خبر و دیدگاه

تبصرۀ بر اقدامات جدید تاجیکستان

hadi-hamid
نویسنده: پروفیسور داکتر حمید هادی، کرونیلای شمالی

درطول تاریخ دین افراطی نظربه مقتضیات عصروزمان ونوسانات سیاستهای بین المللی، سر فراز ونشیبی رابخودگرفته تبصرۀ بر اقدامات جدید تاجیکستان است. خصوصاً ازمدت پانزده سال به اینطرف یعنی بعدازحملۀ تروریستهای القاعده بر نیویاک وواشنگتن، افراطیون اسلامی درشرق میانه، افغانستان و کشورهای دیگراسلامی، به اوج فعالیتهای خودرسیده وبرای تأمین مقاصد واهداف سیاسی، ازدین مقدس اسلام هیولایی ساخته اند و نزدیک است صدمات جبران ناپذیری براین دین بزرگ ودوم جهانی واردکنند. بنابرین بعضی مسلمانان عاقل ودوراندیش درصدد دفاع از دین مقدس خود برآمده وبرای مقابله باافراطیون دینی آمادۀ مقابله شده اند. لذاباتکیه برهمین اصل، آقای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان باجرئت خاصی دست به یک سلسله اقدامات مفیدزده است. حکومت وپارلمان تاجیکستان موضوعات ذیل رااعلان نموده اند :

ـ بنابرامر رئیس جمهور، ازدواج بین اعضای نزدیک خانواده درآن کشورممنوع قرارداده شده است.

ـ زنان تاجیکستانی میتوانندبه آزادی درخارج ازمنزل خودبدون داشتن حجاب به زندگی معمول ادامه دهند، وگشت وگذارنمایند. علاوتا دولت درحدود160 دکان فروش حجاب و روسری رامسدود نموده است.

ـ علاوتاً شبکۀ انترنت جهانی میرساندکه حکومت تاجیکستان به تعداد سیزده هزار، ریش مردها راتراشیده است.

ـ پارلمان تاجیکستان همچنان اعلام داشته تامردمش ازاستعمال نام های عربی ابا ورزند.

علت این اقدامات دولت تاجیکستان آن میباشدکه باافراطیون دینی و خصوصاً آنعده ایکه درافغانستان وجوددارند، مقابله نموده وازانتشار عقیدۀ کاذب وغیراسلامی این افراطیون، که رابطۀ بادین حقیقی اسلام نداشته واستوار برعنعنات وعرف اعراب وحشی قبل ازاسلام میباشد، جلوگیری بعمل آید.

من نظربه اهمیت این موضوع وبخاطر بیداری وروشن ساختن افکار عامه که قربانی ودستخوش اصلی این ایدیولوژی مزخرف میباشد، چندنکته رابعرض میرسانم : دراجتماعات وکتله های بیشری عقب مانده ازقرن هابه اینطرف ازدواج بین اعضای نزدیک خانواده ها صورت گرفته است. دربعضی ازگوشه های جهان امروزازدواج بین پدر ودختر ویابرادر وخواهر صورت میگیرد.

خداوند بزرگ درکتاب مقدس قرآن درین مورد درسورۀ نساءآیت 23 چنین میفرماید: (برشما حرام است به زن گرفتن: مادران تان و دختران تان وخواهران تان وعمه های تان وخاله های تان ودختران برادرتان ودختران خواهرتان ومادرانی که دایۀ شما بوده وبه شماشیر داده اندوخواهران هم شیرشما ومادرهای زنان تان. همچنین دختراندر هاکه درکنارشما هستند اززنانی که ازشوهرهای پیشین داشتند وشمابه آنها نزدیکی کرده اید. پس اگرباآن زنها نزدیکی نکرده اید، برشما مانعی در ازدواج دختران شان نیست، وزنان پسرهای شماکه ازپشت شماهستند وازدواج دوخواهر.)

علاوتاً محققین علم طب دررشتۀ وراثت نشان داده اندکه ازدواج بین پسران ودختران کاکا وماما وپسران ودختران عمه وخاله، خصوصاً وقتیکه تکلیف یامریضی ارثی دربین این اعضابه شکل Autosomal Recessive یا Polygenic باشد، عوارض ناگواری رادراطفال این پدرو مادر بارمی آورد. تحقیقات علمی راپورداده که طورعموم درین ازدواجها اطفال مصاب به عدم نشو ونمای کامل جسمی، تأخیر انکشاف استخوانها، ضعف دماغی یا تأخیر انکشاف مغزی، عقب ماندن درتعلیمات مکتب ودندانهای غیر نورمال میباشد.

بنابرین چه ازنظرقرآنی وچه ازنظرتحقیقات علمی چنین ازدواجهابین اعضای نزدیک فامیل عوارض ناگواری رادراطفال بوجودآورده ولذا تصمیم دولت تاجیکستان درین زمینه قابل حمایت میباشد.

موضوع دیگری که رهبریت تاجیکستان برآن انگشت انتقاد نهاده است، مسألۀ حجاب درزن هامیباشد. دولت 160 مغازۀ فروش حجاب وروسری رامسدود وزنان رااجازه داده که درخارج ازمنزل بدون حجاب مشغول گشت وگذارکنند. امروزهیچ چیزدیگربه اندازۀ حجاب زنان شکل اسلامی رابخود نگرفته است. حجاب به شکلی که امروز ازطرف ملاها ومنابع دینی برای زنان توصیه ودربعضی ممالک به زورقمچین براین طبقۀ مظلوم تحمیل میگردد، اساس قرآن ندارد. حجاب درزبان عربی معنی پوشاندن رادارد، حجاب درقرآن مجیدبه معنی پرده ویا جداکردن را دارد.

ملاهابرای اینکه زنان رادرهرعصر وزمان برای مقاصد سیاسی معروض به انحطاط فکری نموده، تابتوانند برآنها حکمروایی کنند، قرآن مبارک رابطورغلط تفسیرنموده اند. بیاییدراجع به حجاب نظری به قرآن مقدس بیندازیم. خداوندبزرگ درسورۀ احزاب آیت 53 دررابطه بامسملین وزنان پیغمبر(ص) وحجاب میفرماید: (واگر از زنان پیغمبر متاعی بخواهید ازپس پرده ازآنهابخواهید، این کارشمارا پاک دارنده تراست برای دلهای شماودلهای ایشان.) (تفسیر از حضرت خواجه عبدالله انصاری)

خداوندبزرگ درسورۀ احزاب آیت59 میفرماید: (ای پیغمبربگو به زنهای خود وبه دخترهایت وبه زنان مؤمنان تا روسری های خویش فراروهای خودآورندکه آنان آزادزنانند نه بردگان. این کارنزدیکتر است به اینکه آنانرا بهتر بشناسند وآزار ورنج ندهند وخداوند آمرزنده وبخشنده است.) (تفسیرازحضرت خواجه عبدالله انصاری).

این آیت مبارکه به وضاحت نشان میدهدکه هدف ازکشیدن روسری برسر وروی آنست تازنان مسلمان درمحیط خشن ووحشی عرب از بردگان شناخته شوند ومورد آزار واذیت مردم آنزمان قرارنگیرند. درینجا امرنشده که تمام بدن زن از سرتاپا پوشانده شود. هدف از حجاب درآنزمان برای شناسایی زن مسلمان وتفریق آن از بردگان و اسیران بوده است.

خداوندمتعال درسورۀ نورآیت 31 میفرماید: (به زنان باایمان بگو(ای محمد) که چشم های شانرا فروگیرند(بپوشانند) وفرج های ( عورت) شانرا ازحرام حفظ نمایند و زیور وآراش خویش راآشکار ونمایان نکنند، مگرآنچه که پیدا ونمایان باشد (ماننددست وصورت)، وباید روسری هارا تاپهلو آویزند(که مو، گردن وسینه پوشیده باشد) و آرایش خودرا نمایان نسازند جزبرای پدران وشوهران یاپدرشوهران یا پسران خود یاپسران شوهران یابرادران یابرادرزادگان پسریاخواهر زادگان پسر یا زنان هم دینان خویش یا ازخریدها(کنیزها) یامردن ناتوان وناقص که بازنان کاری ندارند، یاکودکانی که هنوزبرزنان چیره نگشته اند، ونباید درراه رفتن پای برزمین بزنند تابدانندکه خلخال به پای دارند. و ای مؤمنان همگی بسوی خدا بازگردید تا رستگارشوید وجاودان پیروزآیید.) (تفسرازحضرت خواجه عبدالله انصاری).

درآیت مبارکۀ بالا نیزبه وضاحت به ملاحظه میرسدکه پوشاندن موی، گردن وسینه جنبۀ محافظوی ازمحیط دهشت آورمردان عرب وحشی بوده است. دلیل آشکارنساختن زیورات وجواهرات هم همین دلیل را ارائه میکند. خداوندمتعال میفرمایدکه زنان آرایش خودرا برای مردان ناقص وناتوان که بازنان کاری ندارند ویابه کودکانی که هنوز برزنان چیره نگشته اند، نشان داده میتوانند. آیات متبرکۀ بالا درمورد حجاب چنین معنی میدهدکه اولاً حجاب برای هویت و شناسایی زنان مسلمان وتشخیص وتفریق آنها اززنان اسیر حکم شده بود، ودوم اینکه پوشاندن موی سر وگردن وسینه وجواهرات توسط روسری وحجاب برای مصونیت زنان مسلمان درمحیط اعراب وحشی توصیه شده بود، یعنی محیط 1400سال قبل عرب بدوی ایجاب چنین اهتماماتی چون پوشیدن حجاب رامیکرد، اما امروزدرقرن21 ضرورتی به آن احساس نمی شود.

علمای بزرگ ومحققین دین مقدس اسلام ازدانشگاه پاریس درغرب تا جامعۀ الازهر مصر به این عقیده اندکه توضیح حجاب اسلامی به شکلی که ازطرف ملاها وافراطیون دینی توصیه شده است، مطابق به آیات مبارکۀ قرآن نیست. روی همین اصل، دولت تاجیکستان با دلایل واسنادمعتبر، منع حجاب رااعلام داشته است.

به نظراین نویسنده، مسألۀ داشتن یانداشتن ریش نزدمردها یک موضوع شخصی بوده ورابطۀ بادین ندارد. هرانسان حق داردریش خودرا بتراشد یابگذارد تانشو ونماکند. بعضی هاعقیده دارندکه در حال حاضربادرنظرداشت تحولات سیاسی، ریش جزء لاتجزای تروریسم میباشد. اگرچنین ثابت شود، اقدام دولت تاجیکستان امری است صواب. درغیرآن بصورت دستجمعی همه ریشداران رادهشت افگن قلمدادکردن اقدامی نادرست خواهد بود. داشتن ریش خصوصاً ریش انبوده، نه تنهاتشخیص هویت ظاهری اشخاص رامشکل میسازد بلکه درممالک غریب وعقب مانده حفظ الصحۀ آن طوریکه لازمست تأمین شده نمی تواند.

دراخیر بایدبرتصمیم حکومت تاجیکستان که به مردم تصویه کرده تا ازاستعمال نامهای عربی خودداری کندد، باید قدری تأمل کرد. به نظرمن زبان عربی، زبان جامع وخوش آینده میباشد، قرآن مجیدبزبان عربی نازل شده وتلاوت قرآن بزبان عربی نظربه هرزبان دیگری بر روحیۀ انسان تأثیرعمیقی دارد. شعرگفتن وقصیده سرایی 1400 سال قبل از بازار عکازان دربیرون شهرمکه گوشۀ از فرهنگ ثروتمنداین زبان میباشد.

عقیدۀ من اینست که درتشنجات سیاسی کشورهای اسلامی امروز، کشورعربستان سعودی مسئول درجه اول میباشد. ما بایدازسیاست غیر انسانی وهابی ها انتقادکنیم ، اما زبان عربی را ازقاموس خودبیرون ننماییم. /

 

(منتشرۀ هفته نامۀ امیدشماره 1012 مورخ 25 جنوری 2016)

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. درست که تاجکستان کار خوب کرده که زمینه رویش افکار خرافی را در آنکشور خواسته است محدود بسازد. در این عصر خودرا درقید افکار خرافی داشتن، معنی پشت پا زدن به خرد و عقل میباشد. باید انسانها تمام مسایل خودرا به ترازوی عقل تول نموده و بچشم دیده و در عمل تجربه نمایند. کاریکه در مخالفت به عقل و مشاهده و تجربه و استدلال باشد، هرگز نپذیرند. کاریکه القاعده و طالب و داعش انجام میدهند کاملا” خلاف عقل و منطق و خلاف اخلاق و موازین موجود جهان ما میباشد. این احمقان در حالیکه خودشان در هزاره سوم زندگی میکنند و از دست آوردهای علمی و تخنیکی همین عصر استفاده مینمایند و لی در ذهن و ضمیر خویش در هزاره اول زندانی شده اند و انرا وسیله ای برای بربادی بشریت بکار میبرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا