خبر و دیدگاه

نقش ما درانتخابات امریکا، برخلاف تصور اشتباه ما، هم پررنگ و هم خیلی سازنده خواهد بود

Bernie Sanders
Bernie Sanders

نویسنده: فرید امین              لیک وود ـ کلورادو

 

حتما”اکثرخوانندگان ماتوجه به مطالبی دارندکه به افغانستان و حالاتش مربوط میگردد واکثرا”ازحالات ناخوش آن ناخوش و مایوس هم میشوند. ازگذشته ها مثلی داشتیم، میگفتند: ” دستش به انگورنمیرسد، میگوید انگورترش است”. بقول این مثل، وبه واقعیت افغانستان هم انگوریست دور و هم ترش. به اصلاحات زیاد نیازدارد ولی اصلاح کردن آن ازنزدیک کارآسانی نیست چه رسد که راه از دور وبا چرت وغم. افغانستان به یک انقلاب نه که چند انقلاب نیاز دارد.  پس بیایید دوستان عزیرکه سرو کاربه انگوری داشته باشیم که هم نزدیک است و هم چندان ترش نیست!

بعنوان شهروندان امریکا ، البته آنعده ماهاکه شهروندیم وازحقوق خود بعنوان شهرونداستفاده میتوانیم، وجیبه ومسئولیتی درقبال داریم که اگرازآن درست استفاده ببریم ومعقولانه بکارش بندیم، نه تنها که دربالابردن حقوق مابعنوان مسلمانان این کشورکارشایسته یی انجام داده ایم بلکه حتی نقشی درتغییراوضاع افغانستان ترش حال نیز میتوانیم بازی کنیم. واین هم سخنان بعدی البته کوتاه وگذرا:

بخاطراجتناب ازضیاع وقت ازسری مطالب میگذرم و به آنهایی اشاره میکنم که اکنون مطرح اند ودرآینده نزدیک چنین خواهندبود. امریکاکشوراکثرا”دوحزبیست: حزب جمهوریخواه{ریپبلیکن Republican Party }حزب دمکراتها{دمکراتیک Democratic Party }بنابرنبود فرصت در این مقاله از تشریح احزاب مستقل میگذریم.

اکنون فصل انتخابات امریکاست ، التبه دوره ابتدایی آن یا درون حزبی. دراین دوره، رای دهندگان یامربوطین هرحزب سیاسی به نامزدان مورد علاقه شان درانتخاباتهای ابتدایی که درایالتهای مختلف برگزارمیگردند، به صندقهای رای میروند. تا بالاخره بیشرین رای را یک فرد ازهریک ازاین دو حزب ازآن خود سازند ودر پایان این دو فرد ازدوجناح متفاوت یامختلف انتخاب شده، به مصاف همدیگر بروند. درآنحال اکثرمردم، بایست یکی ازآن دو را بنابرعلایق خود شان وشایستگی آنهابعنوان رئیس جمهورآینده امریکابرگزینند. خوب حال بیاییم روی این نکته بزرگ که چه گزینه خوبی جلو ما قرار دارد و ما بعنوان یک اقلیت کوچک ولی داری حقوق چه کسی را از میان این همه نامزد انتخاب کنیم؟

حزب جمهوریخواه (ریپبلیکن (Republican Party بصورت کل حزب جمهوری خواه راچنین تعریف میکنند: این حزب که اعضایش خود ها راپیروان دوآتشه دین عیسی (ع) میپندارند و حمایت اکثر دینگرایان بلندپایه وکلیساهاراباخوددارند،پنج شاخص برجسته دارند:

1ـ دین گرا ومحافظه کاراند وبدبین به سایرادیان  بخصوص با اسلام اند. اسلامستیزی کنونی ونفرت زایی که در حال رشد نیزاست ریشه دراینها ودینداران حمایتگر اینها دارد. فراموش نشود که گروههای ارتجاعی وخشونتگر”مسلمان نما” که به آسیای اینهاآب میریزند، وسیله دست اینهااندکه هرروزتیغ نفرت شان را بنام آنها تیز میکنند؛

2ـ پشتیبان سفید پوستان و نثرادگرا اند؛

3ـ پشتیبان پول وشرکتهای غول پیکراندکه نقش بارز در آلوده سازی نظام سیاسی بازی میکنند؛

4ـ پشتیبان زور بوده و حامی زور و جنگ در جهان اند؛

5ـ دو ویژه مشترک شان با مسلمانان مطالب ظاهرا” اخلاقی و طرفداری شان از”نفس یاحیات” ومخالفت شان با سقط جنین است.

باتایید سریع ازتاریخ، میتوان گفت درپایان هردوره هررئیس جمهور جمهوری خواه ، اقتصادامریکا راه فروریزی وشکست پیش میگیرد و بیکاری طورسرسام آوربالا میرود. درحال حاضر اکثریت بالاتراز80 درصد مسلمانان بنابرموقف این حزب ومواردبالا ازایشان کناره گرفته و رای به صندق دمکراتها میریزند.  بناا” ازصحبت در مورد انتخابات مقدماتی حزب جمهوریخواه میگذریم هرچند که گفتنیست که انتخابات شان از نظر محتوی و اهداف مبارزاتی یک ملت پیشرفته و متمدن، خیلی درسطح پایین و کودکانه قراردارد. پس توجه شما عزیزان را به حزب دمکراتها فرا میخوانم

حزب دمکرات ها (دمکراتیک Democratic Party ) : دمکراتها زیاد ازدین سخن نمیگویند درحالیکه اکثرنیز عیسوی و پیرودین شان اند. اینهابیشترمیکوشند همه شمول باشند و از حقوق اکثریت و اقلیت یکسان دفاع میکنند. شماری از گروه ها چون طرفداران سقط جنین و آنهاییکه خواهان آزادیهای غیرمعمول چون همجنس گرایی وغیره اند که ازنظربعضی هانظام اجتماعی را بخطرمواجه میسازند و حمایت ادیان رابا خودندارند بیشترگرد این حزب جمع میایند تا بحقوق شان برسند. دمکراتهاطرفداران محیط زیست نیزاندوبا عوامل آلوده سازی محیط زیست شدید مبارزه میکنند. بازهم با تاییدسریع ازتاریخ، می توان گفت درپایان هردوره هرریاست جمهوردمکرات، اقتصاد امریکا درحال رشد و گوارا وبیکاری کم میباشد. اکثرمسلمانان امریکا در حمایت از اینها مشغولند

اکنون حزب دمکرات دونامزدریاست جمهوری دارد: یکی خانم هیلری کلینتن (Hillary Clinton)، خانم رئیس جمهور سابق و وزیر خارجه و هم سناتورایالت نیویورک بود، و دیگری آقای برنی سندرز (Bernie Sanders)،سناتور ایالت ورمانت (Vermont).

حال میاییم سراصل مطلب که کدامین از ایندو شخصیت، شایسته ترین اند تا ما او را بعنوان رئیس جمهورآینده خود برگزینیم.

نخست فراموش نبایدکردکه اگر برنده انتخابات هرکدام اینها باشند، درپایان  ناگزیرخواهیم بود درماه نومبربه او رای دهیم تا حد اقل در برابرخشونتها ونفرتها ایستاده باشیم. ولی اکنون باید بکوشیم بهترین را از میان ایندو انتخاب کنیم. وی کدامین است؟ بدون تردید و هیچ شکی آن شخص آقای برنی سندرزمیباشد. پاسخ چرا ها را اینجا مینویسیم: ویژگی های آقای برنی سندرز  :

1ـ وی مخالف نقش شرکتهای غول پیکر وسوپر پک هاست که با پولهای وافرشان نظام انتخاباتی راآلوده میسازند باخریدبا پول سیاسیون، آنها را در نظام دولتی  راه میدهند و دولت ها را بنفع خود و منافع شان میچرخانند. وی با تصمیم دادگاه عالی یا ستره محکمه امریکا زیرنام (Citizen United) که همین روند (نقش پول این شرکتها) را مجازدانست و رویکارکرد، مخالفت دارد و میخواهد آنرا لغوسازد. وی شعارمیدهدکسیکه این پولها بدست میآرد، نمیتواندبا همچو آلودگی هامبارزه کند(اشاره به خانم کلینتن)، وآوازمیکشد که آنهانمیتوانند اورابخرند چون اوبرای فروش نیست برخلاف، خانم هیلری کلینتن (Hillary Clinton) مشکلی با این مطلب ندارد و از این پولها برای مبارزاتش استفاده میکند.

2ـ وی شعارمیدهدکه بیمه وحفظ الصحه و درمان، حق هر فرد است و جامعه بدون چون و چرا آنرا باید مانند سایر کشور های متمدن و پیشرفته برای همه مهیا سازد.

3ـ وی طرفدارتحصیل رایگان برای محصلین است واینرا وجیبه دولت میداندکه مانندسایرکشورهای متمدن و بزرگ مکاتب، کالجها ودانشگاههای عامه راایجادکند تامحصلین درپی پایان دادن درس هایشان زیربارگران قرضه ها گورنباشندوتاآخرعمر گروگان تحصیلات وپیشه شان نگردند. وی میگوید که دولت فدرال امریکا تنها از قرضه های محصلین امریکا طی ده سال آینده ، مبلغ یکصدو ده میلیارد دالر نفع خواهد برد.

4ـ وی طرفدارحقوق اجتماعی همه واقلیتهاتاحدی است که مسلمانان درهمه شهرها وایالات امریکا بنام حامیان برنی سندرز که اتش جنبش برنی سندرز رادرک کرده اند، به جنبش وی پیوسته اند ودر فراخوانی مسلمانان بحمایت از جنبش وی شب و روز میکوشند.

 در پایان باید گفت که ما با انتخاب خانم هیلری کلینتن (Hillary Clinton) فقط دارای یک رئیس جمهور عادی خواهیم شد که فقط چهار سال یا هشت سال ویا (در پی انتخابات احتمالی چهار سال بعدی ) بدون تفاوت های خوب و عالی ریاست خواهد کرد. ولی از آنجا که آقای برنی سندرز (Bernie Sanders) فقط یک نامزد عادی ریاست جمهوری نیست بلکه در ذات خود یک “نظام” هم است ، برای ما نظام امریکا را تغییرخواهد داد که نه تنهابرای امریکا از درون وبیرون خوب خواهد بود بلکه برای همه اقلیت ها ارزش آفرینی خواهدکردکه خود درجامعه امریکا حال و شان شایسته شانرا بدست آرند وجز پرافتخار جامعه و مشغول شگوفا سازی آن گردند. پیروزی های این مرد مبازر و حق جو قابل تقدیراست.

فراموش نشودکه بنابرمبارزات مردمی و راه اندازی یک جنبش مردمی  وانسانی آقای برنی سندرز، جریان و روند مبارزاتی حزب دمکرات را تاحدی تغییرداده ومتاثرساخته، که خانم هیلری کلنتن دیگر ازگفتن شعارهای قبلی خودش بازمانده وشعارهایش بسیار مشابه به شعارهای سندرز شده است. آقای برنی سندرز این مبارزاتش را یک انقلاب سیاسی نام گذاشته و بناا” حدود بیش از 6 ملیون کمک کننده دارد که بوی کمک پولی کوچک میفرستند. تعداد کمک کنندگان خانم کلینتن فقط  در حدود یکصد وپنجاه هزارنفر است.

هرچندخانم کلینتن رای بیشتربدست آورده وشمار دیلیگیت های وی ( که روسای حزب هم یاد میشوند) زیاد دارد، ولی هنوزتعدادزیادی ازایالات امریکا اندکه انتخابات برگزارنکرده وفرصت برای وی است تابه نامزدی حزب دمکرات برسد وبالاخره برگزیده ریاست جمهوری امریکا گردد. به عبارت دیگر، تا تنورگرم است بیاید تسلیم تبلیغات نگردیم و نان بتنور بزنیم.

درپایان پایان چنین خلاصه میتوان کرد که یک مسلمان باید بکوشد با خوب ها سروکار داشته باشد، و اگر گزینه بهتر از خوب برای وی مهیاشود، چاره ندارد جز اینکه آنر برگزیند. خانم کلنتن خوب است ولی آینده رابرای مازیاد تغییرنخواهدداد، بخصوص در چنین حالات دلخراش کنونی. ولی آقای برنی سندرز بهترین است و نباید او را دست کم گیریم. شایدصدتادوصد سال دیگر رادربرگیرد تا بازهمچو فردی در فضای سیاسی امریکا قدبلند کند که در آندم ماها نخواهیم بود. بناا” بیایید کبر نکنیم و این انگور نزدیک را دور ندانیم و منکر شیرینی آن هم نشویم بلکه نقشی بازی کنیم تا گوارایی آن همه گیر کردد. و بعنوان مطلب اصلی این نوشته خواهشمندم در هر ایالتی که قراردارید متوجه تاریخ انتخابات باشیدو برویدوباریختن رای خویش تاریخ راگوارا سازید، مثلا” 19 اپریل درنیویورک، 26 اپریل در پنسلوانیا و 7 جون درکالیفورنیا.

تشکرازسهمگیری شما درجریان این انتخابات بعنوان یک حرکت معقول و اخلاقی و هم هدفمندانه و سازنده.  بآرزوی موفقیت و رستگاری شماعزیزان .12 اپریل 2016

            

(منتشرۀ هفته نامۀ امیدشماره 1017 مورخ 15 اپریل 2016)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا