خبر و دیدگاه

تیغ فاشیزم برگلوی شناس نامه های برقی

Mobariz3
عنایت الله مبارز

یکی ازبازرگانان زبان میگوید: (اگرکمله افغان درشناس نامه های برقی درج نگرددبرچیدن شیرازه حکومت به اندازه نوشیدن یک لیوان آب است.)

درمنظومه حوادث چندبعدی نادرستی های کشور، توزیع شناس نامه های برقی ونبودواژه”افغان” دراین شناس نامه ها اختلافات درون حکومتی راباردیگردامن زدوترافیکان قومی را خشمگین ساخت. چندی قبل شورای وزیران به ریاست داکترعبدالله فیصله نمود تاشناس نامه ی برقی (تذکره الکترونیکی) در بیست وهشت اسد توزیع شود، فیصله شورای وزیران از سویی ریس جمهور “وتو” شد و غنی درچیستی وچه گونگی زمان توزیع شناس نامه های برقی طفره رفت. ریس جمهورغنی زمان توزیع شناس نامه هارا به وقت نامعین معطل ساخت تامطمئن شود ازچه راهی ممکن باورهای فاشیستی را بردل این ورق پارها حک کند، این درحالیست که مشکل پولی وتخنیکی وجود ندارد وهزینه توزیع شناس نامه ها از سویی دونر ها “کمک کنننده گان” خارجی پرداخت می شود. کمک کنندگان هشدار می دهند درصورت نپرداختن به توزیع شناس نامه ها کمک هایشان را به این نهاد قطع خواهندکرد. باقطع کمک ها وعدم توزیع شناس نامه ها چالش های دیگری برشانه حکومت دوقولو اضافه خواهدشد و بااین همه ناکامی وبیکاری وبیچاره گی حکومت به اصطلاح وحدت ملی بزرگترین بلوف انتخاباتی به پرونده ی این عجوبه جای خواهدکرد وقانومندشدن و اصلاحات انتخاباتی رابه چالش خواهدکشید. برای اصلاحات انتخاباتی وقانونمندشدن بهترپروسه رای دهی وتعیین اعداد ملیت های ساکن درافغانستان ومشخص شدن تعدادنفوس هرولایت داشتن شناس نامه ی برقی الزامی است. انتخابات شفاف دور از تقلب تضمن کننده حیات سیاسی وحکومت مردمی است.  داشتن حکومت دموکراتیک باداشتن شناس نامه برقی گره خورده تادیگراجازه داده نشودگوسفندان جای آدم هارا درانتخابات پرکنند. ازسوی هم دانستن رقم دقیق نفوس یک جامعه بامسئله رشد اقتصادی وبیکاری پیونددارد. اگررشداقتصادی نسبت به رشدنفوس کاهش رانشان داد فاجعه اقتصادی درراه است ونیازاست تاجلوش گرفته شودتوزیع شناس نامه ومشخص شدن مجموع نفوس کشوردرچه گونگی مدیریت بحران اقتصادی کارسازخواهدبود. ولی دیده می شود که چیستی مسئله درج واژه “افغان” در شناس نامه جدال های پرحاشیه ای را دربستراجتماعات سیاسی داغ نموده است. دسته ی از فاشیست ها دور”ارگ” حلقه زدن تادستور”سپیدار” را به چالش بکشندو واژه “افغان” رابالای همه اقوام ساکن درافغانستان تحمیل کنند،  درحالی که شناس نامه بدون درج واژه “افغان” زیرماشین ثبت احوال نفوس ازمیدان مجلسین؛ مجلس نماینده گان ومجلس سنا پاس وبه توشیح ریس جمهور رسید اما دیده می شودکه تیکه داران قوم درپی تطبیق اهداف خودمجلس می کنند.

کارپارلمان، انسان های مریض چون: یون ها، طاقت ها وامیرخیل هارا دردمندساخت ودرپی لابی گری برای گره زدن هویت یک ملیت برچندین ملیت آستین برزدند وحس تبارگرای شان چنان پندیدکه سخن از براندازی نظام می زنند. یون میگوید: (اگرکلمه افغان درشناس نامه های برقی درج نشودبرچیدن شیرازه حکومت به اندازه نوشیدن یک لیوان آب است.)

فرازوفرودتاریخ کشورروایت ازبی انصافی ناسیونالیست های قومی دارد وثابت شد که اینهابه هیج چیزی باور ندارندجزمنافع شخصی وتباری خود وهمیش کوشش کردن باسخنان الکی وچرکین خود ذهن جهان را مسموم سازندوخودرا قوم اکثریت تعریف کنندوهرگاه مسئله قوم درمیان آمدسخن ازدموکراسی وانتخابات آزاد وشفاف قصه”یاسین خواندن درگوش کراست.”

باچنین فکرهای متحجر، پوسیده، گندیده ومریض رسیدن به ملت شدن آرمانگرایی وخیال پردازی بیش نیست. هرقدرسمندعصبیت بسویی تک قومی قمچین شود به همان اندازه چالش های چندبعدی سراروی وحدت ملی جوانه می زند و مابیشتربه طائفه، قبیله، قوم ونژاد می چرخیم. مشکل کلان افغانستان درطول سده ها موجودیت بازرگانان زبان وقوم دردستگاه نظام بود، بجای تفکرملی اندیشه ی قوم پرستانه را رائج ساختند وبرتنوراختلافات نفت ریختند. آتش قومیت در افغانستان چنان داغ است که امروز عدم موجودیت واژه”افغان” درشناس نامه/تذکره موی را براندام چنداراجیف قرن راست کردوسخن از براندازی نظام را درسردارند، باچنین یک بام وچندهوا کوبیدن برطبل کفیده وحدت ملی سود ندارد.

بجاست دکترغنی برای پرکردن خالیگاه وحصول رضایت مردم حرف های طمطراقانه ی دوران انتخاباتش رابریزدکنارودست چهره های بت زده نفاق افگن را ازنظام کوتاه کند، بجای مسائل کوچک به مسائل بزگتراندیشه کندومردم را دربرابرمداخلات بیرونی بسیج وحاصل دومین متفکربودنش را روی امنیت، سیاست واقتصاد کشور مصرف کند. نظرسنجی پسین که سرخط رسانه هاشدحکایت ازپائین آمدن محبوبیت دکترغنی تامرز”19″ فیصدداشت. تعلل وتعطل درکارتوزیع شناس نامه های برقی هنوزمحبوبیت حکومت وحدت ملی را پائین میاورد ویک انارشی تمام عیار رادرجامعه حاکم می سازد.

منافع ملی دراین خواهدبودکه حکومت وحدت ملی هرچه عاجل به توزیع شناس نامه های برقی اقدام کندو اجازه دهدتاهرشهروندکشور به هویت وتبارخودش زندگی کندتاهویت جعلی، وکارتوزیع شناس نامه را بگذارندبه نهادمسئول.  سران حکومت به دمبال چالش های کلان چون؛ امنیت اقتصاد وسیاست خارجی بروند. نیازبه ذکراست مافیای قومی درپی سبوتاژ ساختن توزیع شناس نامه هاتاخون تعصب دربدن منفورشان جاریست کارخواهندکردویاهم درجریان توزیع شناس نامه هابه جعل کاری دست خواهندیازیدامیدوارم دولت، جامعه مدنی، رسانه هابه اضافه ی نهادهای کمک کننده شفافیت این روندرا از نزدیک نظارت کنند.

نوشته های مشابه

‫4 دیدگاه ها

  1. در بارهٔ نام افغان دو نکته مهم قابل یاد آوری می‌باشد. یکی اینکه نام افغان نام بسیار قدیمی چند هزار ساله است که در منابع مهم و معتبر تاریخی جهان مثل الکامل ابن اثیر؛ تاریخ بیهقی؛ تاریخ یمینی و حدود العالم و نوشته های بطلیموس آمده و بخصوص در سفر نامه ابن بطوطه به کرات ذکر شده .

    این در حالی است که درهمین منابع هیچ اسمی از کشوری بنام ایران برده نشده . نام افغان حتی در منابع قبل از اسلام نیز بصورت و آمده است .

    نکته دوم اینست که نام افغان را وابستگان دشمنان افغانستان بیشتر بر پشتونها اطلاق شده است اما مختص آنها نبوده است و ابهام است چنانچه میری لویس کلیفورد افغانستان شناس معروف در کتاب ( سرزمین ومردم افغانستان ) از روایات مختلف مورخین عرب نتیجه گیری کرده است که : ” نام (= سوارکار نجیب را ) یا افغان در نزد اعراب هم بر پشتونها اطلاق می‌شده است هم بر تاجکها و سایر ملیتهای ساکن ” در جای دیگر کلیفورد در مجموع چنین جمع بندی کرده است که نام افغان بر کلیهٔ باشندگان کوپایه‌های هندوکش ٬ بابا و پامیراطلاق می‌شده است .

  2. درست فرموددید جناب عالی ما به شما انسانهای روشن ضمیر فخرمیکنیم حال وقت مبارزه رسیده دیگرهیچ کس نمیتواند پای خود را دردهن مامردم بگزارد.

  3. از آنجائیکه مراحل قانونی توذیع شناسنامه های برقی طی شده است، هیچکسی نمیتواند تغیری در آن وارد سازد. این تلاشهای فاشستان محلی جز تلاش مذبوحانه و بی اثر چیز دیگر نمیتواند باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا