خبر و دیدگاه

فریاد یک کدر جوان از زورگوئی و فساد اداری در ادارات دولتی شهر میمنه

اوجمس
نویسنده: فضل احمد

استخدام مامورین حکومت هیچ گاهی به اساس رقابت های آزاد و شایسته سالاری نبوده؛ افراد و اشخاص مستعد و مناسب بست های اداری قربانی زورگوئی, امتیازطلبی و فساد گسترده دولتمداران مفسد میشوند.

کدر های بی واسطه و صادق در ادارات امروز جای ندارند, اگر کسی شامل کمپاین این رشوه خواران فاسد شود و در چور و چپاول و عیاشی آنها سهیم باشد میتواند آدم خوبی تلقی گردد. درغیر آن تحصیل, استعداد و توانائی یک کدر تحصیل یافته طرف توجه این چپاولگرانیکه چوکی های دولتی را به پول خریده اند, قرار نمیگیرد. به نظر این تکنوکرات ها استعداد، توانایی و درجه تحصیل در تقرری کارمند دولتی بهایی ندارد. بخاطر رسیدن به کرسی ماموریت دولتی باید رشوت بدهی و بعد از مقرری متعهد به اصول فسادی و شریک فاسدیت آمرین خود بوده باشی. موجودیت فساد اداری و اشخاص فاسد در ادارات دولتی بزرگترین چالش فرا راه جوانان بخصوص جوانان تحصیل کرده و علت اصلی فرار مغز ها و افزایش مخالفین مصلح محلی میباشد. زمانیکه یک جوان با زحمات خستگی نا پذیز و تحمل چالش های امنیتی و اقتصادی با یک دنیا امید بر آینده بهتر با شوق و علاقه زیاد بر تحصیل خود ادامه میدهد تا که بتواند از این راستا مسولیت خدمت گذاری در قبال وطن و مردم خود را ادا نماید. اما وقتی میخواهند مسولیت ایمانی و انسانی خود را در قبال دین، وطن و مردم خود ادا نماید از سوی دولت مداران فاسد و رذیل با رذالت تمام حتا از دروازه های شعبات هم رانده میشوند. با این وضع حاکم در کشور چگونه میتوان بر آینده این وطن امید وار شد؟! وقتی در تمام ادارات دولتی فساد اداری و اخلاقی حکم فرما است، وقتی بست های ادارات دولتی از ماموریت تا وزرات خانه ها با وابستگی های قومی، زبانی و سمتی داد و ستود میگردد و یا هم در بدل دادن رشوه از سوی روئسای ادارات به طور علنی در معیاد معین فروخته میشود و وقتی تمام ادارات دولتی در دست مشتی از معامله گران، قاچاقبران مواد مخدر و اشخاص و افراد فاسد باشد قطعا جوانان هیچ آینده ای نخواهند داشت و مجبور میشود مرز های این کشور را ترک و به سرزمین که حداقل به ارزش های انسانی و استعداد های شان بهایی قایل اند و یک زندگی بهتر توام با آرامش روحی و وجدانی خواهند داشت میروند.

موضوع زیر را با دقت بخوانید و قضاوت کنید با این حال سرنوشت جوانان تحصیل کرده و بی دفاع چی خواهد شد؟

زمانیکه از فاکولته فارغ شدم بعد از مدتی کوتاه از طریق رسانه های خبری و ارتباطات اجتماعی مطلع شدم که در ریاست محترم زراعت فاریاب در بست سوم آمریت آبیاری کارمند ضرورت دارند. وقتی درخواستم را بردم پیش مدیر صاحب اداری آن ریاست که ظاهرا یک مرد کارکشته و سابقه دار معلوم میشد, از من پرسید چی کاره هستی؟ گفتم فارغ التحصیل مقطع لسانس انجنیری ساختمانی هستم. گفت: از کجا فارغ شدی؟ عرض نمودم از ساختمانی جوزجان فارغ شدم. برایم گفت چقدر تجربه کاری داری؟ گفتم مدت بیشتراز یک سال میشود که در شرکت های خصوصی مشغول وظیفه هستم. برایم گفت تجربه کاری دوره تحصیلی و پرکتیک تعلیمی قابل قبول نیست و به هیچ صورتی درخواستم را قبول نکردند. و من هم در یکی از شرکت های خصوصی در فاریاب مشغول وظیفه شدم که تا فعلا هم وظیفه محوله را انجام میدهم. در اوایل برج سنبله سال جاری بود که بست مدیریت عمومی دیزان پروژه های ساختمانی اعلام شد و برای بار دوم درخواست نمودم. برایم همان مدیر گفت ما برای کسی که از پولتخنیک فراغت داشه باشد ضرورت داریم اما شما واجد شرایط نیستید. بلاخره بسیار به مشکل توانستم که فورم درخواست بگیرم و تمام اسناد و سوابق کاری ام را برایشان تسلیم نمودم و بعد از پنج ماه بخاطر معلومات به ریاست زراعت مراجعه نمودم. مدیر منابع بشری ریاست زراعت که یک دخترک پاک و صادق هست برایم گفت از ریاست محترم اصلاحات اداری اسناد شما رد شده و شامل شارت لیست امتحان نگردید. اسناد های مربوطه ام را گرفتم و به اصلاحات اداری مراجعه نمودم. وقتی با مدیر صاحب ارزیابی دوسیه را باز نمودم متوجه شدم که در دوسیه تصدیق تجربه کاری، فورم مالیه دهی، کاپی دیپلوم و بعضی از تصدیق نامه های کاری ام وجود ندارد و اسناد های بنده نا تکمیل ارسال شده است. وقتی دوباره به ریاست زراعت مراجعه نمودم گفتند نه نزد ما فقط همین چیز هایکه در دوسیه است وجود دارد! بلاخره بعد از بسیار گفتوگو رفتم و تمام اسناد های خود را دوباره تکمیل نموده شامل شارت لیست امتحان شدم. به تاریخ 17 برج سال جاری بخاطر سپری نمودن امتحان در مقام ولایت فاریاب خواسته شدم. در آنوقت متوجه شدم که در بین اشخاصیکه همرایم رقابت میکنند فارغین جیولوجی و معدن نیز وجود دارد که رشته ایشان اصلآ ربطی با بست مورد نظر ندارد. درحالیکه درخواست بنده بخاطر فارغ نشدن از پولتخنیک پذیرفته نشده بود ! بعد از دو روز سپری شدن از امتحان رفتم به ریاست محترم زراعت تا از نتیجه امتحان با خبر شوم. وقتی داخل مدیریت اداری شدم مدیر صاحب اداری با همان کلاه پوستی و جمپرکش از عقب میز تقریبا نمایان میشد بلافاصله برایم گفت انجنیر صاحب فضل احمد سیاووش شما کامیاب نشدید! جویایی نمره خود شدم مدیر صاحب منابع بشری تمام پارچه های امتحان را کشیده نزدم گذاشتند و دیدم که 42 نمره برده بودم که قابل قبول بنده نبود و یک نفر از رقبایم 60 نمره گرفته و کامیاب اعلام گردیده. بعد از برسی پارچه خود و رقیبم پرسیدم از کدام طریق میتوانم به شکل قانونی پیگیری کنم تا پارچه بنده بررسی مجدد گردد. گفتند از اصلاحات اداری معلومات بگیر. به اصلاحات اداری رفتم و از آنجا به مقام محترم ولایت پاس دادند. عریضه خود را ترتیب دادم بعد از احکام والی صاحب نزد ریس صاحب منابع بشری رفتم. ریس منابع بشری برایم گفت امروز نا وقت شده فردا تمام کسانیکه در نمره دادن سهیم بودند, میخواهم، یعنی ریس زراعت و مدیر اداری را فرا میخوانم بیا و پارچه تو دوباره باز نگری خواهد شد. صبح فردا دوباره رفتم تقریبا دوساعت نشستم که خبری از تشریف آوری زورمندان مفسد نبود که بلاخره بعد از تماس مکرر ریس منابع بشری جناب ریس صاحب زراعت تشریف فرما شدند. مسئله بازنگری پارچه بنده مطرح شد اما رئیس زراعت با بهانه گیری های زیاد گفت که اعضای کمیته نمره دهی از چهار ارگان مختلف هستند و سوالات امتحان را از انجنیرصاحبان فواید عامه، انکشاف دهات و آبیاری گرفته ایم اگر اجازه دهید بر فردا من ایشان را آماده میکنم. ریس منابع بشری گفت من فردا بیکار نیستم باز ریس صاحب زراعت اسرار نمودند که صبح در شعبه خودم با کمیته پارچه ایشان را بازنگری نموده نتیجه را برایتان اطلاع میدهم. ریس منابع بشری قبول نمود و فردای آن روز رفتم به ریاست زراعت, جناب ریس صاحب زراعت، انجنیر صاحب بصیر کوهی نماینده آبیاری و انجنیر صاحب هارون نماینده فواید عامه حضور داشتند پارچه بنده مطالبه گردید و بررسی مجدد آغاز شد.

سوال اول که دریافت مساحت دایره بود دیدم از 10 نمره برایم 9 نمره دادند پرسیدم چرا؟ جناب محترم ریس صاحب زراعت فاریاب گفتند در کلید جوابات ما واحد مساحت در مترمکعب ارایه شده و شما در مترمربع نوشتید. بر یک لحظه هم خنده ام گرفته بود و هم بسیار زیاد متاثر شده بودم با وجود چنین ریس وای به حال این ریاست و سرنوشت ملت بیچاره که سروکارش با واحدات اندازه گیری است اما هنوز هم نمیداند که مساحت به مترمربع اندازه میشود نه به مترمکعب. گفتم ریس صاحب واحد مساحت مترمربع است نه مترمکعب ایشان گفتند نه در کلید جوابات ما مترمکعب است. عین گپ همو نفر که ازش پرسیدند ازیک موجود نام ببر…او نفر میگوید: یخ. میگویند یخ خو موجود نیست. مرد میگوید چرا نیست خودم دیدم که در دوکان نوشته بود یخ موجود است.

بعدا انجنیر بصیر کوهی گفت تو مساحت را در A نشان دادی باید است به S نشان میدادی. واقعا جای شرمندگی است بر یک انجنیر که همچون استدلالی برایم کردند این سوال از جمله سوالات ایشان بوده جنابشان در روسیه تحصیل کرده و یک مدتی ریس آبیاری ولایت نیز بودند و دست آورد های چشم گیری از راه فساد داشتند و مدت چند ماهی نیز بخاطر رشوت زندانی شده و دوباره با مصرف 30 هزار دالر از زندان رها شدند.

سوال دوم که فیصدی مصاله در سنگ کاری و مقاومت سنگ ها مطاله گردیده بود. یقینا انجنیرصاحبان میدانند که فیصدی مصاله در سنگ کاری غرقه و کرسی 35-30 فیصد است و مقاومت سنگ ها متفاوت است نظر به نوعیت سنگ ها. در ساختمان بیشتر از 10 نوع سنگ استفاده میشود و مقاومت شان با تست لابراتواری بدست میآید و دریک انتروال نظر به ساحه استفاده مقاومت سنگ هار را بیان کردم که از 100-3000 میگا پاسکال میرسد. با این جواب بنده از 10 نمره حایض 5 نمره شناخته شده بودم وقتی ادعا نمره کردم ریس زراعت گفت در کلید جوابات ما فیصدی مصاله 35 فیصد است و مقاومت سنگ ها هم 50 کیلوگرام فی سانتی مترمکعب است و این جواب ایشان هم از لحاظ انجنیری هیچ منطق ندارد. وقتی نماینده فواید عامه انجنیر صاحب هارون گفت که ریس صاحب جواب انجنیر سیاووش درست است و در سوال نوعیت سنگ مشخص نشده ریس صاحب گفتند نخیر برای ما کلید جوابات اسناد است. یعنی نظر به فرموده ریس صاحب بادانش ریاست زراعت اگر کلید جوابات بگوید که خداوندج 2 دانه هست ما باید قبول کنیم در غیر این خبری از نمره نیست.

دریک سوال که عبارت از کمپوزیشن سطح زمین بود اصلا از نمره خبری نبود چون در روی ورق جای نبوده و من در عقب ورق نوشته بودم بنا مستحق نمره نشدم این استدلال جناب ریس صاحب زراعت بود که برایم گفتند که تو در عقب صفحه نوشته کردی که جواب سوال فلانی اما در روبروی سوال نوشته نکردی که در عقب صفحه بنا از این سوال 0 بردی. حیف پست ریاست زراعت که جنابشان غصب نموده اند.

سوال دیگری که رویش ادعای نمره نمودم عبارت از تعریف میخانیک ساختمان بود که پاسخ بنده چنین است. میخانیک ساختمان علمیست که از تحلیل و محاسبه دریافت ابعاد مقطع سیستم های مغلق ستایتکی نا معین بحث میکند. گفتند نه در کلید جوابات ما این چنین تعریف شده. میخانیک ساختمان عبارت از دریافت ابعاد مقطع و ماشین آلات میباشد. ریس صاحب زراعت برایم استلال نمودند که تو ماشین آلات را ذکر نکردی بنا در این سوال از 10مستحق 2 نمره شناخته شدی. انجنیر صاحبان محترم میدانند که ماشین آلات هیج ارتباطی به میخانیک ساختمان ندارد و تعریف کلید جوابات شان اشتباه است. وقتی انجنیر هارون برای ریس گفت که ریس صاحب کلید جوابات اشتباه است و تعریف انجنیرصاحب سیاووش درست است جناب ریس صاحب زراعت گفتند این سوال از مرکز آمده امکان نداره که اشتباه باشد. و کسی که بلند ترین نمره را گرفته این چین تعریف نموده بوده. میخانیک ساختمان علمیست که از حالت سکون و استواری ساختمان و عبارت از حالت ماده میباشد و با این تعریف مستحق 8 نمره شده.

و سوال دیگر عبارت از هدف مدیریت پروژه بودکه پاسخ بنده چنین است: هدف از مدیریت پروژه عبارت از تطبیق پروژه های ساختمانی با در نظر داشت نورم های ستندر انجنیری و معیاد تعین شده است که پروژه هم خواسته های مطلوب را برآوده بسازد و هم اقتصادی تمام شود. جناب ریس صاحب زراعت استلال نمودند که نه در کلید جوابات هدف از مدیریت پروژه عبارت از مصرف منابع و تنظیم و تقسمان کار میباشد همه میدانند که این تعریف از مدیریت است نه هدف مدیریت پروژه که در این سوال هم مستحق نمره شناخته نشده بودم.

سوال دیگر هم تعریف سروی بود. سروی عبارت از بدست آوردن ارقام مورد ضرورت ساحه بخاطر دیزان پروژه و تهیه نقشه توپوگرافی میباشد. جناب ریس صاحب زراعت گفت نه در کلید جوابات سروی عبارت از پستی و بلندی زمین موقعیت درختان ارتفاع از سطح بحر و موقعیت نسبی ساحه میباشد. و در این سوال هم محسق 4 نمره شناخته شده بود.

یک سوال چنین طرح شده بود: در مورد حفظ و مراقبت بند ها معلومات دهید؟ جواب بنده: بند ها به دو شکل حفظ و مراقبت میگردند یک حفظ و مراقبت از آلوده شدن آن و پاک کاری کثافات و مواد رسوبی فاضله و دیگر حفظ و مراقبت ساختمانی است تخریباتی که به مرور زمان در ساختمان بند رونما میگردد ترمیم میشود. در کلید جواب چنین نوشته بوده: بند ها از سوی شورا های محلی و ادارات زیربط حفظ ومراقبت میگردد. اگر طرح سوال طوری میبود که بند ها از طریق کی ها حفظ و مراقبت میگردد؟ پس جواب کلید جوابات درست میبود که در این سوال هم مستحق 6 نمره شناخته شدیم

در دو سوال دیگر که جلوگیری از آلوده شدن آب و اسناد به چند نوع است مستحق 16 نمره شاخته شدیم. که جلوگیری از آلوده شدن آب عبارت از پاک کاری کثافات ار مسیر آب و گرفتن جالی در مسیر و دور ساختن چاه های سپتیک میباشد و اسناد هم به سه نوع است محرم، عامه، انفرادی

بلاخره به این روال روی هیچ یکی از سوالات به تفاهم نرسیدیم و نتیجه این بازرسی پارچه در نزد ریس منابع بشری واگزار گردید. وقتی از ریاست زراعت خارج میشدم کسی از کارکنانش برایم گفت انجنیرصاحب بر فلانه کس بگو برای رئیس یک زنگ بزند جور میشه کارتو. رفتم نزد آن نفر و از گوشی خودم برای ریس صاحب زراعت زنگ زدم صدای گوشی را بلند کرده و بر همان شخص دادم رئیس زراعت گفت نی ….محترم برای او واسطه نشوی که از او چیزی حاصل نمیشود! با شنیدن این کلیمه واقعا شگفت زده شدم و از خواب خیال شایسته سالاری که غرق آن بودم بیدار شدم. بعداز قطع تیلیفون برایم ایشان گفتند ازقبل باید ریس زراعت را میدیدی گپه قبول میکرد. صبح آن روز در ریاست منابع بشری مقام ولایت جلسه با حضور انجنیران وریس زراعت فاریاب دایر گردید که حضور بنده در آن جلسه اجازه داده نشد اما پیش از آن جلسه در شعبه ریس زراعت مراجعه نمودم که جناب ریس زراعت با مدیرک شان به تنهایی نشستن و کلید جوابات و سوالات بنده در نزد شان رویش کارمیکنند که من ناگهانی درآمد و از مدیر صاحب اداری پرسیدم که باز چرا تاو بالا میکنین؟ خاموش ماند و چیزی برایم نگفت و از آن جا راهی ولایت شدم و جلسه در ریاست منابع بشری آغاز شد. بعد از دو ساعت ادامه جلسه نزد والی صاحب محترم رفتیم. در دفتر والی صاحب محترم انجنیر بصیر کوهی نماینده ریاست آبیاری، انجنیر فیروز نماینده انکشاف دهات، انجنیر هارون نماینده فواید عامه، ریس بیکفایت زراعت، نماینده اصلاحات اداری و ریس منابع بشری ولایت حضور داشتند. سخنرانی از ریس منابع بشری شروع شد و نوبت جناب ریس صاحب با دانش؟ زراعت فاریاب رسید بعد اظهار استدلال های ایشان و بنده والی صاحب فرمودند جناب ریس صاحب محترم سوالات و کلید جوابات تان ناقص است و اشتباهات زیاد دارد ریس صاحب گفتند وله والی صاحب محترم این سوالات برای ما از مرکز آمده ما نمیتوانیم کاری بکنیم والی صاحب فاریاب با لبخند گفتند ده مرکز هم مثل ما و شما انسان ها هستند خط قران خو نیست اشتباهات نداشته باشه. برای والی صاحب محترم عرض نمودم که جناب والی صاحب من حاضر هستم در حضور شما با انجنیرصاحبان محترم روی هر سوالی که ایشان انتخاب کنند استدلال نمایم. جناب والی صاحب محترم فرمودند درست است انجنیران محترم؟ اما گویا از سنگ صدا میبرآمد از ایشان نه. ایشان با مایوسیت و گردن پت کرده گفتند ولله والی صاحب ده پوهنتون ها همی قسم تدریس میشود.

بلاخره تصمیم به این شد که تمام پارچه ها با کلید جوابات به کمیته ارزیابی اصلاحات اداری زون محول شود و دوباره نمره دهی گردد.

امیدوار هستم که کمیته محترم ارزیابی اصلاحات اداری زون درین مورد دقت کامل بخرج داده و نگذارند که زورمندان, رشوت خواران و مفسدین فی الآرض از چوکی و مقام خود سو استفاده کرده و بالای حق مسلم یک شخص بی واسطه معامله رذیلانه صورت گیرد. البته از تارخ فیصله مقام محترم ولایت تا تحریر این موضوع تقریبا یک هفته میگذرد که تا اکنون ازطرف بعضی از افراد دولتی و محاسن سپیدان قومی از ارتباطات فامیلی جناب ریس صاحب زراعت بارها کوشش صورت گرفته که ورقه عریضه خود را دوباره پس بگیرم و ازین دعوای خود به خواست رئیس زراعت که موضوع را خائینانه پیش برده است بگذرم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا