خبر و دیدگاه

هر چه شما بگوئید آقا

Ahmad Saaedi
احمد سعیدی

همه مدعی این اند که افغانستان در مرحله گزار از حکومت های استبدادی وتحجر بسوی دموکراسی وارزش های مدنی  چون آزادی بیان واندیشه ومردم سالاری است. اما رو سا ومسئولین بلند پایه نه تاب آزادی بیان را دارند ونه هم تحمل قانون مداری ومردم سالاری را فقط حرف خود شان است که تبلور ارزش ها پنداشته میشود وقتی میگوید چپ جپ وراست راست فرقی نمکیند که خودش یک روز راست میرود ویک روز هم چپ. وملت هم که راه را از چاه فرق نمیکند وشیمه مبارزه ندارد میگویند هر چه شما بگو ئید آقا! ومن بر این عقیده ام که سران نظام ملت را ملت گوسپندی فکر نموده بر پویائی وتحرک جامعه نه باور دارند ونه هم اراده شما می بنید  یکماه قبل بین رئیس اجرائیه  ورئیس جمهور چه شور والتهابی بود  اما حالا تحمل وبرد باری وگذشت وانتظار وشرائط وده ها توجیه دیگر.

یک ماه قبل: (کسی که حوصله بحث را ندارد، لیاقت ریاست جمهوری را ندارد، کسی که حوصله شنیدن ندارد) از بیانات داکتر عبد الله عبدالله

یک ماه قبل رئیس اجر ائیه در جمع اعضای جمعیت اسلامی وبعدا  در جمع جوانان گفت حکومت وحدت ملی طی این دوسال هیچ کاری نکرده و توافقات بر روی کا غذ مانده  رئیس جمهور که حوصله شنیدن نظریات مارا ندارد لیاقت ریاست جمهوری را ندارد که فتوای بود بر محکومیت رهبری حکومت وحدت ملی ومهر پا یانی زدن بر ادامه عمرش وبه همین دلیل فردای آن روز حا میانش ذوق زده شدند در قصر سپیدار با تجمع نمادین گفتند ما تطبیق کامل توافق نامه پنجا پنجا را میخواهیم نه کم ونه هم بیش وهم رئیس جمهور مارا بحضور بطلبد..مردم گفتند بلی آقا هر چه شما بگو ئید! این حکومت بیکارۀ وحدت ملی هیچ به تعهدات خود عمل نکرده ورئیس جمهور هم شایسته ریاست ندارد حکومت وحد ت ملی هم حکومت نیست. باید با بر گزاری لویه جرگه زمینه های ساختار نظام صدارتی بنوع خود شان شکل گیرد.

اما بعد از دیدار وملا قات با رئیس جمهور دیگر مهر سکوت بر لب زد وخبری از انتقاد کم مهری نیست در حالیکه همه میدانند هیچ امتیازی تازۀ بدست نیاورده است اینکه در دل این ادعا ها چه بدیل گرفته معلوم نیست همه ساکت اند واما از عملی شدن آرزو ها خبری نیست…”تا اینکه روز دو شنبه همین هفته محترم احمد ولی مسعود در بر نامه اجندای ملی خود گفت حکومت وحدت ملی یک تشکل توافقی است که ملی نیست وبا گذشت دوسال مشروعیتش هم از بین رفته..البته اثر این صحبت آقای مسعود خیلی عمیق است خصوصا بر نیرو های امنیتی که همن حالا در حال جنگ اند پس چطور میشود جان های خودرا بخاطر یک حکومت غیر مشروع قربانی کنند؟

یک ماه بعد: حکومت وحدت ملی بی بدیل وغیر قابل تغییر است: از بیانات داکتر عبدالله عبدالله

حکومت بی بدیل ؟ داکتر عبدالله رئیس اجر ائیه میگوید حکومت وحدت ملی حکومت بی بدیل است حالا معلوم نیست از چه رهگذر؟ بی نظیر وبی بدیل است که کار های شایسته وبر جسته انجام داده که باید بر آن افتخار کرد؟ ویا اینکه هرگز آنرا به نوع دیگر معاوضه نخواهند کرد نه صداراتی ونه هم پارلمانی وفدرالی فقط حکومت وحدت ملی که از طرف جان کری بیمه شده است وعمرش بدون چون وچرا پنج سال است وتوسط همین رئیس جمهور که تا یک ماه قبل لیاقت وشایستگی  ریاست جمهوری را نداشت اداره میشود  هر خواب بخاطر تفییر وتعدیل آن بی تعبیر است ولی باز هم باید بگو ئیم هر چه شما بگو ئید آقا درست است. بلی داکتر عبدالله میگوید حکومت وحدت ملی برخاسته از آرای مردم است و بدیل یا تغییر حکومت وحدت ملی به مثابه‌ی یک خواب است…خوب وقتیکه این حکومت بر خواسته از آراء مردم باشد تلاش شما بخاطر بر گزاری لویه جرگه وتعدیل برخی مواد بخاطر تغییر حکومت وحدت ملی به پارلمانی صدارتی چه معنی ندارد؟لذا بهتر است این الگو را به کشور ها ئیکه تا حال  وحدت ملی تجربه نکرده اند انتقال دهید خصوصا  به فلسطین که در غزه یک رئیس دارند ودر بیت لحم رئیس دیگر نمونه حکومت افغانستان برایش خیلی خوب است.

داکتر عبدالله کجای حکومت وحدت ملی را دوست دارد؟ همه میدانند که رئیس اجرا ئیه درین دوسال هیچ حرکت اثر گزار وابتکار نمادین نداشته که به خیر وصلاح مردم باشد.چیزی را که از حکومت داری دوست دارد نشستن درقصر سپیدار واستقبال از موی سفیدان وقوماندانها وتکرار شکایت ها  وباز بافی انتخابات وخوابها ی دورۀ کمپاین وگریه سال های قبل وسر انجام ما در حکومت شریک هستیم وکسی نمیتواند مارا نا دیده بگیرد.واینکه حرف ما عملی نمیشود.جزء دیگری مشغله شان است میانجی گری بین متقاضاین وظیفه ورئیس جمهور.اگر رئیس جمهور بخاطر امضای این در خواستی ها وقت نداشته باشد یک انسان بی حوصله است باید کنار برود واگر امضا کرد دیگر سکوت وهم فتوائی بی بدیلی !!
براساس موافقت‌نامه‌ی سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی، رهبران حکومت باید در جریان دو سال از عمر حکومت لویه جرگه‌ی قانون اساسی برگزار می‌کردند تا براساس آن ریاست اجراییه به پست نخست‌وزیر اجراییه تغییر می‌کرد.
برخی از چهره‌ها و جریان‌های سیاسی می‌گویند که رهبران حکومت وحدت ملی موافقت‌نامه‌ی سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی را عملی نکرده و عمر این حکومت نیز دو ساله است.
در تازه‌ترین مورد، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور، گفته است که عمر ریاست‌جمهوری مطابق قانون اساسی برای پنج سال می‌باشد، اما دوره‎ی کاری ریاست اجراییه با برگزار نشدن لویه جرگه‌ی قانون اساسی پایان می‌یابد. وجناب احمد ولی مسعود نیز این حکومت را غیر مشروع خواند.
اما آقای عبدالله که در افتتاح برنامه‌ی میثاق شهروندی در ارگ سخنرانی داشت، گفت: «اظهاراتى صورت مى‌گيرد که زمان حکومت وحدت ملى پُوره شده، بايد بگويم که وقت هيچ چيز پوره نشده است، مردم افغانستان به يک دوره‌ی انتخابات به حکومت وحدت ملى در رأس محمد اشرف غنى و من در رياست اجرایيه راى داده‌اند.حالا بجای خشم وترکش های قبلی فقط از کمی وکاستی حرف میزند ومیگوید کمی و کاستی‌هایی در انجام تعهدات حکومت وحدت ملی وجود داشته است؛ اما حکومت به تعهدات خود پابند است و از فرصت‌های پیش‌رو به نفع مردم استفاده خواهد کرد.
او تأکید کرد که حکومت وحدت ملی تا پنج سال به کارش ادامه می‌دهد. حکومت بی بدیل وغیر قابل تعدیل وتغییر است.البته بر این مسئله هردو رئیس بر خلاف تنش های یک ماه پیش توافق دارند چنانچه رییس‌جمهور غنی نیز در افتتاح برنامه‌ی میثاق شهروندی با اشاره به ادعاها در مورد ختم میعاد حکومت وحدت ملی از سوی شماری از حلقات گفته است که «ما بر اساس رای مردم به این‌جا رسیدیم، هر کس دیگری که ادعای مسئولیت می‌کند، در انتخابات اشتراک کند.

احمد سعیدی

احمد سعیدی نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی افغانستان می باشد.

نوشته های مشابه

‫2 دیدگاه ها

  1. آقای سعیدی شما هم باختید . مردم فکر می کردند شما در ابراز حقایق سرهنگ هستید و نام تان بلند شده میرود ولی ایکاش بعد از آخرین صحبت های شخصیت ملی افغانستان ، وی را باشرف و مدبر خطاب می گردید . مگر این همه خون ها بهائی دارد؟ از چنین حرفی ننگ تان نیامد؟

  2. اینکه زمامداران افغانستان مردم افغانستانرا گوسفندی فکر میکنند، آنها در عمل میبینند که راستی هم گوسفندی اند. هر مصیبتی بالای شان بیاید آرام منتظر کلانهای قومی خود میمانند. اگر مردم گوسفندی نباشد پس این کلانهای قومی چکاره هستند. و نام بانکهای رای از کجا برامده. اگر گوسفندی نباشند اختیار رای خود را بدست خود میگیرند و عقل خودرا بکار می اندازند و قصۀ کلانهای معامله گر اقوام را که وطن را به این ذلت و بیچارگی انداخته اند، مفت میسازند. البته ناگفته نماند که تعداد زیاد احزاب سیاسی افغانستان هم و تعداد زیاد از نخبگان هم از گوسفندی بد تر اند. و فقط همه منتظر چوشک و پوقانه و پاپر اند تا ساعت شان تیر شود و دهان شان شور بخورد. مردم را نخبگان بسیج میسازند و بحرکت در می آورند. فقط نخبگان و احزاب سیاسی اند که قدرت و زور لایزال مردم و توده هارا به عمل آماده و وادار میسازد. شما ببینید کرزی مدت دوازده سال چه جنایتی نبود که انجام داد. بعد از چارده سال کمک بیدریغ و سیل آسای خارجیان هنز هم تا هفتاد فیصد از بودجه دولتی از پول خیرات و گدائی تامین میشود. بعیوض اینکه کرزی به کیفیاتی و ترویج فساد و نفاق به میز محاکمه برده شود. نام معتبر و تاریخی یگانه میدان هوائی کابل تغیر و بنامش مسما میشود. اما نخبگان و احزاب سیاسی همه ذلیلانه خاموش و جرئت نکردند که توده هارا بسیج و علیه این اقدام خائنانه غنی صدای خودرا بکشند. و حالا که قاتل مردم مظلوم کابل و یک باغی اجیر شده پاکستان با امتیازات دور منطق به بهانه توافقنامه ننگین صلح می آید تا بالای خون شهیدان و خساره و صدمه از حد بیرونی که به بیت المال دولت وارد نموده اسب مراد خودرا جولان دهد. فقط یک حزب سیاسی همبستگی ملی دین خودرا ادا کرد و دیگران همه خاموش ماندند. یک کشور با چنین نخبگان و احزاب باید همین طور گوسفندی شمرده شود و زمامداران بیوجدان و فروخته شده آرام و دلخوش بالای مردم باداری نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا