خبر و دیدگاه

احمدشاه مسعود وارث ندارد !؟

 

hadi-hamid
پروفیسر داکترحمیدهادی کرولاینای شمالی

 

 

نویسندۀ محترم آقای احمدولی مسعود برادرمسعودفقید وفعلاً رئیس بنیادشهیدمسعود، درشمارۀ 1016نشریۀ معتبرامید مقالۀ زیرعنوان (احمدشاه مسعود راهکارملی وموضع خودمان) تحریرداشته ونقاط دلچسپ وقابل تبصرۀ را ارائه داشته اند.

من درین نوشتۀ مختصرمیخواهم بربعضی نکات آن مقاله روشنی انداخته وضمناً برمفکوره ایکه هنوزهم در مغزپیروان، همسنگران و افرادنزدیک خانوادۀ محترم مسعودفقید نقش بسته است، اصلاحاتی بیاورم وآنهارا ازیک حقیقت تلخ آگاه نمایم . علاوه برین، درین روزگارسختی که مردم افغانستان درآتش نفاق، محنت وبدبختی می سوزند، میخواهم شمۀ ازشخصیت والا واوصاف خجستۀ مسعودشهید رابا گفتارفلسفی آن رادمرد بزرگ تقدیم کنم، تاباشدکه دوستان و همسنگران او بدانندکه احمدشاه مسعود مرد بینظیری بود، وامروز او وارث ندارد.

آقای احمدولی مسعود درمقالۀ خود به موضوعات آتی اشاره کرده اند :

ـ مسعود نیروهای عقب نشسته ووفادار خودرا درقالب مقاومت ملی سازماندهی کرده وسدمحکمی را درمقابل پیشروی سریع طالبان ایجاد توانست .

ـ من کنجکاومیشدم که چراداخل کابل نمی شوید؟ درجواب میگفت که ازنظرنظامی میتوانیم داخل شهرکابل شویم، اما ازنظرظرفیت دولتداری آمادگی یک نظام منسجم سیاسی را نداریم .

ـ نزدیک به400 تن ازشخصیتهای برجستۀ سیاسی وفکرافغانستان برای مدت روز درلندن گردهم آمدندکه بنام کنفرانس لندن معروف گردید…بعدازشهادت آمرصاحب مجلس دوم لندن راباجمع بزرگتری باتعهد محکمتر برگزارنمودیم. امانظربه دلیل نبود رهبرمقاومت در صحنه وندانم کاری وبی برنامه گیهاومشکلات فراوان قابل فهم و هضم نبود. (البته آقای احمدولی مسعود به برنامه یاآجندای ملی و مسوده برای رفع مشکلات افغانستان اشاره میکنند.)

ـ بالاخره یک تیم محدودساختن خارج نشین ازآدرس تکنوکراتهای غربی در دامان آقای خلیلزاد وکرزی واردصحنۀ سیاست وکشور گردیده ورشد کردند.

ـ بعدازشهادت آمرصاحب به کابل برگشتم ودراولین اقدام برای پر کردن خلای صزرگ نبودایشان تلاش کردم … تاجریان نهضت ملی افغانستان را ایجاد نمایم !!!

ـ اگرمسئولین امور بادیدگاههای ما همراهی میکردند بدون تردید بحران چندین لایۀ امروز دامنگرمردم افغانستان نمی بود !!!

ـ حتی امروزآنچه باعث استمرار ناامنیتی هاوبی ثباتی شده، تنها افراطگرایی وتروریسم نیست، بلکه آشفتگیهای سیاسی، روح قدرت طلبی ومعامله ها بالای منافع میباشد.

ـ آقای احمدولی مسعود دراخیر ادعامیکنندکه: امروزباردیگر به صراحت اعلام میکنم که درشرایط موجودکشور، اقدام به عملی کردن آجندای ملی بحیث یک طرح شناخته شده وجاافتداه درقالب یک جریان ملی، یگانه راه بیرون رفت ازوضعیت بحرانی موجود کشورمیباشدکه بدیل ندارد. !!!

نوشته واظهارات آقای احمدولی مسعود نظرشخصی شان بوده و احساسات شان درچوکات وطنپرستی ایشان قابل قدرمیباشد. امادید و تحلیل شان که آجندای ملی ایشان یگانه راه بیرون رفت ازبحران کنونی کشورمیباشد، نه تنهامبالغه بوده بلکه باحقایق تاریخی افغانستان مطابقت ندارد. اظهارات آقای احمدولی مسعوددربارۀ تولید مقاومت ملی به رهبریت احمدشاه مسعود فقید حقیقت دارد، وبه نظر من فعالیتهای وطنپرستانۀ مسعود وانسجام مقاومت ملی آن مردبزرگ از400 مردسیاسی کنفرانس لندن زمین تاآسمان تفاوت دارد. به این دلیل : مسعود فقید برای آزادی ودفاع ازتمامیت ارضی کشورطرح بینظیر مقاومت ملی رادرچهارقدم براه انداخت :

درقدم اول برای مقابله بالشکرغول آسا ومتجاوزروسها بامردم خود داخل مذاکره شد، مسعود بامردم عوام ابتدا درپنجشیر وبعدتر در صفحات شمال ومتباقی نواحی کشورجداً برای دفاع ازکشور بامردم داخل مذاکره شد ومردم را ازعواقب اسارت وبردگی درزیر یوغ اجنبی آگاه ساخت. وقتی مردم افغانستان به اووعدۀ جانبازی دادند، قدم دوم را طرح کرد.

درقدم دوم باآنچه که ازسلاح چون تفنگ وتوپ وراکت داشت، جمع آوری کرد ودرمقابل دشمن صف آرایی کرد. مسعود باجاذبۀ بینظیرخود چنان روحیۀ مردم رابه هیجان آورد وخون تازۀ درشرایین مردم بحرکت آوردکه مرد وزن، پیر وجوان هرچه داشتند باچوب و سنگ وچاقو وبرچه وتفنگ وشمشیر دربرابر یک قدرت بزرگ جهان آمادۀ پیکار شدند.

درقدم سوم، مسعود فقید، این قهرمان بزرگ وحماسه آفرین بانبوغ جنگی، حملۀ ستراتژیک راشروع وقسمت اعظم شهرهاوقصبات نواحی شمال کشوررا تصرف نموده وقوای خودرا جابجا ساخت .

درقدم چهارم، مسعودبزرگ عملیات نظامی خودرا باکمک سراسری مردم درسراسرکشور براه انداخت که بالاخره منجربه مرگ کمونیسم شد.

وقتی آقای احمدولی مسعود صحبت ازمقاومت ملی مینمایند باید متوجه باشند که درمقاومت مسعود فقید صبروحوصله وتحمل درکار بود. مسعود فقید وقتی شورای نظار رادرسال1983 تأسیس کردند درآن 130 قوماندان مجاهدین حصه گرفتند. اینهاهمه مردم اصیل افغانستان بودند نه تکنوکراتهای مغرب نشین وجاسوسهای خارجی. احمدشاه مسعود ازبدخشان، پروان، کاپیسا، بغلان، لغمان، کنرها، تخار وقندز رهبریت جنگهای گوریلایی راعلیه قدرت مخوف اردوی سرخ انتظام بخشید. قوای هزارنفری مسعودبزرگ درسال1980 افزایش گرفت ودرسال 1985به پنج هزارسرباز رسید. کلاه پکول او سمبول مقاومت شد وبعدها اشخاص رسوایی چون اسامه بن لادن و اشرف غنی احمدزی این نوع کلاه رابه سرنهادند.

جناب احمدولی مسعود ! برخلاف کنفرانس لندن شما، که چون دربار سلطان محمودغزنوی 400 دانشمند وسیاستمدارآسوده حال را جمع نموده بودید، مسعود فقید درسال1982 مردم غریب، گرسنه و برهنه اما وطنپرست افغانستان راچنان دردفاع ازآزادی وشرافت انسانی آمادۀ پیکار نموده بودکه باسی هزارعسکرمسلح روس دردرۀ پنجشیرپنجه نرم کردند. درسال1989 بودکه تاریخ خونریزی اردوی سرخ رادرپنجشیرثبت نمود ونتایج عملیات ناکام Typhoon رادر اوراق خودجا داد. منابع موثق میگویندکه پالیسی وتکنیک نظامی مسعود دردفاع ازکشور بهمۀ نقاط افغانستان سرایت کرد . جنرال روسی مینویسدکه درظرف چندروز چهارهزار راکت ازآنطرف دریای آمو بردرۀ پنجشیر پرتاب شد.

وزارت دفاع شوروی اعتراف میکندکه حمله برپنجشیر آنقدرشدید بودکه بدون مبالغه شباهت به حملۀ متحدین درجنگ جهانی دوم بر برلین وپناهگاه هتلرداشت. دراثر مقاومت مسعود روسهای غدار شکست خوردند وهلیکوپتر AN-12 که لالۀ سیاه نام داشت، اجساد عساکر مردۀ روسی وزخمی شدگان را درآنطرف دریای آمو نقل دادند. دراثرمقاومت مسعودفقید بودکه روسها شکست خوردند، کمونیسم سقوط کرد، دیوار برلین فروریخت، وقرارگفتۀ رابرت کپلان درکتاب بنام Soldier of God همچنان براساس نوشتۀ وال ستریت جورنال، مسعود برندۀ جنگ سرد شد.

عزیزمحترمم آقای احمدولی مسعود ! شما نوشته اید: (بعدازشهادت آمرصاحب به کابل برگشتم ودراولین اقدام به منظورپرکردن خلای بزرگ نبودایشان تلاش کردم.)  باعرض احترام به شماتوصیه میکنم که این جمله رادوباره تکرارنکنید، شماوهمکاران شماقدرت وتوانایی آنرانخواهید داشت که خلای نبودن آن رادمردبزرگ راپرنماببد! آنچه شاعرمیگوید : تکیه برجای بزرگان نتوان زد به گزاف ! حقیقت دارد. یکی ازاشتباهات یاگناه شما، برادرشما احمدضیامسعود، مرحوم قسیم فهیم، آقای محمدیونس قانونی، داکترعبدالله ویکتعداد دیگراز همسنگران مسعود فقید آن بوده است که درین مدت شانزده سال گذشته، بدون رعایت به ایدیولوژی مسعود فقید، بارژیم رسوا ونوکر خارجی هادست همکاری داده اید.

آیا رژیم حامدکرزی واشرف غنی احمدزی وحدت اقوام افغانستان را ازهم نپاشیده اند ؟ آیا همین رژیم افغانستان رابه پاکستان وطالبان نبخشیده اند؟ آیاهمین رژیم کرزی واحمدزی دارایی بیت المال و کابل بانک راچور وچپاول نکرده اند؟ آیاهمین رژیمهای غافل ازخدا وبدون وجدان، ازدین افراطی وناسیونالیسم قبیلیوی برای اخذقدرت استفاده نکرده اند؟ آیاآقای داکترعبدالله قبل ازحساب آراء مردم توأمیت راباهمین رژیم رسوا به امربادار خارجی خودقبول نکرد؟ آیا داکترعبدالله به مردمی که درانتخابات به اورأی داده اند ودرین راه بعضی ها انگشتان شان ازطرف طالبان قطع شده، چه جواب دارد؟ آیا بیاد داریدکه یکسال پس ازشهادت مسعودفقید درسالگره اش درکابل آقای محمدیونس قانونی علناً اظهارداشت که اوباحامدکرزی هم پیمان بوده وآنچه می خواست بدست آورده است؟ !

خیلی هاروشن است که درمدت شانزده سال گذشته توأمیت شما، برادرشما، مرحوم قسیم فهیم، یونس قانونی، داکترعبدالله ویکعدۀ دیگر ازهمسنگران مسعودفقید با رژیم غیرقانونی کرزی واشرف غنی احمدزی، که اقدامات ضدوحدت ملی واستقلال افغانستان دارند، لطمه وآسیب جبران ناپذیری برپیکراین کشورآزادومردم آزادیخواه واردکرده است. با دزدهمکاربودن بذات خود یک جنایت است. در این حوالی جناب شماچطور میتوانید ادعاکنیدکه میخواستید خلای بزرگ نبودمسعود فقید را پرنمایید؟!

آقای احمدولی مسعود ! اظهارات اخیرشما که آجندای ملی وبه اصطلاح خودشما شناخته شده، یگانه راه بیرون رفت ازوضعیت بحرانی موجودمیباشد، وبی ثباتیهای سیاسی تنهاحاصل افراطگرایی و تروریسم نمی باشد، دلیلی برخبط معلومات تاریخی وعلمی شمابوده و ذخیرۀ علمی وشناسایی شمارا درمورد کشور ومردم خودشما ارائه می کند.

احمدشاه مسعود مردی خداپرست وپرهیزکار وآراسته بابلندترین برگ وباراخلاقی وانسانیت، چون ستارۀ ازدرۀ پنجشیر طلوع کرد و درآسمان افغانستان درخشید. او درس وتعلیمات عالی وزندگی آرام وبی دغدغه رابخاطرآزادی کشور ونجات مردمش قربانی کرد. مسعود دربرابرظلم واستبداد داخلی وتجاوز خارجیان قیام کرد و مردانه جنگید. مسعود دربارۀ طالبان، لشکرالقاعده، دستگاه نظامی آی اس آی وسیاست جهانی معلومات گسترده وعمیقی داشت ودرسفرش درفرانسه، امریکاوجهان غرب را ازهیولای القاعده اخطارداد. او عالمانه سخن میگفت وازدین افراطی وناسیونالیسم قبیلوی نکوهش میکرد. مسعود فقید ازحقوق انسانی وبالخصوص ازحقوق زنان حمایت میکرد وسرنوشت کشوررامربوط به علم وتربیۀ فرزندان جوان میدانست. مسعود درپاکی وبیگناهی چون کبوترسپیدبال و در غرور وبزرگی وشهامت چون عقابی بلندپرواز برفرازکوه ها، دره ها وآسمان کشورش اوج میگرفت، ومحبت وجوانمردی اش دردلهای دوستان ویارانش چون سلطانی مقتدر حکومت میکرد. مسعودازآینده سخن میزد وازاهمیت پارینه چشم نمی بست .

مسعود توانا وفقید درآفتابهای سوزان وزمستانهای سرد بخاطر نجات مردم افغانستان راههای صعب العبوری رامی پیمود وازطلوع سپیده دم تاسیاهی شب برای رهایی کشورش ازیوغ اسارت واستبداد جانبازی میکرد. دردوران جهادش به پارسایی، بخشش وفداکاری معروف بود و اسیران جنگی را درایام نبرد بادشمن هیچگاه شکنجه نمی کرد.

مرگ این قهرمان بزرگ نمی تواند تلاطم امواج اقیانوس آزادی و بزرگواری ای را که اوبه میان آورده است، از دلها برباید. مسعود در دل پیروان، دوستان ومردم آزادیخواهش تخمی ازوطنپرستی، انسانیت، بشریت، فداکاری واخلاق بذرکرده است، که تاجهان باقی است عَلَم آزادی اورا برشانه خواهندکشید. هر ریگ وسنگ صخره درهردره ووادی کشور نوای دل انگیزوآزای بخش اورا ازامواج رود خانه هاخواهند شنید وبربزرگی وشهامت او درود خواهندفرستاد.

به جرئت میتوان ادعاکردکه مسعود شهید فعلاً وارث ندارد وهیچ قدرتی درحال حاضر نمی تواند خلای فقدان اورا پُرکند وازنام و هیبت او استفادۀ اقتصادی، سیاسی وقدرت طلبی ببرد./

(منتشرۀ هفته نامۀ امید شماره 1018 مورخ 2 می 2016)

نوشته های مشابه

‫4 دیدگاه ها

 1. دوست نها یت گرامی پرو فیسور داکتر هادی – امید وارم سلامهای دوستانه ی همکو چه ی کابل جان را به پذیری .
  من با تمام نظر ها و پیشنهاد ها یت کا ملن مو ا فق هستم . و نظرت را صد فیصد تا یید میکنم.
  برادر محترم به ار تباط نوشته ی محترم احمد ولی مسعود با ید گفت که از جناب ایشان علا وتن چندی قبل در سایت جاودان هم مقا له ای به نشر رسیده بود ودر ان وانمود کرده بودند که گو یا ایشان مشوق مسعود بزرگوار در روی کار نمودن یک تشکل سیاسی بودد.چنانچه از مجلس لندن یاد اوری نموده بودند.
  من از شما تقا ضا مینما یم که لطفن از دانشمند گرامی اقای کو شان مسوول جریده ی وزین امید که در جریان بودند به پرسید که –
  ایا داکتر صدیق به همراهی داکتر اسلام در ماه نوامبر سال 2000م از طرف شورای رستا حیز ملی افغا نستان از المان به تخارنرفته بودند تا به اساس مرام این شورا ایجاد تشکیل جبه ی وسیع سیاسی مقاومت در
  پهلوی جبه ی نظامی مقا ومت و بغرض همکاری با جبه ی مقاومت را خواستار گردند . چنانچه مسعود بزرگوار اقای قانونی را به لندن فر ستا دند . درین مجلس اقای کو شان با چند نفر دیگر درین مجلس با ما بودند.
  متا سفانه خلاف تیصله ی این مجلس مشورتی اقای قانونی به همکاری اقای داکتر عبد اله در مجلس عمومی اذهان شا ملین مجلس را بطرف اجندای امریکایی ظاهر شاهی منحرف سا ختند .
  نا گفته نماند که در حین دیدار مسعود بزرگ در موجو دیت داکتر عبد اله برای ما گفتند که هیچ نماینده در هیچ جای ندارد گویا حودرا تنها احساس میکرد .
  برعلاوه اقای نور اله عماد سا بق معا ون جمعیت اسلا می سا گذشته در یکی از سایتهای انتر نتی تحت عنوان – –اخرین دیدار در اخرین شب حیات قهر مان ملی گزا رشی را به نشر سپرده و در ان اشاره نموده بود که ان بزرگوار به صراحت از بیوفایی و نا کار ایی همرا هان شان شدیدن و متواتر شکایت واظهار نا رضا یتی کرده بودند

 2. منکه اجندای ملی احمد ولی مسعود را خواندم به این باور شدم که این اجندا برای آوردن ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در کشور، در صورتیکه از طرف زمامداران افغانستان مورد تطبیق قرار گیرد، میتواند نقش موثر و عملی ای را داشته باشد. در واقعیت امر اجندای ملی یک مانفست بخاطر ایجاد نگاه تازه و دید و نیت تازه در روح و روان کسانی میباشد که چرخ قدرت دولتی را در افغانستان بدست دارند. به باور من اجندای ملی یگانه سند معتبری است که توسط نخبگان افغانستان در داخل افغانستان آماده شده است.

 3. اینکه مسعود بزرگ جانشین ندارد و جای او برای ابد در افغانستان خالی خواهد ماند، شکی نیست. اینکه ترورزم بین المللی پلان ترور این ابر مرد را طرح و با همکاری و تبانی چندین کشور های خارجی آن پلان را بمرحله اجرا قرار دادند و حتی آسمانهای نیویارک را هم منفجر ساختند، گویای روشن و انکار ناپزیر بزرگی و تکرار نشدنی این شخصیت بزرگ و تکرار نشدنی میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا