خبر و دیدگاه

غوغایی کابینه جدید

altطوریکه مشاهده میگردد کا بینه جدید غوغایی  کمی هم ندارد. جعلی بودن اسناد تحصیلی، نا اشنایی با مردم، داشتن تا بعیت دو گانه وخوردی وکلانی سن ُ اختلاس ودزدی در کشور های خارجی وده ها نواقص دیگر که ده ها مستوفی و مدیران محاسبه ماهر نمیتواند آنرا سنجش ومحاسبه کنند واما در دنیا هیچ مشکلی نیست که راه حل نداشته باشد واین موارد میتواند با واقعیت نگری قناعت وخود شناسی  میتواند راه حلی درستی پیشروی مردم بگذارد.

دو تابعیته: هرچند قانون اساسی صلاحیت رد وتا ئید کاندیدان دو تا بعیته را برای شورای ملی محفوظ دانسته اما من طرفدار مطلق بودن مساءل نیستم هر گاه اهلیت وشایستگی را در هر جای ببینم تا ئید میکنم. حالا هم رهبران حکومت وهم نمایندگان ملت دیگ را شور وتلخ کرده اند که انسان در حیرت فرو میرود. اگر رئیس جمهور دو ویا سه تن از افراد یکه تا بعیت دو گانه داشتند وهم سطح شان در افغانستان کسی نمیبود معرفی میکرد عیبی نداشت اما نه شهروندان لایق وبا تجربه داخل را کنار بزنند وافراد به تنگ آمده از بیکاری در کشور های خارجی را بنام تکنوکرات ومتخصص بر مردم تحمیل کنند. طوریکه دیده میشود تعداد ازین دو تا بعیته ها صلاحیت وتوانایی ضعیفی دارند که شهروندان تحصیل کرده داخل به مراتب از ایشان بهتر است. اما از جا نب دیگر نمایندگان ملت هم یک جانبه قچی کرده اند وبطور قطع دو تا بعیته هارا ولو که اهلیت هم دارند از لست تا ئید بیرون کشیدند که این عمل یکنوع عناد وسر سختی است بناءٌ در همه امور اعتدال وتناسب باید در نظر گرفته شود. فکر میکنم پارلمان در مقابل حکومت عمل بالمثل انجام داده است، حکومت  بطور چشمگیری شخصیت های دو تا بعیته را معرفی کرده وپارلمان هم یکسره جواب داده یعنی هردو طرف تناسب را رعایت نکرده اند که من هردو جانب را مقصر میدانم.

دلائل موضع گیری پارلمان: همانطوریکه ترور وانتحار زاده فشار واختناق است ویا واضح تر بگویم غالببا یک عمل واکنشی است عکس العمل پارلمان هم واکنش به دید غرب گرایانه رهبران حکومت است که شخصیت های دست کم گرفته وعده این نوع تصمیم گیری هارا توهین به کسانی میدانند که با علم ودانش که داشتند در سخت ترین شرائط کشور را ترک نکردند و در پهلوی مردم بودند. لذا نمایندگان مردم وبرخی شخصیت ها ازین تصمیم حکومت عقده مند شده در مقابل آماده ای صف آرایی شده اند. نمیشود افرادی نظامی داخل کشور را تفنگ سالار وشخصیت علمی وملکی را کم ظرفیت معرفی کرده. درست است که اصول وارزش های غربی را نمیدانند اما عادات رسوم وخواستهای مردم داخل کشور خیلی وارد وآگاهی دارند که در ذات خود ظرفیت است. لذا این تصمیم نمایندگان از منظر احساس عامه مردم داخل کشور میتواند عکس العمل مثبت تعبیر شود تا این فکر واندیشه من حیث یک اصل وارداتی سال های دهه هشتاد ویا ورود غربی ها از بین برداشته شود.

ترک تا بعیت: عده از کاندیدان وزیران گفته اند که تا بعیت خارجی داشته اند واما ترک کرده اند درین مورد میخواهم چند مسئله را بشرح ذیل توضیح دهم. هرگاه کاندیدان مذکور تا بعیت خارجی را سال های قبل ترک کرده باشند وبخاطر عشق وعلاقه بکشور دارند تنها تا بعیت افغانی داشته باشند باید بملاحظه توانای واستعداد شان برای شان مسئولیت سپرده شود. واما اگر به این روز های نزدیک بخاطر عشق به چوکی ووزارت حیله کرده باشند باید بجای امتیاز مجازات شوند. امروز هرکس را وزیر بسازند پاسپورت را پاره میکند ووارد افغانستان میشود ولی به سادگی میتواند سند سفر بخارج را بگیرد وبر گردد البته با پول وامکانات هنگفت. لذا ترک تا بعغیت هم از خود وقت وزمان دارد وهم هدف ومقصد که دیده شود هدف از ترک تا بعیت چه بوده وطن ویا چوکی؟

تا بعیت چگونه ترک میشود:؟ ترک تا بعیت این نیست که شخصی بگوید پاسپورت  ویا گرین کارت را تحویل داده ام ویا پاره کرده ام. اینها هیچ تا ثیری به ترک تا بعیت ندارد. چون هر شهروندی کشور های غربی نمبر خاص مربوط به شهر وندی دارند واگر به شهر داری خود زنگ بزنند که اسنادم گم شده ومن فلان کس هستم این نمبر شهر وندی واین آدرس. بعد از ارسال مکتوب شهر داری ووزارت خارجه  به آسانی میتواند سند سفر از نمایندگی های کشور خودرا در هر کنج دنیا که باشد بگیرد وبه آسانی سفر کند. لذا ترک تا بعیت این است که مثلا همین کاندیدان متهم به وزارت های عدلیه وامور خارجیان خود در خواستی ترک تا بعیت بدهند وآنها هم یک مقدار امتیاز بخاطر این ترک تا بعیت میدهند ونام این شخص را از سیستم ادارات دولتی کا ملا پاک میکنند البته این پروسه حد اقل سه ماه دوام میکند کار یک هفته نیست. ولی اینکه میگویند ما پاسپورت خودرا پاره کردیم ویا تسلیم کردیم اینها به معنی ترک تا بعیت نیست. مگر اینکه مکتوب رسمی بیاورند که این آقایان تقاضای ترک تا بعیت کردند ودر خواست شان پذیرفته شده واز سیستم این کشور خارج شده اند و الا مردم را فریب ندهند.

مشکلات دیگر: آنانیکه بخاطر تکمیل شرائط سن خودرا جعل میکنند ویا در کشور های دیگر دزدی وقاچاق کرده اند وشامل لست کاندیدان اند خود شاهدی اند بر عدم تعمق وتحقیق رهبران حکومت. اینها خود شان از آغاز خیانتگر اند وشاهد میشود بر اینکه رهبران حکومت وحدت ملی در انتخاب وگزینش هیچ دقتی نداشته اند…به همین تر تیب عدم آشنای برخی کاندیدان با مردم وعدم اثر گزاری شان بر حمایت مردم از حکومت با عث افزایش نا امنی در کشور میگردد.

یاهو

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا