خبر و دیدگاه

کوچه گردان با احساس بهتر از قصر نشینان بی احساس

Ahmad-saidi-meghalat
احمد سعیدی

مسلما هیچ وجه مشترک بین درد مندان آواره وبا احساس در جاده و قصر نشینان لمیده بر تخت وبستر  آسایش وآرامش وجود ندارد. چنانچه هفته گذشته احساس این درد مندان جاده وکوچه چون موج متراکم شهر را فراگرفت وداشت قصر ریاست جمهوری را با هم نشینان بی احسا سش به واکنش وا داشت و اریکه در باریان ومعامله گران قدرت احساس ودرد جوانان پر درد را به باد استهزاء گرفتند ومنا دیان راه حق وعدالت را افراد غیر مسئول وبی همه چی وکوچه گرد لقب دادند. اینجاست که میگو ئیم سیل توفنده  وپر خروش خشم ملت توفانی است که خار وخاشاک را به لرزه در می آورد وهرکس بخاطر حفظ منافع شخصی دست به تهمت وتو طئه میزند. اینجاست که مسئله تقابل وتمای مطرح میشود تقابل احساس ومسئولیت با بی تفا وتی ومسئولیت گریزی. یکطرف درد است واحساس وانقلاب ویک طرف هم آسایش وآرامش با حرص وطمع قدرت که را ستی با هم هیچ ساخت ندارد.

سه تصویر ویا سه نمایه: درین نوشته میخواهم سیما ومفهوم مظاهرات روز چهار شنبه کابل را با رنگ مظلومیت عدالت خواهی در تخته احساس انسانهای مؤمن وبا درک رسم کنم ودر جهت دیگر نعش های دراز کشیده بر بستر پر طاوس در قصر ریاست جمهوری را که با نگاه های شرم آلود واحساس های شاریده فقط از شهر تصویر وتجمع را می  بینند وهیچ فریادی به گوش های شان راه نمیابد. اما در جهت دیگر درفش آزادیخواهی وعدالت طلبی را مشاهده میکنید که بر سر وسینه جوانان با احساس به اهتزاز در آمده وبا فریاد های ملکوتی فرش زمین را با عرش برین پیوند داده اند ودر مسیر راه با نظم ومدیرت سالم فقظ مدنیت ومنطق را به نمایش میگذارند اما دور تر ازآن ویا در کنار آن پنجه های خونین عفریت داعش که تن ولباس انسانهای بیگناه را دریده اند وسر هارا از تن جدا کرده وخون انسانهای پاک شراب ناب شان است. این سه تصویر گوشه از واقعیت های جامعه ماست که مارا وا میدارد جهت حق وانسانیت را انتخاب و پویا تر بسایم ورگ های بی احساس تن طا غوتیان را خشک وخشک تر بسازیم.

معاوضه عدالت خواهی چه بود؟ درین میان صدا ها های بغض آلود از سینه های گندیده بگوش رسید که فریاد عدالت خواه جوانان کابل را که از بدخشان تا کابل وبا میان به هم گره خورده بود تو هین کردند ودر محافل خورد وبزرگ به دنبال صدور فتوی وتوجیه موقف خود بودند اما ندانستم چه پاداش میتواند جای عدالت خواهی وانسانیت را پر کند؟ آنا نیکه خواستند تمام خواستهای بر حق یک ملت را بپای خوش خدمتی وچا پلوسی قر بانی کنند چه چیزی بدست میآورند که عدالت وانسانیت بهتر باشد؟ من که باور ندارم هیچ ارزش بالا تر از ارزش انسانی در روشن آباد عدالت خواهی باشد. میدانم  حب ودوستی قدرت چشم هارا کور قلب هار سنگ خارا وگوش هارا کر میسازد والا چطور ممکن است مداحی که روزی غنی را قاق روده واسپ جولا گفت امروز تمام احساس ودرد وقربانی ملت را بپایش ریخت ولگد بر انسانیت زد. این عملکرد هیچ توجیه ندارد مگر اینکه به فر مایشات پیامبر اسلام باور کنیم که فرموده عشق به چیزی ترا کر وکور میسازد راستی عشق قدرت وپول شیخ شهر مارا کر وکور ساخت وپرده گمراهی را بر چشم وقلبش حک کرد.

چیست یاران طریقت بعد ازین تدبیر ما؟بلی حوادث جهان منطقه وماحول برای ما پیامهای خودرا دارد. آنا نیکه گروپ های مسلح اجیر را جای گین حکومت های مستقل ومنظم نمودند امروز قربانی توطئه های خود شده اند. حوادث درد ناک فرانسه  خونهای ریخته شده در سوریه ویمن وافغانستان وعراق رنگ گرفته ونمیتواند بی ارتباط با واقعیت های کشور ما باشد لذا تصمیم گیر در هر گوشه دنیا تا ثیر خودرا بر ما وسرزمین ما هم دارد. نقشه ها وطرح ها در حال تغییر است. پدیده تروریست در لباس طالب وداعش وجبهه وجنگجو را دیگری کسی تحمل کرده نمیتواند وجهان فردا تصمیم میگیرد تا شاهرگ این جناور را با تیغ ببرند وسر چشمه تربیت ایند جناوران را از پاکستان تا عربستان بخشکانند .من زمان را به نفع ترورستان نمی بینم وباور دارم که جهان در پی نا بودی این گروه ها اند وباور دارم دست های ستمگر از زابل وکابل قطع وستم پیشگان داعش وطالب در هر جا ئیکه هستند بدست اتا ترک مان پاک ونا بود میشوند. پس بر ماست تا اتحاد همبستگی وقیام های خودرا منسجمتر وگسترده ترنمایم وبرای روز ها ئیکه حکومت های ملی ومردمی بدون جبر وزور بر سر مین خدا حاکم میشود آمدنی است. من باور دارم مردم فرانسه تاب  وتحمل تجربه یک هفته درد چهل ساله مارا ندارند جهان مجبور میشود یکجا با ما جهل وخشونت وفساد را از روی زمین پاک کنند وما هم باید نقش خودرا ایفا کنیم.

احمد سعیدی

احمد سعیدی نویسنده و تحلیلگر امور سیاسی افغانستان می باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا