Uncategorizedخبر و دیدگاه

معیار ھای دموکراتیک بودن نظام ھای سیاسی (تحلیل تخنیکی)

Abdul_lalzad
پروفیسور دکتور لعل زاد

 

پیشگفتار

در جھان موجود، حدود دو صد کشور مستقل با نظام ھای سیاسی متفاوت وجود دارد کھ نام رسمی آنھا معمولا دارای پیشوند ھای امپراتوری، سلطنتی و جمھوری و پسوند ھای سوسیالیسی، فدرالی، اسلامی وغیره بوده و ھریک ادعای دموکراتیک (بھ مفھوم عادلانھ یا بدون تبعیض و امتیاز) بودن دارند؛ در حالیکھ این نظام ھا از نگاه ماھیت، تفاوت زیادی نداشتھ و بصورت نسبی یا دموکراتیک اند و یا غیردموکراتیک.

برای درک این موضوع از بحث روی مسایل کتاب – پژوھی صرفنظر شده و تجارب کشور ھای دموکراتیک یا آخرین دست آورد ھای این جوامع با شیوه ھای تحلیل تخنیکی (ساختاری/دینامیکی) مورد مطالعھ قرار گرفتھ و پایھ ھای اصلی یا ستون ھای اساسی کھ دموکراتیک بودن این نظام ھا را می سازد و تضمین می کند (و من آنھا را پنج بنای نظام ھای دموکراتیک مینامم)، بصورت فشرده و برای گفتمان بیشتر پیشکش دوستان گردیده، تا بھ حیث یک رھنمای سودمند جھت ارزیابی و تشخیص نظام ھای دموکراتیک و کار در جھت آنھا مورد استفاده قرار گیرد. اما پیش از آن لازم است نگاه کوتاھی بھ رشد جوامع بشری و چگونگی ایجاد نھاد ھا، مقام ھا، قوانین و حاکمیت آن در مسیر زمان داشتھ باشیم:

برای مطالعه کامل متن به اینجا اشاره نمائید

شما متن کامل عنوان را در زیر هم میتوانید بخوانید.

نوشته های مشابه

‫4 دیدگاه ها

 1. 7th October 2016

  My unknown countryman Mr.Sadigh ,you must write your correct name ,like me
  Your short comment needs very long respond. I will explain some things now , I hope satisfy you. I must know , where are you living ? It is very important , if I know , you are living in USA , I will respond you in contact matters that you see every day in your eyes , but if you are living out side USA, I will write in other method . Just the monthly paper of ” Omid ” write the place of living of writers. I wrote more time that I am living in ugly USA ,people know ,and I will write in future ,where I am living. If you disagree with me , you must direct write about that point not common answer. If you had read my past comments that some of them are in my facebook now , you would never wrote above comment for me. The representatives of people in USA are all of F.B.I. agents. For every representative F.B.I. guarantee that she/he will win ,if candidate her-self or him-self. I am living since June 1992 in USA. This is not my idea, it is the fact. The members of F.B.I. agents who are working as medicine doctors , dentist ,judges , teachers and all other area of life ,if they read my comments /written they will say : ” This guy has psychology problem , we must evaluate him in a psychiatric hospital. ” They say this allegation for every body who speak from laws and justice. Two days ago , I was inside an office ,, in city of New York , I argued with staff about an incorrect letter of office. She direct said me : ” ….” . I told her with patient : my 24 years research evidence that 2/3 American suffer from mental sickness ,but the F.B.I research shows 1/3 American have psychology problems, one of them are you. I left there.

  A person can know a society that he lives inside society ,and be in contact with all categories of people. It is not enough a person lives 60 years in a country ,but she/he is in contact just with a group of people . I was ,and I am in contact with all kind of people

  Six years ago , after long time I entered inside a church to see a person , I saw the priest took in arm a young man who will candidate him-self ,and the priest said for people to choose this man because he believe in God ,and kissed hand of the priest. The Americans listened to priest ,like sheeps
  All priest , rabies , and mullahs in USA must obey from F.B.I. , or FBI will decide about them. This is democracy that you allege. I have very important documents that USA is a detective state ( People say : Police State) the documents all printed by Americans ,and government of USA that evidence F.B.I govern in USA. A detective state can never become a democratic state , In USA all three branches of State belongs to F.B.I. , for it , we can say with 100% security that in USA govern a totalitarian regime

 2. اقای تلاش! اگر نظام امریکا توتیلارست باشد. پس نظام دموکراسی را در کجا سراغ کرده خواهیم توانست. آقای دکتور لعلزاد درست فرموده اند که نظام دموکراتیک خالص در هیچ جای وجود ندارد. اما طور نسبی میتوان گفت که نظام امریکا نظام دموکراتیک است. نظام دموکراتیک یعنی چرخ قدرت دولتی بدست مردم که از طریق نمایندگان انتخابی خود آن قدرت را عملی میسازند. اینکه سرمایه داران در امریکا امکانات زیادی را در دست دارند و توسط امکانات خود میتوانند در ذهن و روان مردم تاثیر باندازند و مردم را در جهت غلط سوق دهند، وجود دارد. ولی این خود بصورت عموم نمیتواند در اساس دموکراسی که قدرت بدست مردم است تاثیر قطعی باندازد. در امریکا ادیان گونا گون و مردمان از گروهای اتنیکی گوناگون زندگی میکنند و با همه برخورد قانونی یکسان صورت میگیرد. طور مقایسه شما در افغانستان بروید یک کلیسای عیسوی و یا یک معبد یهودی آباد نمائید اصلا” بشما اجازه داده نمیشود. در افغانستان غیر از افغان هیچ یک از گروهای اتنیکی دیگر مثل ازبک و هزاره و تاجک حق رئیس جمهور شدن را ندارند. طور صریح رئیس جمهور بزور خارجیها و با تقلب قدرت را غصب مینماید،…وغیره در افغانستان در روسیه و یا در چین و کوریای شمالی میتوانی بگوئی که نظام توتالیتر قایم است. اما نه در امریکا و کشور های پیشرفته اروپائی.

 3. متن پیام:
  05th October 2016
  On 03 October 2016 in article Mr. Khalegh lal-Zad dated 02 October 2016 in page 8 I read : : nezam pore(kamelan) democratic hasti(wajod) ne darad : ama nemone haa-ye khob ( hind , bretaney ,amrika …) … ” ? Today before I write some thing that Mr.Lal-Zad become inform , I checked up again the aricle of Mr.Lal_zad. The name of America was not there. Certainly he corrected his not excusable mistake. I do not need to write any thing. I surprised on third October 2016. Mr.Lal-Zad must read my facebook there are several long documentary in English about USA government. USA has not state. Mr.Lal-Zad read just one of them is enough. He read my cooment of 10 Jnauary 2014

  I do not like to write about me , but in future people will judge that a short comment of friend of Khorasan country people Qudos Talash war more useful for Khorasan country people than 10 to 30 pages article most writers. What I write ,maybe some Professors can think about that ,but they are not enough brave to write the reality
  In USA is totalitarian regime
  .I know ,how I send it to my email,but I have bad memory I do not do it because is possible I lose all written. I became happy arjmand Lal-Zad corrected his article, some time if I do not anticipate from wise person to write wrong matters , I will respond hard to hurt them

  Please send a copy of this written to arjmand Lal-Zad. If you want ,can you a copy of it for me also

 4. مردم بدنھ اساسی و ستون فقرات جامعھ را می سازند! اما مردمی کھ آگاه/فعال نباشند، از حقوق خود دفاع نکنند و در تعین
  سرنوشت خود سھم نگیرند، با جامعھ گوسپندی (لایق حکومت گرگان) فرق زیادی ندارند. ولی مردمی کھ آگاه/فعال اند، از
  حقوق خود دفاع می کنند و در تعین سرنوشت خود سھم می گیرند، نخستین معیار یا سنگ بنای نظام دموکراتیک پنداشتھ می
  شوند. مردم آگاه و فعال در وضع قوانین و تصمیم گیری ھا سھم می گیرند، در نھاد سازی ھا نقش عمده دارند، در احزاب
  سیاسی و جوامع مدنی بسیج می شوند و رسانھ ھای خود را می سازند. مردم آگاه و فعال رھبران و مقام ھای خود را براساس
  شایستھ سالاری انتخاب نموده، از تطبیق قوانین توسط افراد، نھاد/مقام ھا نظارت و کنترول نموده و ناقضین آنھا را توبیخ یا
  تعویض می کنند. از این منظر نظام دموکراتیک محصول مشارکت شھروندان (افراد آزاد و برابر- حقوق در برابر قانون،
  صرفنظر از وابستگی ھای قومی، زبانی، مذھبی و…) آگاه و فعال پنداشتھ می شود.””
  بدون شک نقش مردم در راست ساختن حکومت های کج تعین کننده میباشد. به امید روزی که افغانستان از مرحلۀ جامعه گوسفندی برایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا