خبر و دیدگاه

“سیاه رویان تاریخ”

safawe
داکتر صفوی
متیقین هستم که اکثر هموطنان ما درپای صحبت حامد کرزی درپروگرام ویابرنامه « سیاه وسفید » نشته وبه آن گوش داده اند، باورکنید  زمانیکه من این نوار راشنیدم .. باخود گفتم  ایکاش اگر این برنامه ساز جسارتی بخرج میداد این برنامه اش را «سیه رویان تاریخ » نامگزاری میکرد، وهمچون سیاه رویان وسیه قلبان دیگررا به این برنامه که هم نشینان وهم مسلکان اند دعوت میکرد.
صادقانه باید اقرارکنم که برای من آن حرافی های بی وزن وبی قافیه همیشگی شاه کرزی ازفریبکاری های اخذ تحفه های خریطه پولی الی تا ” شیربودنش” جالب نبوده ونیست،  به دلیل اینکه چنین اشخاص ذاتآ باید دارائ چنین خصلتی … باشند. گرچه چوروچپاول دراین وطن قریب است به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. این تنها حامد کرزی نبوده ونیست که باغارت و چپاول کردن سرمایه ملی مرتکب چنین جنایتی شده اند، هرکس به اندازه توان خویش لقمه مردم را با گوشت -پوست شان به گلوی خود فروبرده اند.
لذا این اصل ماجرا نیست که من به آن اشاره کردم،  حتی اینکه حامد کرزی چرخ وضعیت کنونی راهنوزدرموجودیت دوشخص ناکارآمد دیگر درافغانستان رهبری میکنند ازنظر کسی هم پنهان نبوده و نیست،  فقط من ماجرای اصلی وآن زخم های ناسور بجامانده حامد کرزی را که ممکن است سالهای سال مردم این سرزمین درآن خواهند سوخت وبه آن پنجه نرم خواهند کرد و این زخم خونین بجامانده هرگز دراین نزدیکی ها وبه سادگی قابل علاج نخواهد بود وعملآ جنایت ملی قرن دراین منطقه حساب میشود اشاره میکنم.
1) حامد کرزی به حیث سردمدار نفاق ملی دربین اقوام وملیت های ساکن کشور شناخته میشود که پاشیدن تخم تفاوق طلبی قومی ودامن زدن پیش ازپیش نفاق را رایج ساخت. کسانیکه به این فکر اند که تمام این توطیه های سازماندهی شده را دراتباط نفاق ملی  برهمسایه ها ویا هم به کسانی دیگری چسپاند، سخت دراشتباه اند، گرچه اساسآ ازنظربنیادی دراین چند قرن اخیرما چیزی بنام  «وحدت ملی» درعمق مفهوم نداشتیم ونداریم وآن ناعدالتی ها “آتش زیرخاکستر” به شکل پنهان بازورچماق اداره میشد، به دلیل اینکه  باتأسف ما تاهنوز ملتی نشده ایم تاوحدت ملی میداشتیم.
لذا آن وحدت ملی “نیم بند”  هم که گویا وجود داشت به برکت شاه کرزی رشته هایش درحال ازهم گسیختن است٬ زمان اینرا نشان خواهد داد که چه سیاه بختی دراین رابطه منتظرما خواهد بود… میتوانم به صراحت وبه زبان رسأ اعلان کنم که حامد کرزی ادامه دهنده راه «محمود طرزی» که اکثرآ نرا همچون بانی « پدرفاشیزم» درقبال مسائل ملی وزبانی علیه دیگراقوام وملیت های غیر ازقوم «افغان» دراین سرزمین میشناسند بوده است.
Hamed-Karzai2
2) برهم زدن وازهم پاشیده کردن شیرازه محصول ده هاسال سیستم ونظام اقتصادی که حداقل کارسازومفید به شرایط کشور بود. همه آگاهی کامل دارند حامد کرزی خود بیدرنگ دربرنامه سیاه رویان به شکل بیشرمانه وحتی به دیدگاه خودش افتخار آمیزازجاری کردن نظام بازار آزاد که درحقیقت ” بازار آزار” مردمان  است اقرار کردند ودرضمن خارجی ها را دراین مسئله زیدخل ومسبب دانستند…، جاری کردن وحامل چنین نظام اقتصادی درافغانستان نتیجه اش فلاکت وبوجودآوردن مافیای قدرت را درنظام به نمایش گزاشت. ازبین بردن تمام زیر ساخت های سیستم اقتصادی، خصوصی (شخصی) سازی اکثرفابریکات، کارخانه ها وتحویل شان به دزدان وفاسدین سرمایه که بعدآ هم اکثرشان ازفعالیت بازماندند،  نابودساختن بانک های ملی تجارتی واختصاصی دولتی که  باضروریات وشرائط افغانستان کاملآ مطابقت داشتند ودرعوض جایگزین کردن ادارات ونهاد های بی ریشه صرافی زیر نام «بانک» که اقتصاد کشورهای همسایه را تقویه میکند واز آنجا آب میخورند وحتی اکثر شان منابع شان پول های سیاه را تشکل میدهند ووو… این همه اعمال سبکسرانه کرزی دراموراقتصادی که بفرمایش حامیان بیرونی اش عملی گردید  ازیک طرف عدم درک ضعیف تیم نابکارش و هم ازطرف دیگر حکایتی ازناگفته های پایان تلخی دارد که  به یک فلاکت عمومی تبدیل شده است. دقیقآ تجربه  زندگی نشان داده است که برای تخریب یک کاربزرگی وقت کمی لازم است،  اما برای اعمارش سالها باید منتظر ماند. گرچه دراوائل یک تعداد گویا قلم بدستان فرمایشی ومزد بگیرآگاهانه ویا ناآگاهانه مداحی های درمورد جهات گویا مثبت این نظام وارداتی داشتند ویک تعداد شان تاهنوز ازاین جریان خطا دردفاع اند، ولی اکثر شان دیگر به این حقیقت تلخ آگاه شده اند اما نهایت ناوقت.
 حالا این آغازمصیبت که انجامش هنوزمعلوم نیست، کشوریکه نظام وسیستم اقتصادی سنتی وتااندازه مدرنش نظربه شرائط کشورازهم پاشیده باشد وتحمیل کردن غیرعقلانی یک نظام جدید اقتصادی کاپی شده که عملآ ناکارآمدی اش دیگردر زمان اضافه تراز یک دهه دراین کشور به اثبات رسیده است ودرضمن به یک فاجعه تبدیل شده است،  لذادراین حالت کشورویادولتی که دارائ یک سیستم ونظام اقتصادی فعال  وبدرد بخورنداشته باشد،  معنی اش خلای نظام اقتصادی است،  چنین بحران مشکل اساسی خلائ سیاسی را تقویه میکند وکشوررا به طرف آینده های نامعلومی سوق میدهد. بنآ دوآفت متذکره  که این سرزمین را درعمق یک فاجعه فروبرده است،  محصول تفکر ناسالم وجنون آمیز کرزی است که چنین جنایت نابخشودنی را به بارآورده است. تیری که به هدف اصابت کرده زخمش نهایت بزرگ است…

نوشته های مشابه

‫4 دیدگاه ها

 1. طوریکه ما شاهد بوده ایم کرزی از پولها ی کمک های خارج که اصلاً بخاطر کمک به مردم افغانستان داده میشد، آنرا به نفع شخصی خویش و خرید یکتعداد از نخبه های خود خواه و وطنفروش میداد که در ذات امر یکنوع رشوه بحساب می آید. صدها نفر را به عنوان مشاور در تشکیل ارک شامل و به همه معاش بالا میپرداخت. فقط این خیانت را برای تطمیع آنها و استفاده از آنها به نفع خویش، انجام میداد. و نتیجه این همه مشاور هم فقط رواج فساد لجام گسیخته و ترویج بی پرسانی و اختلاس و خیانت و وطنفروشی، چیز دیگر نبود.

 2. در واقعیت امر آقای کرزی جفای بزرگی را بر مردم افغانستان نموده است. از او جز خرابکاری و خیانت چیز دیگری به افغانستان نرسیده است. اینکه اگر چیزی بنام تشکیلات و حکومت و غیره وجود دارد همه محصول کار و پول کشور های خارجی بوده است. نمایندگی های کشور های خارجی از بیکفایتی کرزی استفاده برده در پهلوی کار هاًی که انجام دادند پولهای زیادی را بغارت بردند. آقای مرادیان در برنامه آماج طلوع یاد نمود که کوریای جنوبی توانست با هفت ملیارد کمک امریکا خودرا حالا به یک کشور صنعتی قوی تبدیل نماید، ولی افغانستان در اثر بیکارگی دولت نتوانست از کمکهای صدملیاردی هم چیزی به نفع افغانستان بکند. این خود نمایانگر بیکارگی و خیانت کرزی به مردم مظلوم افغانستان میباشد. امید وارم روزی حکومت عدل در افغانستان بر قرار گردد و این زمامدار سیاه کار را به محاکمه بکشاند.

 3. آقای کرزی با بی حیائ تمام در انتخابات دستور تقلب را داد و نگذاشت که این پروسه دموکراتیک ملی روال عادی خودرا طی نماید. آقای کرزی بخاطر همین بود که اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را طور غیر دمو کراتیک گل چین و مقرر نموده بود.

 4. من هم به کلوخ چشمی آقای کرزی حیران میمانم که بکدام چشم جرًت کرده و به تلویزیون آمده و با دیده درآیی ناکرده های خودرا بنام دست آورد حساب میکند. امکاناتی که در زمان زمامداری آقای کرزی به افغانستان مساعد شده بود، بفکر من به هیچ کشور دیگر چنین چانس و امکانات مساعد نشده باشد. ولی در اثر بیکفایتی و بی تدبیری و عدم صداقت کرزی به افغانستان همه طور غیر موثر بکار رفت و ضایع گردید. دست آورد های زمامداری زمان کرزی فقط چند چیز میباشد:
  ۱- اقای کرزی فساد را در افغانستان نهادینه ساخت.
  ۲- آقای کرزی بجای نهادینه ساختن انسان محوری، قوم محوری را در افغانستان تعمیم بخشید.
  ۳- آقای کرزی بی قانونی و قانون شکنی را در افغانستان به امر معمول مبدل ساخت، دها بار فیصله های شو رای ملی را نادیده گرفته و هیچ اعتناًی به آن نکرد.
  ۴- آقای کرزی درحالیکه گماشته امریکا بود، زمینه را به بی میلی امریکا به بهبود امور افغانستان مساعد ساخت. در حالیکه خود او رًیس جمهور بود برف بیکارگی و چال بازی خودرا به بام امریکا انداخت. با کرشمه و ناز در واقعیت امر به امریکا خدمت نمود.
  ۵- آقای کرزی با طالب پروری و پاکستان نوازی زمینه تاسیس و رشد صدها مدارس تیب مدارس پاکستانی دینی را در افغانستان مساعد ساخت. که آینده بدی را برای افغانستان نشان خواهد داد.
  آقای کرزی با دیده در آًی رشد مطبوعات و نشرات را بخود نسبت میدهد،در حالیکه این رشد به لطف کمک کشور های خارجی میباشد. دلچسپ اینکه در این برنامه سیاه و سفید آقای سپنتا نقش جمبوری را به آقای کرزی بازی میکرد. آقای کرزی هنگام هنر نماًی هرگاه به کمک نیاز پیدا میکرد به جمبوری خود یعنی به آقای سپنتا اشاره میکرد تا جمبوری اورا در نمایش کمک نماید تا بینندگان از مود خنده نیفتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا