خبر و دیدگاه

رئیس کمسیون شکایات انتخابات “عبدالستار سعادت” کیست؟

طورمقدمه عرض شود که چون ستارسعادت در پروگرام تَودِی خبری طلوع، همۀ اقوام غیرپشتون افغانستان راخارجی ووارد شده قلمداد، و قوم شریف هزارۀ مان را نسل چنگیز یاد نموده است، لهذا بحیث هموطن افغان، مانیز حق داریم بفهمیم که ستارسعادت ازکجا وارد بغلان شده؟ زمین های نامحدود شانرا از کجابدست آورده؟ و سوم اینکه چطور درین موقع حساس تاریخ افغانستان، رئیس کمسیون شکایات انتخابات سال 1393 انتخاب شده است؟

چون خودش حاضربه جواب نیست، درقریۀ شان رفته پرسان کردم، شنیدم که درزمان محمدگل خان مهمند بیست خانوارمردم بارۀ پشاورپاکستان، که اساساًکوچی اند، دراطراف نهرجان غارق مرکز بغلان بنام ناقل جابجاشده اند. این نهرجان غارق قدامت چندین هزار ساله دارد، ودرهمین قریه مردم زندگی میکرده اند، حکومت، مردم اصلی این قریه را ازکشت وشالی کاری منع کرده و امرنموده تا لبلبو بکارند، بعداً مردم بیچارۀ این قریه رامجبورساخت که اززمین های خویش استعفا بدهند، بعدکه مردم اززمین های خودصرفنظر نموده اند، این زمینهای شالی کاری رابه همین بیست خانوارتوزیع نموده و مزیداً سه هزارجریب للمی رانیزبه این قوم داده است. بعد ازغصب زمینها، مثل طالبان، براین قریۀ مظلوم ظلم، قتل، تجاوز و سرقت شبانه راشروع نموده اند، البته به تشویق محمدگل مهمند!

مردم این قریه علاوه براین فشار، تحت فشاردیگرحکومت قرار گرفته درخدمت اجباری وشاقه وبیگاری حکومتی، سرک سازی و تعمیرات دولتی مأمورگردیدند. مردم مجبورشده به کوههای هزار قاق، تپه های کرکر و چِم قلعه ودهنۀ غوری و بای ثقال فرارنموده اند، که هنوزهم اولادهای شان درللم های بدون آب سرگردان اند. قریه باتمام خانه های مردمان اصلی ومسجدکه هنوزدرختهای دو صدساله درآن موجوداست، توسط این قوم اشغال وغصب ونام این قریه (باره زی) گذاشته شده است.

بعداً درزمان اسماعیل خان مایار، دربرخوردبامردم بیچارۀ پشه ای کوهستان، این قوم باتعدادی زخمی شدند، زیرامردم پشه ای که جز خانه، زمینی نداشتند، مورد ظلم قرارگرفتند ازطرف باره زی هاکه ازخانه های تان کوچ کنید، زمین ها از ماست!

اسماعیل مایار بعدازین جنگ مغلوبه فیصلۀ عنعنوی جرگۀ راصادر کرده وسیزده دخترمردم پشه ای را بطور بد به باره زی هاداد، که هنوزهم اولادهای شان زنده اند.

بالاخره درزمان طالبان، ستار سعادت وقومش عسکرطالبان شدندو پیش ازرسیدن طالبان بغلان رابه آنان تسلیم وبیرق شان را بلند نمودند.

ستارسعادت عضو فعال افغان ملت ونطاق این حزب میباشد، که تعدادی ازاقارب شان با کریم خرم رئیس دفترکرزی درفرانسه هم کاسه وهم خانه شدند. به اساس همان آشنایی، دفعتاً این عضوافغان ملت، ارگ نشین و نفرخاص حلقۀ کرزی وافغان ملت، درکمسیون بررسی شکایات انتخابات بحیث رئیس نصب شد، که به نفع اشرف غنی احمدزی فعال است.

نتیجه اینکه هرکس اقوام افغانستان راتوهین وتحقیرکرده است، بدون زحمت به پول، خانه، زمین وعزت درافغانستان رسیده، و صاحب چوکی های کلان دولتی شده است. چنان معلوم میشودکه ستار سعادت، این نابغه از تاریخ دانهایی چون بیهقی، هرودوت، هوانتسنگ سیاح چینی وابن خلدون عرب، بیشترتاریخ وجغرافیای افغانستان را می داند!

من حیران هستم که آقای شفیع عیار درکدام خواب غفلت است که این نابغۀ چهارم رافراموش کرده، زیرا ستار سعادت کشف نموده است که ولسوالیهای چاه آب و درواز، هردو درتاجکستان میباشد! ضروراست تا شفیع عیار به معرفی این نابغۀ چهارمی نیزبپردازد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا