خبر و دیدگاه

کانکوربازی باسرنوشت مردم

altباهزاران تاسف و تالم که مردمان مظلوم کشورحداقل طی 35 سال اخیرزیرضربات تهاجم و مظالم فرهنگی شدید و شدیدتری  قرارگرفته چنانچه درزمان سابق گفتند ” هرکه مکتب رفت کافرمیشود ” مردمان خوشباورمکتب را سقوط داد،  مگرفرزندان مجاهد محترم درانگلستان و جرمنی تا غربی و امریکایی دیپلوم و دکترای دالرکاری رشته های امورگمرگ، بانگداری، طبابت و انجنیری را آورده چوکی را میراث پدردانستند. اما فرزند مردمان ساده وفریب خورده، بیسواد و بی کمال محتاج لقمه نان خشک، مزدورخدمات شاقه فرزندان آن  آقایان اشرافی قرارگرفتند. اکنون درزمان لیبرال دموکراسی امریکایی نیز چندسالی به اینطرف بنام امتحان کانکور، تیم های بعضی وکلای ناشایست وسردمداران محل فرزند کم سوادخودرا ازراه نقل به فاکولته های پردرآمد کامیاب میکنند، تادزدی و فساد پدررا فرزندنیزادامه داده، درمکتب نمره مفت و درفاکولته نمره مفت بلاخره درمقام هم نان مفت کمایی کند. اینک جریان کانکورسال 1393 برای 1394 باوجودیکه استادان موظف وزارت محترم تحصیلات عالی افغانستان درراه شفافیت امتحان کانکورتلاش دارند ، مگرزورمندان محل بخصوص بعضی وکلای ناشایست کانکوررا هم کمپاین انتخاباتی ساخته، بازی باسرنوشت ملت دارند. اگرچه جریان کانکورولایات وردک و کاپیسا را وزارت محترم تحصیلات عالی افشاکردند مگرمرض تیلفون دراکثرولایات مصیبت فرهنگی کشورماگردید.  من بامطالعه جریان  امتحان کانکورچندین ولایات افغانستان چنین استنباط نمودم :

1- بعضی وکلای ناشایست پارلمانی و شورای ولایتی تاسردمداران محل بخاطرمنافع شخصی خود جهت جلب و جذب طرفدارو درتامین پیروزی آینده انتخابات، دوستان و گروه خود را درامتحان کانکورنقل میدهند تابه فاکولته دلخواه خودکامیاب شده درانتخابات آینده نیزبرایش کمپاین کند. همیچنان، آقای وکیل درمنزل یا درشورای محل، گروه استادان ورزیده را گرد آورده سوالات را حل وازطریق تیلفون به شاگرد مخابره میکنند، حتی کلید جوابات را به بازارعرضه وهمه را به این دزدی جلب نموده گویا ازمساعدت خودهمه را منت دارهم میکنند. یعنی استاد بجای شاگرد امتحان میدهد. درینصورت سویه کلید جوابات استادان خیانتکار بمراتب بالاترازسویه شاگردمکتب  بوده، شاگرد لایق به دارالمعلمین و شاگرد نقال به فاکولته طب و انجنیری کامیاب شده،  درفاکولته هم مفتخوری راادامه داده  یا وکیل را بازهم واسطه میکند یا استاد فاکولته را به هررنگی به تکلیف میسازد تا این کم سواد، نابلد درس و مفتخوررا تا آخرکامیاب کند .

من شاهدم که دربسیاری فاکولته ها همچو نقال مفتخورناکام و دراپ شده ولی درعده دیگری حتی افراد کم سویه هم استاد فاکولته مقررشده ، کامیابی مفت نیزادامه دارد.  ازیکطرف فرزند این آقا خودش ناکام یا سند روباهی خواهد داشت، ازطرف دیگر فرزند شایسته و درس خوان به طب و انجنیری نمیرسد. گویا فاکولته کادرومتخصص باسویه تربیه کرده نتوانسته درآینده ملت ازمتخصص لایق محروم میشود، تا اداره کشوربدست فرزندکشورهای خارجی قرارگرفته هیچگاهی مستقل شده نتواند. گویا جناب همچووکیل شورای ولایتی و پارلمانی مرتکب خیانت ملی میشوند .

2- تیلفون بلای جان مردم شد. اگرچه وزارت محترم تحصیلات عالی موجودیت تیلفون و گوشی را درصحن امتحان کانکورممنوع اعلان کرد، مگردرساحه تطبیق شده نتوانست. این بار تیلفون هم بیک وسیله ظلم و فریب مبدل شد. چنانچه آقایان بعضی وکلای خود خواه وسردمداران محل دونوع کلید جوابات تهیه کردند، یکی برای طرفداران خود آماده کردند تا انهارا به فاکولته دلخواه شان کامیاب کنند و دیگری کلید جوابات غلط تهیه کردند تاازین طریق حریف را ناکام گذاشته و فرزندان ساده لوح مردم را هم به ناکامی سوق داده،  امکان کامیابی تیم خودرا بیشترسازند. حتی به این هم قناعت نکرده خوداستاد باتجربه مکتب را به چوکی امتحان کانکورنشاندند تا بجای شاگرد شخصا” امتحان دهد . درینصورت ازیکطرف درس خوانی شاگرد کم اهمیت شد وازطرف دیگر فرزند خود آقا هم ضرورت به درس نداشته گرایشهای ذهنی همچو شعار”یاارگ یامرگ “را ملاک عمل قرار داده مشابه  بعضی رهبران شان مکتب نخوانده بزورسوته سندتحصیلی میگیرند. گویا  هرکم سواد میخواهد ازراه نقل داکترطب شده،  با کشتن آدم پول پیداکند و هرکم سواد رءیس بانک شده بودجه ملت را بدست گیرد تا ثروت ملی را غارت کند. گویا حکومت درحال حاضربدست دزد و درآینده نیز به فرزند دزد قرار گرفته بربادی ملت به نفع شخصی شان ادامه یابد .

3- سرنوشت ملت بازارسیاه شد. مافیای قدرت محلی، کامیابی امتحان کانکوررا اگریک هزار دالر نرخ کرده باشند، استادان خاین محل آنرا به صد دالر و تا یک هزارافغانی الی بازاربی اعتبار کلید جوابات را تا 20 افغانی لیلام کرد، گویا درس و عرقریزی دوازده سال شاگرد 20 افغانی فروخته شد. درحالیکه پدربه امید سرنوشت فرزند خود سرمایه گذاری کرده دوازده سال مصرف فرزند را داد و دوازده سال هم ازعاید فرزند محروم شد. اما این ظالم خدا ناترس سرنوشت فرزندملت وتقدیرآینده کشوررادربازارسیاه بی شرمانه به 20 افغانی لیلام دارد .

4- مرتکب خیانت ملی شدن: اگربعضی وکلا امتحان کانکوررا وسیله کمپاین انتخاباتی خودساخته اند، آمرین و روسای ولایتی معارف تا وزارت نابکارمعارف بخاطر یکهزاردالررشوت دراستخدام معلم کم سواد وخوشخدمتی به فرمایش خارجیها درعقبمانی فرهنگی ما نیزمرتکب بزرگترین خیانت ملی میشوند. شاگرد دوازده پاس کانکورزده بحیث معلم  صنف دوازدهم،  ولی 14 پاس و ماسترعلوم بیکار مانده اند. این خاینین هم کمرهمت بسته اند تا فرزندملت را نابکاروناقابل بسازند تا ملت دراداره آینده این وطن ناتوان و نا قابل گردیده  وکشوروابسته به خارج بماند. گویابدون شک مرتکب خیانت ملی اند .

خلاصه: هموطنان عزیزدرتشخیص دزدان نابکارکنونی غافل نمانده، درقدم اول وکلای آینده را ازجمع افراد مردم دوست و وطندوست انتخاب نمایند، درقدم دوم ازیخن روسای معارف و آمرین معارف ولایات و ولسوالیها بگیرند چرا فرزندان شان درصنف دوازدهم هنوزسوادنوشتن و خواندن ندارند؟ درقدم سوم نظربه لیاقت فرزند شان معلم خانگی یا کورسهای شخصی بااستعدادرا درخدمت گیرند تا بزودی فرزندشان لیاقت و شایستگی لازم را کسب کرده، تا درپیری وضعیفی شان فرزند قابل و باکسب و کمال شان، پشتیبان زندگی آینده شان شده بتواند. درغیرآن بدترین حالت فقروگرسنگی و خواری آینده،  برای شان امکان پذیراست، هنوزسروقت است .

توقع دارم:  آنعده وکلاوسردمداران فاسد بجای اذیت مردم و تحمیل خساره ملی، بروند دیپلوم ودکترای رشته مورد نظر خودرا مانند خودشان ازموسسات تحصیلی خصوصی برای ارجمندان خود نیزبه پول نقد خریده، هم مارا نجات دهند، هم خودرا ازمسولیت سنگین آینده خلاص نمایند، اگر فرزند شان دریک روزمتخصص دلخواه خودشان شود بخیلی نداریم . بگذارند ماتکلیف شباروزی تحصیل را پذیراشویم، بازهم خدمتگارخودشان هستیم .

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا