خبر و دیدگاه

صفبندی های تیره هایی قومی قبایل پشتون (درانی و غلجایی) برای قبضه کردن قدرت سیاسی در انتخابات ریاست جمهوری

چهار روز دیگر مردم به پای صندوق های انتخابات ریس جمهوری  خواهند رفت، درنتیجه یکی از این گروه ها رقابت کننده برای اشغال کرسی ریاست جمهوری برنده اعلان خواهد شد، درحالیکه از پروسه انتخابات وبر گذاری آن به مثابه یک اصل اجتناب ناپذیربرای نهادینه شدن دموکراسی باید حمایت صورت بگیرد، زیرا این کشور تاکنون انتخابات کرسی های انتخابی رهبری کشور را تا چند سال قبل تجربه نکرده بود ولی امروزه اکثریت مردم انتخابات را یگانه گزینه برای واگذاری  و انتقال قدرت مسالمت آمیز سیاسی و این کرسی ها را  به رهبران انتخابی وپاسخگو به مردم میدانند که این خود یک قدم مثبت ونشان دهنده متحول شدن ذهن مردم به پذیرش یک اصل اساسی در دموکراسی یعنی انتخابات می باشد باوجود  اینکه نامزدان رقابت کننده برای اشغال کرسی ریس جمهوری درانتخابات همه شرکای حاکمیت کنونی مشاورین ارشد ، وزرا ، وکلای پارلمان ، ووالیان ولایات کشور وبر علاوه اکثریت این نامزدان به اشاره ریس جمهوری کنونی درین پروسه شرکت کردند که انصراف تعدادی از این نامزدان به نفع نامزد دیگرنمایانگرصحت وسقم این امراست وشاید هم تعداد دیگر بنا بر هر عامل در انتخابات دور اول اشتراک کنند وبعد از دور اول به گروهبندی از قبل برنامه ریزی شده شان به پیوندند.

قابل یاد آوری میدانم که همین اکنون ابتکار سیاسی و سمت دهی تمام امور انتخاباتی را حامدکرزی و کریم خلیلی بدوش دارند و کریم خلیلی یکی از زیرک ترین سیاستمداران در دهه اخیر است که همین اکنون با وجود همکاری با حامد کرزی و درین رقابت هایی بسیار جدی به چنگ آوردن قدرت میان دوتیره ء قبایل پشتون یعنی درانی ها وغلجایی ها توازون را حفظ نموده ومهره هایی بخصوص را در هردوطرف درگیر بدست آوردن قدرت تیره هایی پشتون جابجا نموده است.

من به حیث یک شهروند تاجک تباراین کشور باوجود حمایت از پروسه انتخابات به نسبت اینکه با هیچ یک از نامزدان پیوند فکری ومشترکات تباری فرهنگی وزبانی ندارم و در رقابت قبضه کردن قدرت سیاسی  هم بین دو تیرهء درانی وغلجایی قبایل پشتون  نمی خواهم به حیث ابزاری درین زور آزمایی قبایل مورد استفاده قرارگیرم بنأ به هیچ یکی از این نامزدان تمایل خاصی ندارم.

 درین انتخابات اپوزیسیون به معنای واقعی وجود ندارد ، یعنی برنامه ء ، طرحی و خط روشنی که عملن نشان دهنده خواستدار تغیرات جدی در ساختار نظام ، برنامه های اقتصادی وسیاسی وفرهنگی ، اجتماعی به نفع اکثریت مردم فقیر جامعه باشد دیده نمی شود و صرف این همه هیاهو به جز اغواگری ومردم فریبی ومصرف تبلیغاتی چند روزه انتخاباتی بیش نیست . یکبار دیگر خاطر نشان می سازم که همهء نامزدان به یک نوعی با همین حاکمیت کنونی همین اکنون شریک سیاسی واقتصادی خانوادگی  می باشند، ودرین 12 سال گذشته درعملکرد هایی مخالف منافع ملی مردم ما درچوروچپاول ، گسترش فساد لجام گسیخته و حیف ومیل دارایی های عامه ، نقض قوانین وجنایات انجام شده دست داشته اند که هیچ یک از این نامزدان همکاری ودست داشتن شان را توجیه قانونی کرده نمی توانند ، زیرا درزمانیکه وزیر، نماینده مجلس و والی ومشاور بودند عملن مخالفت جدی دربرابر عملکرد هایی غیر قانونی و مخالف منافع ملی کشور ما با ریس جمهوری نداشته اند به سربازان پر وپا قرص حاکمیت مبدل شده بودند وتنها گوش به فرمان امرونی وتطبیق کنندگان اوامر غیر ملی وغیر قانونی  همین  ریس جمهوری که عامل فساد ، ناقض قانون ومخالف منافع ملی اش می خوانند ، بودند ودرآن زمان که مست از بادهء ثروت وبر اسب  قدرت سوار بودند ، مردم و فقر وگرسنگی و بدبختی ومصیبت های ناشی از بد امنی جنگ فراموش شان شده بود.

امروز وقتی نیاز به حمایت مردم دارند تا درگردهمایی هایی شان رقم درشت مردم را داشته باشند بیاد مردم افتاده اند وصدای مردم شده اند و داد ازمردم دردها ها آلام ومصیبت هایی مردم می زنند این درحالیست که یک بخش از آورندگان عاملین مصیبت ها بالای مردم ما همین ها که امروز سنگ مردم دوستی را به سینه میزنند درین 12 سال گذشته می باشند اینها فکر می کنند که مردم فراموش کرده اند که شما از اعضای ارشد وتصمیم گیرندگان بر سرنوشت این مردم وکشور بودید .تجربه تاریخی نشان داده زمانیکه تب تاب وجوش وخروش انتخابات فروکش کند ویکی از اینها به کرسی ریس جمهوری تکیه بزند در آنزمان است که جمهور فر اموش می شود وتنها از این آدمها ریسش باقی خواهد ماند.

دور اول انتخابات توء ام با تقلب گسترده ودست درازی ومداخله گروه حاکم به پایان خواهد رسید و درین دور نامزدی که پشتیبانی بیشتر گروه حاکم را باخود دارد یعنی زلمی رسول و داکتر عبدالله عبدالله به حیث نامزدان پیشتاز به دور دوم انتخابات خواهد رفت درست اینجاست که گروهبندی وصفبدی جدید باچانه زنی هایی بر سر امتیاز دهی وامتیاز گیری ها آغاز خواهد شد ونامزدانی که از دور اول حذف شده اند هرکه امتیازات  بیشتربرای شان قایل شد به همان گروه خواهد پیوست ، البته با حفظ ارتباط شان با تیره هایی درانی وغلجایی قبایل پشتون چون خط روشن اندیشوی وسیاسی برای بهبود بخشیدن وضعیت کشور در الویت برای آنها  قرار نداشته تنهاقایل شدن امتیازات بیشتروتکیه بر تیرهء قومی  گرایش شانرا به این سو یا آن سو تغیر خواهد داد.

شاید هم تعدادی برای گرفتن امتیازات بیشتر شخصی وخانوادگی مسایل تیرهء درانی وغلجایی قوم پشتون را در نظر نگیرندولی تعدادی از این مسله با قاطعیت حمایت خواهند کرد.

رقابت کنندگان پیشتاز باز هم تا آن جایکه تجارب درچند سال اخیر نشان داده باهم به چانی زنی بالای کسب امتیازات شخصی وخانوادگی وگروهی خواهند پرداخت یعنی درتقسیم منافع باز هم حضور مردم مفقود خواهد بودو درصورت توافق بر سرتقسیم امتیازات یکی به نفع دیگری خواهد گذشت و بازهم” همان آش خواهد بود وهمان کاسه”.

اگر در جریان چانه زنی ها وامتیاز گیری ها و امتیاز دادن ها به نتیجه نرسند و به نسبت تقلب گسترده و فساد و دست درازی ها در صندوق های رای مشروعیت انتخابات زیر سوال برده شود باز هم بحران و از هم گسیختگی بیشتر اجتماعی توام با جنگ قومی دامنگیر این کشور خواهد شد. که باز هم باعث تیره روزی و بدبختی های بیشتر فقیر ترین قشر جامعه درین کشور خواهد شد، این وزرا و وکلا با کیف هایی پر از دالر و کلدار و یا ذخیره شده در بانکهای خارجی فرار خواهند کرد  که امیدوارم چنین نشود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا