خبر و دیدگاه

نامهُ سرکشاده عنوانی جناب مولوی صاحب عبدالصبور ودیگرعلمائ کشور

safawe
داکتر عطا صفوی

بسم الله الرحمن الرحیم

دریک چند روزگذشته شما ویک تعداد دیگرازعلمائ دینی کشورگویا براصلاح تایخ و جامعه  وبرای دفاع ازشاه حبیب الله کلکانی بعد ازگذشت قریب به یک صده توهین تحقیر درظاهرامرحرکت ویا فریاد عدالتخواهی ویا احیای اعاده حیثیت برباد رفته تاریخی آن امیروفرزند عیارتاکستانها را که با فریاد ورنج وعذاب وجدانی هزاران انسان این سرزمین هم همراه است به بیرون کشیدید ، درحقیقت وجدان انسانی واسلامی هم چنین چیزی را ایجاب میکند . گرچه تعدادی ازهموطنان ما دراینمورد نظریات ناهمگون وحتی دربعضی جاه ها باشما درمخالفت قرار داشتند ودارند، یقینآ بیان این نوع نظریات موافق ویا مخالف باندانستن حقائق تلخ تاریخ کشورخصوصآ دراین شرائط یک امرطبعیی است. لذاخواست و پیشنهاد من و دیگرهموطنان ما به شما ودیگرعلمای دین این است : اگرشما واقعآ میخواهید درمقابل  آن اتهامات وارده که به آدرس شخص شما ودیگرهمکاران تان اینجا وآنجا زمزمه میگردد که گویا شما این سروصداها وتبلیغات را فقط بخاطرتفرقه اندازی ازآدرس انگلیس ویا پاکستان  ….آغازکرده ائید وده ها اتهام دیگر….جواب قناعت بخش ارایه نمائید ،  بهتر است به مثابه یک عالم دین باید عملأ به اثبات برسانید که این اتهامات وارده علیه شما حقیقت نداشته  وشما هیچ وابستگی جزبه فرمان الله  دیگربه هیچ مرجع تمویل کننده خارجی وابسته نبوده ونیستید وفقط همچون یک انسان ویک عالم دین خاص برای امر رضائ خدا و برای خلق الله و روشنگری اسلامی وتاریخی عمل مینمائید، ودراینصورت برای اثبات گفته های خویش اگرریگی درکفش ندارید وخودرا یک مسلمان آزاده وبیرون اززدو بندها. حساب میکنید، مردم مسلمان ومتدین افغانستان ازشما ودیگرعلمائ دینی ومذهبی میخواهند ومیطلبند بدانند:

 1- امیرحبیب الله کلکانی ” خادم دین رسول الله ” منجمله با ۱۷یاران مسلمان سربه داررفته وتیرباران شده دیگرش که  قریب به یک قرن است به شکل  ظالمانه وخائنانه بدون درنظرداشت حد اقل عزت انسانی آنهم دریک مملک اسلامی دریک خندق انداخته شده اند ، آیا شما حاضرهستید بعد ازگزشت این مدت  بالای این امیرمسلمان همراه باجمله یارانش جنازه بخوانید وبه شکل محترمانه بقایای اجساد شان را به شکل شرعی بخاک بسپارید؟   

۲-  شماکه پیشوایان دین هستید آیا به مثابه یک عالم دین خودرا ملزم به امرداشتن قبری ویاهدیرهُ دریکی ازتپه های شهرکابل برای این مظلومین مسلمان وباالخصوص که درشأن یک شاه مسلمان پاک وجدان ، صادق ورادمرد میدانید ؟ اگرجواب عالی جنابان آری است وشما عزم بجا کردن کرامت انسانی وشرعی اسلامی رادارید ، دراینصورت این عمل نیک تان دارای دوجنبه واقعآ انسانی و اسلامی  درتاریخ این وطن به ثبت میرسد:

الف – بجا کردن شریعت ومراسم اسلامی.

ب  – پایان بخشیدن به تقابل ها ومرحم گزاشتن به زخم هاییکه که هنوزازاین بابت تازه است.

درغیر آن فریاد شما جزُ به گفته یک تعداد مبصرین بیانگر یک رشته کارهای دستوری ویاهم موسمی شمرده میشود که هیچ دردی را مداوا نخواهد ساخت ویا به قول معروف” آمدند ، گفتند ورفتند”. ودرحقیقت این مردم بادیانت  ونسل بادرک  منتظرعملکرد شما میباشند. ومن الله توفیق.

 

مولوی عبدالصبور

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا