خبر و دیدگاه

نامه سرگشاده به دیوان کیفری بین‌المللی در مورد بازرسی اعمال سیاست حامد کرزی

kamjow
دکتر بصیر کامجو

ماشهروندان افغانستان ! بمقام محترم دیوان کیفری بین المللی:

International Criminal Court یا ICC عرض حرمت وادای ادب می نمائیم. و امیدواریم که این دادگاه کیفری بین المللی با اهداف دادخواهانه و انسانگرایانه خویش ، بتواند جنایت کاران علیه بشریت را درسراسر گیتی به پنجه قانون بسپارد.

جهانیان آگاه اند که دراخیرسال 2001 میلادی برای پایان دادن جنگ ودهشت وخشم وخشونت حاکمیت پشتونی طالبان در افغانستان؛ سازمان ملل متحد با حمایت آمریکا وسایر کشورهای صنعتی جهان ، مبنی بر تأمین امنیت و ثبات و ایجاد نظام سیاسی متعادل فراگیر درافغانستان  ، کنفرانس بین المللی را در بن آلمان تدویر نمودند. ودرآن کنفرانس حامد کرزی،  با حمایت مستقیم آمریکا وبریتانیا به حیث رئیس جمهوری افغانستان انتصاب شد.

حمایت غرب از حامد کرزی وتیمش به این نیت بود که وی با همتباری وهم  خونی پشتونی ایکه با طالبان دارد، رژیم ایشان را کنار زند و بادرایت کامل  زیرساخت های جامعه مدنی را در افغانستان ایحاد کند وامنیت و ثبات وآزادی و همبستگی ملی را نهادینه سازد.

اما برخلاف آقای کرزی از همان آغاز ودرتمام  دوران حاکمیتش، راهـــبرد سیاسی “تداوم استقرار حاکمیت تک قومی” پشتونی خویش را بگونه مرموز، با اقدامات محکمهعملی چند بُعدی وسنجیده شده در افغانستان به اجرا گذاشت. از صلاحیت های مطلق العنان وشاهانه ایکه در قانون اساسی خود ساخته اش درج گردانیده شده بود واست، بگونه ضد دموکرات استفاده ناجایز سیاسی نمود.

و رهبران سیاسی ودولتی تاجیکان، اززنده یاد رئیس جمهوری برهان الدین ربانی آغاز تا زنده یاد مارشال محمد فهیم قسیم معاون اول ریاست جمهوری را با همدستی، استخبارات پاکستان وگروه طالبان (شورای کویته) وشرکای بین المللی اش، با تزویر وریاء از صحنه سیاسی بیرون ساختند.

و برای رسیدن به اهداف راهبردی خویش، روند انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی ازراه انتخابات آزاد و دموکراتیک را سم ‌پاشی کرد وآنرا باچالش های خیلی بزرگ روبرو ساخت، ودر زمینه اقدامات معلوم حال زیر را به انجام رسانید:

ـــ برای اغفال کردن اذهان مردم و مجامع بین المللی گویا :  انتخابات سری، آزاد و دموکراتیک رادر کشورراه اندازی کرد. مگر در حقیقت برخلاف اساسات دموکراتیک برای استقرار حاکمیت شؤونیزم قبیله پشتون ، اقدامات یکجانبۀ زیر را به اجرا گذاشت.

ـــ اعضای رهبری کمیسون های انتخابات براساس اهداف راهبردی سیاسی ویژه ، از جانب رئیس جمهور مقرر گردیدند.

ـــ وزرای  داخله و امنیت دولتی و تمام نهاد های تأثیرگذار ایکه در روند انتخابات نقش تعیین کننده داشتند مانند: فرماندهان پولیس مرکز وولایات نزدیک به کل از افراد و تبار خود خواسته خویش را جابجا کرد.

ـــ رئیس محکمه عالی ودادستان کل کشور نیز با میل وخواست رئیس جمهورتقرر حاصل نمودند وتاکنون پا برجا اند.

ـــ فعالیت های قانونی مجلس نمایندگان  پیوسته در دائره اراده و آز رئیس جمهور قرار داشته و در حصار درماندگی گیرگذاشته شده بود و است.

ـــ گروه های تروریستِ نام نهاد طالبان منحیث نیروی فشار نظامی و سیاسی بالای شهروندان کشورما به اشاره چشم درونی رئیس جمهور درهنگام نیاز، به خشونت آفرینی آماده باش گردانیده شده بودند واکنون هم قرار دارند.

ــ زبان رسانه های رسمی دولت منعکس دهندۀ افکار آرمانی و انتزاعی رئیس جمهوروسیاست های قومگرایانۀ وی درمدت زمان حاکمیتش بوده واست.

ــ  سرنخ مشکل تقلب در انتخابات دور اول ودوم  بدست رئیس جمهورحامد کرزی قرار داشته است. و مولد واقعی فتنه تقلب در انتخابات دور سوم نیز خود رئیس جمهورحامد کرزی و اشرف غنی می باشد.

سوای مسایل فوق، دست آورد های ناشی از جنگ وجنایت و دهشتی را که بوسیله حاکمیت سیاسی حامد کرزی وتیم همتبارش در جریان چهارده سال حکمروایی ایشان علیه بشریتِ روا داشته اند، بگونه ایجاز، مشت نمونۀ از خروار آنرا نام می بریم:

ــ ماهیت ذاتی قبیلوی سیاست حامد کرزی:

حاکمیت شؤونیزم و مرکزگرای تیم حامد کرزی بی کفایت ترین، ناکاره ترین وفاسد ترین و شرارت پیشه ترین حکومت در تاریخ جهان، به بشمارمی آید از اینرو هست که تاکنون مردم ما در کوره داغ این سیاست فتنه انگیزی می سوزند.

زیرا این دستگاه جنایتزا در جریان چهارده  سال رهبری سیاست و اقتصاد وفرهنگ این سرزمین را به گروگان گرفته بودند ودارند. هیچ کار سازنده وحیاتی ای  برای مردم این میهن انجام ندادند.  بلکه همدست با گروه همتبارایشان طالبان ودستگاه استخباراتی پاکستان در پیشبرد سیاست بی ثباتی، تشدید ناامنی وازدیاد خشم و خشونت ، قتل و کشتار، اعمال زور و تعرض و تجاوز، رشوت و فساد اداری، تولید مواد مخدر، به ستم گرفتن دارایی عامه … نقش اهریمنی ذاتی خود را در همه عرصه های حیات اجتماعی بازی نمودند.

چرا؟ زیرا تداوم عمر رهبری حکومات تک تبارو مرکز گرای شؤونیزم قبیله، تنها در تشدید جنگ، دود و باروت وخمپاره، قتل و کشتار در آمیخته است.

با استقرار حاکمیت قانون و مردم سالار، تأمین ثبات و امنیت، آزادی و صلح  در کشور ما، عمر این گروه های دهشت افکن به  پایان می رسد.

ما مردم بومی این سرزمین مردخیز به این اندیشه باور مندیم که یکروز نی، یکروز آفتاب ثبات و همبستگی یخ های تنفر و انزجار و عقب گرایی را آب می سازد. و مردم ما از شر این نیرو های اهریمن وابسته به غیر، برای همیشه نجات خواهند یافت.

بر اساس گزارش 2013 و 2014 ملل متحد، افغانستان به رهبری حامد کرزی و تیمش،  بزرگترین تولید کنندۀ تریاک درجهان است. که در سال 2011 زیاده از 6370 تن ودر سال 2014 زیاده از 6400 تن نزدیک به 95 در صد تریاک جهان را در این دوره تولید نموده است.

در این گزارش از قول ” یان‌کوبیش”  نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گفته شده که: “اقتصاد مواد مخدر در افغانستان یکی از عوامل بی‌ثباتی دراین کشوراست. تولید و تجارت غیرقانونی موادمخدر همزمان منابع مالی را در اختیار شورشیان قرار می‌دهد و اقتصاد، امنیت و نهادهای افغانستان را تهدید می‌کند.”

اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می‌گوید حدود یک میلیون شهروندان افغانستان  بین سنین 15 تا 64  به مواد مخدر معتاد هستند.

که  از جمله 000 700  هفت صد هزار معتاد این کشور به هیچ نوع درمان ، دسترسی ندارند.

اعتیاد یک میلیون شهروند ما به مواد مخدر، بزرگترین جرم و جنایت آشکار حاکمیت حامد کرزی وتیمش علیه بشریت بوده که در مدت زمامداری ایشان بر مردم ما بوِیژه بشهروندان کابل ، آگاهانه روا داشته اند.

حامد کرزی با پیشبرد سیاست شمشیر ریاء ومصلحت، افتخار آمیز موفق شد که رسالت ستمگستر تکتباری پشتونی خویش را جهت تضعیف و نابودی شهروندان صلحخواه این سرزمین انجام دهد. و  یک میلیون خانواده شریف این میهن را در ماتم بیماری ، فقر واحتیاج ــ جگر گوشه های شان،غریق درد والم استخوان سوزسازد .  و این نیروی یک میلیونی انسانهای جامعه مارا  از حق زیست وآموزش وپرورش و از دائره فعالیت های اجتماعی و سیاسی وخانوادگی بیرون نماید  .

ــ صیانت حیاتی وامنیت قلابی حاکمیت کرزی به مردم ما:

تلفات بخش ملکی:

حامد کرزی بمثابه رئیس جمهوری افغانستان بکمک نیرو های آیساف ، رسالت داشت که با گروه های تکنوکرات خویش ، امنیت و ثبات را در کشورجاری سازد.

بوسیله کمک های مالی آمریکا واروپا وسایر کشور های جهان صنعتی  زیرساخت های جامعه مدنی را ایجاد کند . گام های آغازین در جهت اشتغال مردم و تأمینات اجتماعی و بهداشتی وآموزش و پرورش بگذارد.

با تأسف که این تیم  بی برنامه،  برعکس! بعوض تأمین امنیت و ثبات وهمبستگی ملی ؛ سیاست تسلیح وتمویل دوبارۀ گروه های افراطی طالب وتشدید جنگ و خــشم و خشونت و انشقاق ملی وچندگانگی  قومی را،   در جامعه  از سر گرفتند  . وکشور را به جزائر زبانی و قومی و مذهبی ــ تبدیل نمودند.

بگونه مثال:

1 ــ تلفات مردم ملکی در جریان حاکمیت حامد کرزی بقرار ذیل است:

براساس آمار داده شده ملل متحد در کابل ، در جریان سالهای گذشته طالبان در هر سال 6000 نفر همشهری کشور مارا بقتل رسانیده‌اند که بر اساس ارقام داده شده از سال دوهزارو دو تا دوهزارو چهارده  ، منجر به قتل  000 65  شصت و پنج  هزار نفر گردیده اند.

جرم این مقتولین متوجه  حامد کرزی و اشرف غنی احمد زی و حنیف اتمر (سابق وزیر داخله ) وتیم کاری ایشان می باشد. که هرسه نامبرده بصورت مستقیم و غیر مستقیم درتسلیح و تمویل دوباره نیروهای طالبان در سراسر کشور و رهایی این قاتلان از پنجه قانون و از بند زندانهای دولتی، نقش بسزای داشته اند.

بگونه نمونه : سازمان ملل متحد در گزارش شش ماه اول سال جاری 2011 اعلام کرده است که در این مقطع زمانی شش ماهه  1300 غیر نظامی جان باخته اند و نزدیک به 2500 تن دیگر زخمی شده اند.

از ارقام بالا میتوان استخراج کرد که بر اثر وقوع جنگ های پار ، همه ساله حدود زیاده از 5000 نفر زخمی شده اند .  که در جریان کلی حاکمیت حامد کرزی  مجموعاً به 65000 هزار زخمی می رسد.

2 ــ تلفات بخش نظامی:

ــ نیرو های پولیس همه ساله به ترتیب ذیل از طرف طالبان کشته شده اند :  600، 688، 724، 639، 1292، 569، 349، …. به همین منوال اگر حد میانگین تلفات  پولیس در سال را 700 نفر تخمین نمایم. در آن صورت جمع تلفات کشته شده پولیس در 14 سال به  9800 می رسد.

پولیس به ترتیب در سالها به این کمیت  2077، 1036، 1209، 1145، 743، 522، …  نفر زخمی شده اند . اگر به این اساس  تعداد میانگین زخمی شدگان پولیس را سالانه به 1000 تخمین زنیم.  که مجموعه کلی آن در مدت 14 سال به 14000 نفر زخمی می رسد:

ــ کشته شدگان اردو در سالها به این کمیت 278 ، 259 ، 292 ، 821 ، 511 ، … بوده است . در تطابقت به این ارقام معلوم ، میتوان حد میانگین تلفات اردو را در سال 400 سرباز محاسبه کرد . که در مدت 14 سال مجموعه ای کشته شدگان اردو به 5600 سرباز می رسد.

زخمی شدگان اردودر سالها به کمیت  750 ، 875 ، 859 ، 775 ، 256 ، 278 ، 292 ، 821 ، 511 … بوده است . براین پایه اگر حد میانگین تلفات زخمی اردو را درسال 600 سرباز محاسبه کنیم . درمدت 14 سال مجموعاً 8400 سرباز می رسد .

کشته شدگان توسط نیروهای زمینی آیساف به ترتیب بقرار ذیل :

1540 ، 560 ، 1360 ، 2077 ، 769 ، 334 ، 1000 ، 598 ، 440 ، 3021 ، 2000 ، 2500 ، 1500 ، … اند  . اگر حد میانگین تلفات شهروندان ملکی و گروه طالبان را توسط نیروهای ایساف در سال 1500 نفر محاسبه نمائیم .  در مدت 14 سال مجموعاً به  21 هزار نفر می رسد .

کشته شدگان توسط نیروی هوایی آیساف به ترتیب سالها  1300 ، 4200 ، 114 ، 680 ، 359 ، 171 ، 3000 ، … بوده است .  اگر حدمیانگین تلفات شهروندان را 800 نفرتخمین نمائیم طبق آمار فوق در 14 سال نزدیک به 11200 نفر می رسد  .

زخمی شدگان توسط نیروی هوایی آیساف :  به این کمیت ــ 5000 ، 6800 ، 3566 ، 4368 ، 4507 ، 1954 ، … ثبت گردیده است . که براساس این آمار  در مدت 14 سال حدود 29078  نفر از شهروندان ملکی و طالبان زخمی شده اند . (1)

نتیجه:

شرح مجموعه تلفات نظامی و ملکی شهروندان ما در 14 سال حاکمیت حامد کرزی بقرار ذیل است:

اول ــ تلفات انسانی ناشی از کِشت خشخاش به:

ــ  یک میلیون  ( 1000000  ) نفر معتاد به مواد مخدر می رسد.

دوم ــ تلفات ملکی که ازطرف نیروهای طالب وسایر نیروهای مسلح کشته شده اند :

ــ کشته :   65000 نفر

ــ  زخمی : 70000 نفر

ــ کشته شدگان توسط نیروی آیساف: 21000 نفر

ــ کشته شدگان توسط نیروی هوایی آیساف : 11200 نفر

ـــ زخمی شدگان توسط نیروی هوایی : 29078  نفر

سوم ــ تلفات نظامی :

ــ پولیس کشته : 9800 نفر

ــ پولیس زخمی : 14000 نفر

ــ اردو کشته :  5600 نفر

ــ اردو زخمی : 8400 نفر

جمع تلفات ملکی و نظامی مردم ما در این مدت 14 سال جنگ سازمان یافته حاکمیت سیاسی کرزی:

ــ کشته ( 112600 ) یکصدو دوازده هزار و ششصد نفر

ــ زخمی (116478 ) یکصدو شانزدهـــــزارو چهارصدو هفتادوهشت نفر می رسد.

ــ  و یک میلیون  (1000000) نفر معتاد به مواد مخدر می باشد.

این بود نتایج اعمال کِشت خشخاش، تشدید جنگ وجرم وجنایت، راهبردی سیاست حاکمیت حامد کرزی که در جریان چهارده سال با حمایت همه جانبه سیاسی و نظامی ومالی آمریکا وکشور های غرب صنعتی بالای مردم بی دفاع ما تطبیق گردیده است.

این دست آورد شرم آورحامد کرزی و تیم همتبارش است که با ورود پای ایشان به ریاست جمهوری  در مورد تأمین امنیت و ثبات ، نگهبانی جان و آزادی شهروندان این مرزبوم به مردم ما قول و قرارایمانی ووجدانی  بسته بودند.

ما شهروندان بومی افغانستان از دادگاه کیفری بین المللی (International Criminal Court یا ICC).

خواستاریم تا حامد کرزی و یارانش را که مرتکب این همه جنایت نا بخشودنی علیه بشریت وشهروندان کشور ما شده اند ، به کیفر اعمال ایشان برسا نند.

 

ـــــــــــــــــــــ

منابع و مآخذ:

1 ــ ویکی پیدیا انگلیسی تلفات قطعات نظامی خارجی وباشندگان افغانستان  Civilian casualties in the War in Afghanistan (2001–present)

الف: Afghanistan Casualties Military Forces and Civilians در ویب سایت

ــ راپور از اداره مهاجرین سازمان ملل

ــ بوتسون یونوورستی راپور الی سال 2011

ــ راپور یوناما ازسال2001 ــ 2011  

ــ راپور سال 2012 توسط یوناما

ــ راپوراداره یوناما در سایت گاردین انگلند  

ــ از راپور اداره تحقیقاتی کانگریس

تمامی راپورهای جنگ افغانستان را درین جا مطالعه کنید Afghan Archives – Civilian Casualties Village is wiped out as 2,000lb of Allied explosives miss Taliban target در ویب سایت.

ــ جام غور

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا