خبر و دیدگاه

گزارش شرکت هیأت جمعیت اسلامی افغانستان در مجمع عمومی 2016 سازمان ملی مالوی های متحد (UMNO)

هیأت جمعیت اسلامی افغانستان به دعوت حزب حاکم مالیزی که مختصرا (UMNO) و یاسازمان ملی مالوی های متحد نامیده میشود، جهت شرکت در مجمع عمومی سالانه آن سازمان بتاریخ 30 نومبر 2016 م عازم کوالالمپور گردید.

هیأت  جمعیت  اسلامی  افغانستان در میدان هوایی کوالالمپور از طرف نمایندگان حزب حاکم مالیزی مورد استقبال قرار گرفت.

 سپس این هیأت به اقامتگاهی که از طرف حزب امنو برای  اقامت هیأت های احزاب حاکم دعوت شده  برای شراکت در مجمع عمومی آن حزب در هوتل برج تایم سکویر مالیزی ریزرف گردیده بود، هدایت و جابجا شد.

حزب حاکم مالزی از 21 حزب حاکم آسیایی  و افریقایی  برای  شرکت  در مجمع  عمومی سالانه آن حزب  دعوت بعمل آورده بود، اسمای احزابی که در مجمع عمومی  سالانه سازمان  ملی مالوی های متحد شرکت جسته بودند قرار آتی است:

1/ حزب حاکم کمونست چین ؛ 2/ حزب حاکم عدالت و توسعه مراکش

3/ حزب  حاکم عدالت و توسعه ترکیه ؛4/ حزب جمعیت اسلامی افغانستان

5/ احزاب ایتلاف حاکم اندونیزی؛ 6/ حزب حاکم فیتنام

7/ حزب حاکم سنگاپور؛ 8/ حزب حاکم کوریایی شمالی

9/ حزب حاکم کنگره ملی سودان؛ 10/ حرکت اسلامی  حماس فلسطین

11/ جنبش فتح فلسطین؛ 12/ حزب حاکم نایجریا

13/ حزب حاکم کوریایی جنوبی؛ 14/ حزب حاکم سنگال

15/  احزابی از تایلند و فلیپین و کمبودیا ؛16/ حزب اتحاد مالوی های سنگاپور

17/ حزب حاکم مالی؛ 18/  حزب حاکم موریتانیا؛ 19/ پادشاه مالدیف.

اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملی مالوی های متحد بتاریخ 1 دسمبر در مقر آن سازمان با قرائت قرآن کریم و نواخته شدن سرود ملی مالزی وترانه تاریخی آن حزب و با اشتراک مقامات حکومت مالزی، صدر اعظم نجیب عبد الرزاق ، صدر اعظم سابق مالزی عبد الله بدوی، هیأت احزاب کشور های دعوت شده، سفرای معتمد، مقامات کمیته های عالی مالزی ،اعضای شورای عالی حزب امنو (UMNO Supreme Council Members)رییس مجلس شورای حزب آقای بدر الدین امیر الدین، قایمقام رییس حزب آقای پروفسور احمد زاهد حمیدی، معاون دوم رییس حزب آقای پروفسور هشام الدین حسین ، منشی حزب آقای عدنان منصور و رییس اجرایی حزب آقای عبد الرووف يوسف افتتاح گردید. سپس چند نوجوان به نمایندگی از گروه پیش آهنگ های حزب که لباس ویژه گروه نژادی مالوی های مالزی را به تن داشتند به سخنرانی پرداختند و طی سخنرانی های کوتاه بر وحدت وانسجام حزبی تاکید واعضای حزب را بر تقوی و بصیرت و دوری از فتنه توصیه و از تن دادن به هوایی نفس، شهوت  قدرت  و دنیا پرستی  برحذر داشتند.

بعداز سخنان گروه پیش آهنگها، رشته سخن را رییس مجلس شورای حزب امنو آقای بدر الدین امیر الدین بعهده گرفت، وی با تاکید بر اینکه امنو بعنوان بزرگترین سازمان سیاسی اجتماعی مالزی متعهد بر حراست از ادامه پروسه دمکراسی در مالزی است، توضیح داد که تعهد اعضای حزب در جهت حراست از مشروعیت نهادهای امنو پایدار و هیچگونه تزلزلی را نمی پذیرد ونهاد های حزب ثابت ساخته اند که در برابر توفان ها و رویکرد های فردی و خواسته های شخصی میتوانند ایستادگی نمایند و از کیان تاریخی حزب امنو صیانت بعمل آورند.     وی  گفت اعضای  حزب  امنو  به مشروعیت نهاد  های حزب و رهبریت  انتخابی آن وفدار هستند و از مشروعیت  رییس حزب و صدر اعظم در برابر  طرح ها و اتهامات اپوزسیون قویا حمایت می نمایند.ایشان  گفتند رییس حزب را تنها نخواهند گذاشت و مالوی ها در برابر هر نوع توفان و هرگونه توطئه كه هويت مالزی ، اسلام، فرهنگ ، نژاد وزبان مالوی را هدف قرار دهد مقاومت می نمایند و از کیان مالزی و  ثوابت  مردم  مالوی  با  تمام  توان دفاع می نمایند.

گفته میشود سخنان رییس مجلس شورای امنو در امتداد اقداماتی بیان میشوند که دکتر مهاتر محمد صدر اعظم اسبق و بانی مالزی معاصر بعد از بیرون شدن از حزب امنو با ایجاد ایتلافی با کار دمکراتیک چینایی و حزب دکتر انور ابراهیم از آدرس اپوزسیون مالزی  علیه  حکومت  صدر اعظم نجیب  عبد الرزاق آغاز نموده است.

بعد از سخنان رییس مجلس شورای  حزب  امنو ریاست مجلس از رییس مجلس امور دینی حزب امنو تقاضا نمود سخنان شان را ارایه نمایند.

ایشان سخنان اش را با دعا آغاز نمودند و دعا کرد که خداوند رحمات و برکاتش را شامل حضور یافتگان در کنگره  امنو نماید و امت اسلامی را از نعمت برادری صادقانه و توکل به الله متعال محروم ننماید.

ایشان گفتند مالزیایی ها همه و بویژه مالوی ها و امت اسلام با چالش های متعددی روبرو هستندو باید برای عبور از تهدید ها و چالش ها از حکمت و صبر و شکیبایی کار گیریم و بر مشترکات تاکید ورزیم وبر خدا توکل داشته برای آینده روشن مالزی برزمیم و ارواح شهدای استقلال و آزادی مالزی را شاد نماییم.

ایشان گفتند تجربه امنو چراغ بر فراز راه برای مالوی ها است  و این حزب میراث گذشتگانی است که برای مالزی مستقل و آزاد و آباد رزمیده اند، پس همه باید کوشش نماییم حق این میراث را کما حقه ادا نماییم و از فرداد وقیم آن حراست و اهدافش را محقق نماییم.

بعد از سخنان رییس مجلس امور دینی امنو ، ریاست مجلس از معاون نخست رییس حزب امنو پروفسور احمد زاهد حمیدی تقاضا نمود سخنرانی شان را ایرایه نمایند، پروفسور احمد زاهد حمیدی معاون نخست رییس  حزب امنو طی سخنان مبسوطی اظهار داشت که اولویت امنو قبل از تاکید برایجاد ایتلاف سیاسی با حزب اسلامی مالزی به رهبری دکتر عبد الهادی هاوانگ ، تاکید بر فهم مشترک با حزب اسلامی است و  از نظر ما ایتلاف با حزب اسلامی میتواند اجندای ثانوی باشد و ترکیز بیشتر باید بر تعاون و فهم مشترک و تباین دیدگاههاو شفافیت  طرح ها باید بوده باشد.    ایشان  گفتند تعاون یعنی اهتمام ورزیدن به قضایایی که ما فهم مشترک و طرح های مشابه در مورد آن قضایا داریم و تباین یعنی اینکه در مواردی که فهم مشترک و طرح های مشابه نداریم باید مواضع ونظریات مان را بصورت شفاف برای رسیدن به فهم مشترک شریک سازیم.

بعد از سخنان معاون اول حزب امنو ریاست مجلس از منشی حزب آقای عدنان منصور تقاضا نمود که نطق شان را ایراد فرمایند.ایشان طی نطق شان گفتند که گراف عضویت  امنو در 13 ایالت مالزی در سال گذشته بالا رفته و در جذب اعضای جدید از نظر کیفی و کمی امنو دست آورد داشته است.وی همچنان گفتند  حزب  امنو  طرح های مثمری  را در ایالت های مختلف در بخش های زیر بنایی ، تعلیم و تربیه، صحت وبهداشت، حمایت  از طبقه های ضعیف اجتماعی، به راه اندازی پروژه های کوچک تولیدی و کار یابی برای جوانان در سکتور خصوصی به راه انداخته است و در این زمینه دست آورد داشته است.منشی حزب امنو از فعالیت های بخش زنان و بخش جوانان حزب و بصورت ویژه  از تلاش  های رییس جوانان آقای خیری جمال الدین و رییسه امور زنان امنو خانم شهرزاد عبد الجلیل تقدیر نمود، ایشان  اضافه  نمودندکه عضویت بخش زنان حزب به 1,3 ملیون عضو رسیده است.

ریاست مجلس بعد از سخنان منشی حزب از صدر اعظم نجیب عبد الرزاق رییس حزب امنو تقاضا نمود که سخنرانی پالیسی حزب را ایراد فرمایند.

صدر اعظم عبد الرزاق با تقدیم درود و سلام به ملت مالزی، اعضای حزب امنو، مقامات عالرتبه حکومتی، سفرای معتمد هیأت های کور دیپلوماتیک معتمد در کوالالمپور ، هیأت احزاب حاکم دعوت شده به اجلاس ، صدر اعظم عبد الله بدوی و رییس جمهوری مالدیف ، نطق مش سیاسی اش را آغاز و گفت حمد وثنا برای الله متعال است که صفت رحمانیت و رحیمیت آن بر  همه امور چیره است.

ایشان گفتند ان شا الله که برکات الله متعال شامل مجمع عمومی امسال شود و الله متعال به همه اعضای حزب توفیق این را بدهد که اهداف و برنامه های حزب را به منصه اجرا گذارند و برای مالزی آینده، مالزی که از نظر تمدنی الگوی برای امت اسلام باشد مبارزه نمایند. او با فرستادن درود و سلام به پیامر صلی الله و علیه  وسلم  آیه  ” ربنا آتنا من لدنک رحمة و حي لنا من امرنا رشدا” را قرائت و اظهار داشت که پیامبر صلی الله و علیه وسلم اصحاب را بر اطاعت از رهبری سیاسی بویژه در  ایام مشکلات و  چالش ها وتهدید ها توصیه نموده است.

ایشان گفتند سی سال از عمرش را در خدمت سازمان ملی مالوی های متحد سپری نموده است و همیشه با صراحت اعلام داشته است که او یک مالوی مسلمان و شهروند مالزی است.

ایشان گفتند اخلاق اسلامی ایجاب می نماید که در مخاطب قرار دهی رقبای سیاسی محترم  و منصف باشیم و شکیبایی را از دست ندهیم.

وی گفت با وجودی که مالزی در ارزیابی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی  مبنی بر عدم وجود فساد در نهاد های مالی مالزی در رده الف و یاA قرار دارد و این بدین معنی است که اتهاماتی که اپوزسیون مطرح می نماید وجاهت ندارند اما باوجود آن  با  صراحت و شفافیت تمام به اتهامات وارده پاسخ گفته ایم.

گفته میشوداشاره صدر اعظم به ا تهاماتی است که اپوزسیون مبنی بر مفقود شدن 13 بلیون دالر از صندوق توسعه ملی مالزی مطرح نموده است و تاکید دارد که صدر اعظم باید بابت 700 ملیون دالری که از طرف خاندان حاکم سعودی به حساب شخصی صدر اعظم مالزی واریز  شده است  پاسخ  بگوید  که  آن  پول به چه متنظوری به حساب  شخصی صدر اعظم  واریز شده است .

ایشان گفتند مالوی ها مردمان حکیم اند و با همه تعامل مثبت دارند و در زمینه محدودیتی را نمی پذیرند. صدر اعظم اضافه نمود که ما نباید خود را در حد  آنها تنزل دهیم و با ادبیات زرد هیاهوی راه باندازیم، باید دقت نماییم که ما برای ساختن مدنیت کامیاب برای دنیا و آخرت کار می نماییم و نباید در این  معرکه احساس در ماندگی نماییم، پیامبر آزار دید اما از ساختن مدنیت اسلامی برای تسخیر دنیا و کسب آخرت کنار نرفت، پیامبر با همه چالش ها و تهدید ها و بد اخلاقی ها صبر کرد و  در غریو بد اخلاقی ها ادب و اخلاقش صدمه ندید.

صدر اعظم ادامه داد ما نباید مصروف معرکه های ثانوی و جانبی پاسخ دهی به اتهامات شویم،مسئوليت حكومت اين است كه براي توسعه اقتصادی و انکشاف مردم مالزی کار نماید.

ایشان  گفتند الحمد لله مالزی در زمینه جذب سرمایه، توسعه زیربنایی، رشد سرمایه، تدوین استراتیژی تحول ملی ، توسعه روابط بین المللی و رویکرد استراتیژیک نسبت به شرق و  بالا بردن نرخ رشد ملی موفق بوده است.

ایشان گفتند حکومتش موفق شده است روابط تجاری اش را با انگلستان و کشور های اتحادیه اورپا و امریکا تقویت نموده و در چارچوب رویکرد استراتیژیک نسبت به شرق موافقتنامه های سرمایه گذاری را به قیمت 144 بلیون دالر برای ده ساله آینده با جمهوری خلق چین امضا نماید.

ایشان گفتند امنو حزبی است که بین سنت و فرداد های فرهنگ مالوی و  مدرنیزم غربی و اصول اسلام تناغم و همگاهنگی ایجاد نموده است،  وی اضافه نمود که دکتر مهاتر دقت نماید که این  حزب امنو بوده است که با حمایت های نظامند اش شخصیت مهاتر را ساخته است نه اینکه عکس آن صحیح باشد.

وی همچنان اضافه نموده که امنو در همه گردنه های تاریخی من جمله در اضطرابات اجتماعی و  مشکلات اقتصادی از رییس حزب وقت دکتر مهاتر حمایت نموده است، برای دکتر مهاتر که سالها رییس امنو و صدر اعظم کشور بوده است، شایسته نیست در برابر امنو بایستد و به تاریخ خویش پشت نماید.وی همچنان گفت مشروعیت همیشه برای نهاد ها است نه برای افراد من با اعتماد نهاد ها و وافاداری و حمایت اعضای  امنو و مردم مالزی در اینجا ایستاده ام، مشروعیت و رهبری با هم اند و در زمینه انفصامی نیست.

ایشان گفتند ما نیاز داریم که از مناطق به حاشیه رفته و از رشد  و تو سعه متوازن در کل گستره کشور حمایت نماییم و برای آن امکانات دولت را مدیریت نماییم.

صدر اعظم نجیب عبد الرزاق در قبال وضعیت  اقلیت مسلمان روهینگا در ماینمار گفتند مالزی با تمام توان از حقوق برادران مسلمان روهینگا که مورد ظلم و تجاوز عریان قرار گرفته اند حمایت می نماید.

ایشان همچنان گفتند از جایگاه  رییس حزب امنو و صدر اعظم مالزی مراتب همدردی و تضامن اش را با همه ملت های مسلمان از فلسطینی ها تا عراقی ها، مصری ها، یمنی ها، افغانستانی ها سوری ، ایرانی ها ، ترک ها ، اندونیزی ها ، پاکستانی ها، برادران عربستانی، خلیجی و سایر ملل مسلمان اعلام میدارد.

ایشان توضیح دادند که قرآن از قوت عقل و خرد در پهلوی توانایی های فزیکی برای نصرت مظلومین صحبت می نماید و امنو به حاشیه راندن  دیگران منجله شهروندان غیر مسلمان مالزی باور ندارد و توسعه و انکشاف و رفاه را برای همه مالزیایی ها میخواهد و سازمان امنو محرک واقعی استراتیژی تحول ملی در مالزی است.

ایشان با تقدیر از بخش جوانان و زنان حزب امنو تاکیدنمودند که مالزیایی ها باید دقت نمایند که دشمنان ، توسعه سریع مالزی را بر نمی تابند و از هر فرصت استفاده می نمایند تا تا به مالزی صدمه رسانند ،پس باید گام ها را حساب شده برداشت و به اندازه کافی به مبحث آسیب شناسی توجه داشت.ایشان همچنان گفتند دولت مالزی در ارایه خدمات بهداشتی  دست آورد داشته و آموزش و پرورش را تا به مرحله دانشگاه برای شهروندان کشور بدون هزینه ارایه  می نماید. وی همچنان اضافه نمود که نظام آموزش و آموزش عالی کشور مسئولیت خلق نسل جدیدی از مالزیایی ها را بعهده دارد، نسلی که بتوانند مصداقی از الگوی پیشنهادی خیر امت(امت اسلام) باشند وبرای مالزی  سربلندی و نام نیک کسب نمایند.

ایشان همچنان گفتند برخی تیوریسن های سیکولر برای مالزی طرح های خطرناکی برای مالزی دارند که آن طرح ها با واقعیت های مالزی مقترن نیستند و  مرد مالزی با اتکا به آن طرحها به آرامش درونی دست نمی  یابند.

ایشان تاکید نمودند که اپوزسیون آماده نیست بپذیرد که اسلام  دین رسمی دولت فدرال مالزی باقی بماند،اما ما برای حفظ اصول و مبادی و ارزشی های قیمی و عقیدتی و تمدنی مان آماده مبارزه هستیم و عدالت را مثل گذشته برای همه مسلمانان و غیر مسلمانان تامین می نماییم.

ایشان توضیح دادند که قانون اساسی دولت فدرال مالزی خصوصیت حقوقی شهروندان غیر مسلمان مالزی را تضمین و حراست می نماید و اگر  بند پیشنهادی حزب اسلامی مبنی بر تفعیل اصلاحیه قانون1965  مبنی  بر ایجاد محکمه حدود شرعی اسلامی نیز تصویب و عملیاتی گردد ، آن قانون شامل حال شهروندان غیر مسلمانان نمی شود.

ایشان گفتند در مورد آن قانون ، غیر مسلمانان نباید نگران باشند زیر آن قانون جوانب اجرایی آن در هیأت دولت بررسی و سپس  در دوره جدید پارلمان آینده بعد از برگزاری انتخابات جهت غور و بررسی و تصویب به پارلمان آینده فرستاده میشود.

ایشان با تکرار تاکید نمودند که به غیر مسلمانان اطمئنان می دهند که هیچگونه حق تلفی را در سیستم حقوقی علیه آنان اجازه نمی دهند و از حقوق همه شهروندان مالزی حراست می نمایند. صدر اعظم نجیب عبد الرزاق در قبال جهان اسلام و وضعیت امت گفتند امت اسلامی باید با توحید کلمه و وحدت کلمه بصورت عملی و منسجم برای همگرایی اسلامی تلاش نماید و چرا ما در مالزی از خود شروع نکنیم، ایشان  گفتند مسلمانان عزت شان در انسجام و وحدت نهفته است، باید از کینه و کدورت و  بدبینی ها بگذریم و برای آینده مشترک کار نماییم و عزت و تعالی و رشد و رفاهیت امت نصب العین همه ی ما باشد.ایشان اضافه نمودند در چند روز آینده سنگ تهداب  مقر مرکزی جدید حزب امنو را  خواهند گذاشت، مبنای که عظمت روح فرزندان امنو را نشان خواهد داد و نشانه ی خواهد بود از موثریت استراتیژی تحول ملی.

ایشان در پایان نطق شان از  اعضای حزب امنو تقاضا نمود که همه با هم برای مالزی آینده برزمند و از افتخار خدمت به مالزی یک گام هم عقب ننشینند.

ایشان در اخیر با این دعا که خدایا مالزی و میراث نیاکان مالوی ها، سازمان امنو را در حفظت نگهدار  سخنان اش را به پایان گرفت.

بعداز سخنان صدر اعظم نجیب عبد الرزاق  مجلس  پایان یافت و مهامان به صرف نهار دعوت شدند. در فاصله آماده شدن نهار صدر اعظم نجیب عبد الرزاق با هیأت های احزاب حاکم دعوت شده برای مدت 20 دقیقه دیدار نمود و به نوبت به سخنان رؤساي هیأت ها گوش فرا داد.

هیأت احزاب حاکم دعوت شده بعد از صرف نهار با حضور صدر اعظم سابق مالزی عبد الله بدوی  شامگاه 1 دسمبر در ضیافت شام صدر اعظم نجیب عبد الرزاق شرکت جستند و شام را  با صدر اعظم سرو نمودند.

با سرو شام با صدر اعظم نجیب عبد الرزاق عملا برنامه رسمی هیأت  های  دعوت  شده پایان یافت و دوباره به  هوتلی که برای شان تهیه گردیده بود برگشتند و آماده عزیمت به کشور های شان شدند.

نتیجه گیری

در مجمع عمومی 2016م حزب حاکم مالزی ( امنو) سه موضوع  به عنوان اجندای اجلاس مورد کنکاش قرار گرفت :

1/انتخابات پرلمانی که قرار است قبل از موعد برگزار گردد؛

2/ رابطه با حزب اسلامی مالزی به رهبری دکتر عبد الهادی هاوانگ و  وهماهنگی با آن حزب  به هدف ارایه برنامه مشترک در انتخابات پارلمانی آینده؛

3/ بررسی چالش های که جدا شدن دکتر مهاتر محمد برای  سازمان امنو ببار آورده است؛

  • رهبران امنو در اجلاس مجمع عمومی 2016 سازمان ملی مالوی های متحد تلاش کردند زیاد روی اتهامات فساد بر صدراعظم نجیب نجیب عبد الرزاق مکث ننمایند،اما پاسخ های صدر اعظم به اندازه کافی برای تبرئه ذمه اش از تهمت های مطرح شده در قبال عملکرد مالی اش در نزد تعداد زیادی از شهروندان مالزی موجه و کافی نبود.اپوزسیون میگوید 13 بلیون دالر از  صندوق توسعه ملی مالزی مفقود شده است، اما صدر اعظم آماده نیست در آن مورد پاسخ قناعت بخش ارایه نماید و به نحوی تلاش می کند بجای ارایه پاسخ تغافل عارفانه را در پیش گیرد.
  • مجمع عمومی امنو از یک نگاه بیشتر به کمپاین  دفاع از عملکرد صدر اعظم و سفید سازی عملکرد آن می ماند ، در سخرانرانی مش سیاسی صدر اعظم بیشتر تلاش شد بجای پاسخ گفتن به اتهامات از برگزاری قبل از وقت انتخابات پارلمانی صحبت شود و  تاکید گردد که انتخابات پارلمانی بجای 2018م قرار است در 2017 م یک سال قبل از مود آن برگزار گردد .
  • صدر اعظم نجیب عبد الرزاق از تریبون مجمع عمومی حزب حاکم به مالوی ها هشدار داد که  اگر برای انتخابات سال آینده آماده نشوند و از همه پتانسیل  اجتماعی شان  در رای دادن به حزب امنو کار نگیرند احتمال این وجود دارد که انتخابات را ببازند و سلطه  و حق حاکمیت تاریخی شان را از دست بدهند. صدر اعظم نجیب عبد الرزاق هشدار داد که اگر حزب امنو با تمام توان برای انتخابات سال آینده برنامه ریزی نکند و بیشتر فریفته به طرح های دکتر مهاتر شود، آنگاه احتمال این وجود دارد که امنو انتخابات را به حزب کار دمکراتیک چینایی مالزیایی که رهبری اپوزسیون را بعهده دارد، ببازد.
  • معاون صدر اعظم مالزی دکتر زاهد حمیدی از مالوی ها تقاضا نمود که با تمام توان  از نجیب عبد الرزاق رهبر کارزماتیک  حزب تاریخی امنو  دفاع نمایند و  در جهت  عملیاتی  شدن برنامه های آن وارد عمل شوند، زیرا ایتلاف حاکم امنو و مجلس چینای مالزی و کنگره هندی مالزی یگانه ضمانتی هستند که آینده مالزی مرفه و آرام را تضمین می نمایند.
  • واقعیت  دیگری که بدان  اشاره  نمود این است که در هیچ مرحله تاریخی از تاریخ معاصر مالزی حزب اسلامی مالزی به اندازه مرحله فعلی به حزب امنو نزدیک نبوده است برای همین امنو تلاش می کند برای قناعت دهی برخی کتله های جامعه مسلمان مالزی روی حزب اسلامی مالزی حساب باز کند و دکتر مهاتر را به عنوان شخص خائن به آرمان های تاریخی مالوی معرفی دارد ،زیرا وی برای  مصالح شخصی با  دشمن تاریخی حزب امنو یعنی حزب کار دمکراتیک چینایی در صدد شکل دهی ایتلاف سیاسی است.
  • آنچه حایز اهمیت است، این است که رهبران و نخبگان امنو از تحرکات سیاسی دکتر مهاتر خیلی نگران هستند برای همین  جامعه مالوی های مسلمان مالزی را هشدار میدهند که انتخابات آینده ،انتخابات سرنوشت ساز است و آن انتخابات ثابت خواهد ساخت که سلطه تاریخی مالوی ها بر مالزی باقی می ماند و یا با بردن حزب دمکراتیک کار چینایی تاریخ حاکمیت سیاسی امنو به بایگانی تاریخ سپرده می شود.
  • چالش دیگری که امنو در پیش رو دارد تضعیف همپیمانان آن یعنی  مجلس چینایی های مالزی و کنگره هندی های مالزی است که در برابر سایر احزاب اقلیت ها بویژه حزب کار دمکراتیک چینایی خیلی تضعیف شده اند  و انتخابات 2013 م نشان داد که آنها برخی از کرسی های شان را در پارلمان به نفع احزاب جدید اقلیت های از دست دادند.پاین بودن گراف محبوبیت احزاب مجلس چینایی مالزی و کنگره هندی مالزی چالشی است که حزب امنو میخواهد با تقویت حزب اسلامی مالزی از گردنه آن عبور نماید.
  • رهبران حزب امنو همچنان نگرانی شان را از میدیایی اجتماعی و  تقاضا های نسل جدید مالزی و چگونگی جذب  وحصول قناعت های نسل جدید مالزی پنهان نمی کنند و تاکید دارند که باید از میدیایی اجتماعی و فضای آزاد الکترونیک واطلاعات استفاده بهینه و نظامند و هوشمند را ببرند و الا در صورتی که جوانان  هماهنگ با امنو نباشد و امنو با آنها زبان مشترک پیدا نکند بسیار سخت است که امنو تنها با اتکا به نخبگان و آرمان های تاریخ جامعه مالوی بتواند اکثریت کرسی های پارلمان مالزی را بدست آرد وبقای سلطه تاریخی مالوی ها را در مالزی تضمین نماید.
  • در یک نگرش واقعبیناانه باید دقت نمود که بدون شک سازمان امنو دست آورد های عظیمی در تاریخ مالزی دارد،اما این حزب در متن گفتمان سیاسی و اجتماعی اش از یک نوع هراسی که منتج به استبداد آرام شده است، رنج میبرد و این چالش وقتی میتواند راه حل پیدا کند که سطح رشد کمی و نوعی مالوی ها با چینایی های مالزی فعال در همه عرصه و متمکن در عرصه اقتصاد یکی شود و حس دونیت کمی در عقل جمعی مالوی ها معالجه گردد و  قانون اساسی بتواند حق فرصت های مساوی را بدون اعمال تبعیض مثبت به نفع کتله های معین اجتماعی برای همه تضمین نماید.
  • باید به صراحت اذعان نمود که اگر نخبگان مسلمان مالزی دقت ننمایند و با دور اندیشی دست از تخزیب و تضعیف همدیگر برندارند و مشترکا برای  مالزی آینده کار ننمایند، در چنین یک فضای و با توجه به موقعیت  حساس مالزی در جنوب  شرق آسیا و گستردگی دامنه نفوذ فرهنگی چین در آن بخشی  از آسیا، خطر بالقوه و بالفعل چیرگی  تبار چینایی های مالزی بر سلطه سیاسی مالزی و به حاشیه راندن شدن عنصر بشری مالوی های مسلمان مالزی وجود دارد.

 توصیه و پیشنهاد:

1/ مالزی برای بسا از ویژگی ها بویژه نظم اجتماعی، جایگاه ممتاز زن مالزی، اعتدال اندیشوی، تناغم مدرنیزم غربی، فرداد های فرهنگ بومی مالزی و اصول اسلامی در مقایسه به برخی از کشور های اسلامی دیگر برای الگوی برداری میتواند برای افغانستان و بویژه برای جمعیت اسلامی  افغانستان مفید باشد.

2/ نظام پارلمانی فدرال مالزی تا حدودی میتواند برای مشکل نظام سیاسی متمرکز افغانستان  راه حل باشد، افغانستان اگر بخواهد از سیستم متمرکز به سیستم غیر متمرکز عبور نماید ، نسخه ی نظام سیاسی مالزی میتواند نسخه ی خوبی برای مطالعه و گرته برداری باشد.

3/ مالزی به عنوان کشور مسلمانی که توانسته است از مرحله اقتصاد زراعتی و  اقتصاد متکی به معادن طبیعی نفت و گاز ،درخت کائو چو و درخت خرمای روغنی  به اقتصاد صنعتی عبور نماید، برای مطالعه تحول اقتصادی، رشد زیربنایی  ومدیریت منابع بشری نسخه خوبی میتواند قلمداد گردد.

4/ مالزی در عرصه حفاظت از محیط زیست، توسعه صنعت توریزم، جذب سرمایه گذاری خارجه،توسعه سیستم آموزش عالی و ترویج سیاحت آموزشی دست آورد های خوبی دارد که میتوان از تجارب مفید آن استفاده بهینه نمود.

5/ مالزی به عنوان کشوری که در مسایل سیاسی منطقه ای بویژه  نزاع  ها و تنش  های  سیاسی منطقه ای بخصوص در  بحران افغانستا نمیخواهد مستقیما درگیر شود، اگر رهبری سیاسی دولت افغانستان میخواهد از تجارب و ظرفیت های تخنیکی آن کشور در افغانستان استفاده نماید، کوتاه ترین راهش  شاید ایجاد روابط تجاری و توسعه تجارت با آن کشور باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا