خبر و دیدگاه

دستاورد کاری سه ماهه رییس جمهور چیست؟

حدود یک سال میشود که افغا نستان در بحرا ن سیا سی، اقتصادی، وامنیتی گرفتا را ست. وهر روز دامنه رکود اقتصادی، رشد نا امنی ها و بی با وری های شهر وندان  نسبت به  وضعیت سیاسی کشور و ر یس جمهوربرآمده ازیک توافق سیاسی افزایش می یا بد. بعد ا ز  به بحران بردن بزرگترین روند سیا سی یا به چالش کشیدن پروسه ا نتخابات توسط یکعده افراد مشخص و خیانت کار دا منه معضلات ا قتصا دی، اجتماعی، امنیتی وسیاسی گسترده  ترشد قسمیکه ما امروز شاهد جنگ های خونین وحملات انتحاری پی هم درکابل و ولایات کشورهستیم که هموطنا ن ما را در تنگنای زنده گی قرارداده و به ستوه آ ورده است.   

هر چند که  در روز مراسم  تحلیف ریس جمهور و اعلان خط مشی حکومت جدید، و وعده ها ی پر ازشوق وحرارت  وی درارتباط به شگوفا ی اقتصا دی، تآ مین صلح و ثبا ت درکشورهمه را شیفته خو یش سا خته بود؛  ازهمه مهمترا ینکه تعین میعا د زما نی در قید نود روز نخست کاری وبعد تآ کید روی ارا یه گزارش کا ری اش بعد ازسه ماه به مرد م افغا نستان همه را ا مید وا ربه آ ینده درخشا ن سا خت، اما اینک  در روز های پا یا نی وعده سپرده شده وی قرار دا ریم  که کا رکردها واجراا ت کا ری شا ن را برای ملت ا علان دارند،  اما  شرا یط و و ضعیت  کنونی کشور خود پا سخ گوی اجرا ا ت  کا ری جنا ب ایشان است، که جنگ  در  شهرستان د ا نگا م ولایت کنر، ا فز ا یش نا ا منی ها  در حوزه های جنوب  و جنوب غرب و قو ت گرفتن روز افزون  نیر وی ها ی دشمن در ولا یا ت شما ل، بلند رفتن قیمت موا دغذ ایی و موا د سوخت درا ین سر ما ی زمستا ن، بیکا ری وسیع، تو قف کا ر و با زا رتجا رت، سیا ست خشوع وخضو ع ریس جمهور در برا بر د شمنا ن مردم افغا نستا ن، تد ا وم  پا لیسی نا کا م حکومت گذشته، تقر را فرا د ازآ درس تیم انتخا با تی حتی تبا ری خود درپست های عالی دولتی به عنوا ن مشا و رین وبسا ا لقا ب د یگر از آغا ز تا  کنون، از همه حسا س ترعدم توانمند ی وی درتشکیل کا بینه حکومت درین مد ت طولا نی  خود گزارش است که نیا زبه ارا یه وی ندارد.                         

 اکثر فلا سفه سیاسی حفظ حرمت قول، وفا داری، و نیا لوده گی به نیرنگ را  برای  رهبرا ن  وزمامد اران  سیا سی شا یسته واز ویژ گی های خا ص آ نا ن مید ا نند  که  تعهد شکنی، سخنان هیجا نی، و شعا ر پرا گنی ها  پرستیژ سیا سی وا جتماعی دولت  و دولتمردان را کاهش می دهد که سر انجا م  به ضرر نظام سیا سی تمام میشود.

اما حا ل معلوم شود که  ین ضعف و نا کا می ها را در اجرای بر نا مه ها ی سه ماهه  شان چگونه توجیه خواهند کرد. بجای ا ینکه به  تشکیل کا بینه یا چا رچو ب حکومت که  ا ز اولو یت ها ی یک دولت به عنوان عالی ترین نها د سیاسی ا ست  می  پر دا ختند به سفر ها ی فر یبنده، نما د ین و بی نتیجه به کشور ها ی عربستا ن سعودی و پا کستان خود را مصروف کرد ند، از طر ف هم  قانون گریزی و پا لیسی تعین معا و نین وزار تخا نه ها به حیث سر پرستا ن  ا دارا ت  مرکزی  سبب تزلزل  وا زهم  پا شیده گی ا جرا آ ت ا داری در نها دها ی دولتی شده  ا ست. همه  ا ین سیاست ها  و روش ها ی نا معقو ل،  شهروندان  کشور را نسبت  به یک آینده روشن مآ یوس نموده است. که آ یا با ا ین  رویکرد تک گرا یی وخود محوری  به اهدا ف ا سترا تیژیک را که  د ر را ستا ی مبا رزه با فسا د  اداری واصلاح دستگاه عد لی و قضا یی، صلح با طا لبان، تبدیل اقتصا د کشور از مصرفی به تولید ی، توسعه  روابط  سیاسی با جا معه  بین المللی  که  در روز شروع کا ر خود بیان کردند  قا در خواهد شد؟  مسلما که  با  تد اوم  چنین طرز و روش جواب منتفی است. هم چنان  حا کمیت قا نون که همیش از شعا رها وحرف های هیجا ن آ ور شا ن در محا فل و مجا مع سیا سی بوده ا ست اما درین ا واخر قا نون ثبت احوال نفوس را بعد از توشیح  جهت با زنگری وتطابق با قا نون اسا سی به داد گاه عالی فرستا د ند که این پرسش بر انگیزاست آیا جنا ب شا ن از روند قا نون گذ ا ری بی خبر اند ویا تحت کدام فشا ر گروه ها ی متحجر دیگر دست به چنین ا قدام  مضحک زدند. ویا هما نند ریس جمهور گذشته نا خوا نده امضا می کند.

درکل اگر اجراآت وفعا لیت های حدود سه ماهه گذ شته شان را ارزیابی ومورد مداقه قرار دهیم هویداست که  نو ید دهنده پیام روشن نیست اما باز هم  شهروندان کشور به دید مثبت نگریسته و به این امید که با اعلان کا بینه جدید تغیرمثبت در رویکرد وسیاست حکومت جدید بیاید تا برای همۀ پرسش ها و نیا زمندی های اقشا ر جامعه  ما قناعت بخش وپا سخگو باشد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا