خبر و دیدگاه

نتایج ابتدائی یا کودتای انتخاباتی با بیرحمی و بیشرمی تمام اعلان شد

امروز شانزدهم برج سرطان بنام روز سیاه در تاریخ افغانستان ثبت میگردد. بخاطر اینکه در همین روز است که برگلوی اکثریت رای دهندگان افغانستان که باقبول تمام تهدیدات واز دست دادن انگشتان و جان شان بپای صندوقهای رای رفتند تا زعیم کشور خودرا انتخاب نمایند. اما در برابر این فداکاری و شوروشوق آنها تقلبکاران و فسادپیشه گان سیاه کار، امید آنانرا به یأس تبدیل نموده و با شمشیر دروغ و ریا و تقلب گلوی دموکراسی را بریدند و انتخابات را مضحکه و دموکراسی خواهی را در گلو خفه ساختند.

این نتایجی که از طرف رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان بتاریخ 16 سرطان اعلان شد. یک کودتاه علیه دموکراسی خوانده میشود. دموکراسی توسط مثلث خبیثه دفتر ریاست جمهوری و کمیسیونهای انتخاباتی و ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمد زی، از طریق ترفند و خیانت و تقلب وحشتناک حلق آویز و به دار کشیده شد. بعد ازین رای دادن و انتخابات در افغانستان جز ریا و فریب چیز دیگری نمیتواند معنی داشته باشد. بعد ازین مردم درد دیده افغانستان از داشتن رئیس جمهور انتخابی محروم ساخته میشوند. تقلب رسم میگردد وغصب مقام ریاست جمهوری از طریق تقلب به عنعنه تبدیل خواهد شد که در نتیجه جز روزگار سیاه چیز دیگری به افغانستان به ارمغان نخواهد داد.

تقلب چنان مشهود و آفتابی میباشد که هرشهروند افغانستان بخوبی آنرا دیده و درک کرده میتوانند. مثلا” اگر تعداد مجموع رای های ریخته شده به صندوقهارا بین دور اول و دور دوم بهمقایسه بگیریم، میبینیم:

مجموع آرای ریخته شده در دور اول انتخابات مساوی میباشد به  شش ملیون وششصدوچار هزاروپنجصدوچهل و شش رای 6604546.

این تعداد درحالی به صندوقهای رای ریخته شده که مردم جهت رای دادن همزمان به انتخواب اعضای شوراهای ولایتی نیز تشریف آورده بودند. که دراینصورت بدیهی است که تعداد زیاد مردم بخاطر رای دادن از طرف کاندیدان شوراهای ولایتی به رای دادن و آمدن به ساحه های انتخاباتی تشویق شده بودند. بنأ” در دور دوم کاملا” بعید بنظر میرسد که عین تعداد جهت رای دادن به دوکاندید به ساحه های انتخاباتی حاضر شوند.

مجموع آرای ریخته شده در دور دوم انتخابات مساوی نشان داده شده به هفت ملیون و نهصدوچهل وهفت هزاروچنصدو بیست و هفت 7947527.

این درحالی میباشد که ناظرین بنیاد انتخابات آزاد با ملاحظه محلات رای دهی تعداد رای دهندگان شرکت کننده در انتخابات را از پنج تا ششملیون تخمین کرده بودند.

اگر تعداد شرکت کنندگان در انتخابات را ازروی شواهد و منطق به پنج و نیم ملیون تخمین نمائیم در میابیم که در حدود دوملیون و چارصدوچهل وهفت هزار پنج صدو وبیست وهفت رای تقلبی به صندوقها ریخته شده میباشد.

7947527 –  550000 = 2447527

حالا جهت ملاحظه این تقلب دیوانه وار و وحشت ناک به مقایسه رای های چند ولایت نا امن که ساحه زیاد آن ولایات تحت تسلط طالبان قرار دارد را با ولایات امن تر بمقایسه میگیریم. که بملاحظه آن پهنا و وسعت این تقلب خاینانه را خوب دیده میتوانیم. در اینجا مشت نمونه خروار به مقایسه چند ولایت میپردازیم:

بیائید که حالا رای های ریخته شده در ولایت پروان را،  با رای های ریخته شده در ولایت پکتیکا را،  به مقایسه گیریم:

مجموع رای های ریخته شده در ولایت پروان مساوی میباشد به یکصدوچهل و چارهزاروسیصدو سی رای 144330.

و مجموع رای های ریخته شده در ولایت پکتیکا مساوی میباشد به سه صدو سی و سه هزاروچارصدو پنج رای 333405.

بیایید حالا آرای ریخته شده در ولایت بلخ را که یک ولایت نسبتآ” امن و کلان وتاریخی میباشد را با ولایت خوست که در چندسال پیش تشکیل آن به ولایت ارتقا یافت به مقایسه میگیریم:

مجموع رای های ریخته شده در ولایت بلخ مساوی میشود به سیصدو سی وپنج هزارو هفت صدو شصت و پنج رای 335765.

و مجموع رای های ریخته شده در ولایت خوست مساوی میشود به چارصد هزارویکصدو شصت رای 400160.

 مقایسه رای های ریخته شده در دو ولایت امن و دور ازتسلط طالبان یعنی ولایات پروان و بلخ، با دو ولایت ناامن تقریبا” تحت تسلط طالبان یعنی ولایات پکتیکا و خوست، بخوبی وسعت و بی حیائی تقلب کاران و خیانت این مثلث خبیثه را نشان میدهد. بیشرمی و دیده درائی تا حدی میباشد که مردم افغانستان را ساده و یا کاملا” بی دست و پا و فاقد قضاوت بحساب آورده اند. سوال راجع میشود در صورتیکه در هرات که دور از مرز پاکستان و دور از تسلط طالبان میباشد، طالبان انگشتان رای دهندگان را قطع مینمایند پس در خوست و پکتیکا چطور اجازه میدهند که مردم به این تعداد در انتخابات شرکت ورزند و رای دهند.

حال دیگر واضح گردید که این مثلث خبیثه نه قانون را اهتمام دارند و نه ادب و اخلاق را رعایت دارند و نه منافع ملی را میشناسند. بنأ” این مثلث خبیثه دشمنان کلوخ چشم و قسم خورده مردم افغانستان میباشند که به هیچ اصول و موازینی پابند نمیباشند. اعتماد بالای کمیسیونهای انتخاباتی نه تنها اینکه ساده لوحی محض بوده بلکه خیانت ملی هم بحساب می آید. بخاطر اینکه کمیسیونها خود در قانون شکنی و تقلب دست هر دزد و قانون شکن و متقلب را از پشت سر بسته نموده اند. 

امید است که رهبری ستاد انتخاباتی عیدالله عبدالله به مردم افغانستان و به قانون و به مردمسالاری و دموکراسی وفادار بمانند و به هیچ صورت و به هیچ عنوان با این مثلث خبیثه که خیلی خاین و دیده درا و بیشرم و کلوخ چشم اند، سر سازش نداشته باشند و بصورت قطع این قانون شکنان و دشمنان قانون و دشمنان رفاه و سعادت افغانستان را منحیث مرجع قابل مذاکره وقابل اصلاح نپذیرند. بگذارند که حکومت غیر قانونی و زور آباد خودرا خود بسازند و جولان نمایند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا