خبر و دیدگاه

مهارت مضحک و خنده دار؟

ahmadsayadi3

اگر مهارت این است که ارگانهای امینتی میفرماید امید کورس های کاهش مهارت فعال شود.حملات ترورستی پیهم، پیچیده در کابل جرأت و اطمینان را از مردم گرفته است. سه حمله خطر ناک سال جاری در هوتل کانتینیتال و سفارت انگلیس و حادثه راکت پرانی وانفجار روز چهار شنبه کابل که از بالای تعمیر نیمه کاری در چهار راهی شهید عبدالحق صورت گرفته خیلی گیچ کننده وسوال بر انگیز است. اینها مسائل ساده نیست که باید با تمام شدن آن شکر خدارا بجا آورد  واز امان ماندن صحبت کرد.این حوادث به دقت وتحلیل بیشتر نیاز دارد تا از تکرار مجدد آن جلو گیری شود.منسوبین امنیتی میفر مایند با مهارت تام وتکتیک های مدرن شش نفر را بعد از بیست ساعت زود وخورد ودادن تلفات دوچند از پا در آوردیم که خدارا سپاسگذاریم خیلی خنده دار است.باید گفت مهمات شان تمام شده بود اگر شما از پا در نمی آوردید خودشان خودرا بی مهارت از پا در میآوردند وافتخار کشتن را بشما نمیدادند وحالا هم معلوم نیست خود شان خودرا از پا در آوردند و یا شما آنهم بعد از بیست ساعت؟

چه کسی بیشتر مسئولیت دارد؟ جواب این پرسش خیلی روشن است وهمه میدانند که اداره امنیت ملی وارگانهای کشفی مسئولیت جدی دارند تا تحرکات دشمن را کشف  ونیرو های اپراتیفی را در جریان بگذارند.وقتی این فرضیه را ثابت میسازیم که ارگانهای مشخص مسئولیت دارند باید چگونگی مسئولیت ونحوه بر خورد با قضایا در جهت جلوگیری از حوادث  جان گیر ووتباهی آفرین نیز بر رسی شود. ما همه حوادث را به بر رسی نمی نشینیم چون وقت برخی ها سپری وعوامل شان نیز کهنه شده مانند حادثه هوتل سیرانا یا کابل وحمله بر مهمان خانه ملل متحد ویا نمایندگی کابل بانک در جلال آباد  وحمله در وزارت دفاع وغیره نمونه های دیگر در ولایات که کم نیست. بلکه سه حمله أخیر سال جاری را که تا هنوز درد وغم ایشان فراموش شنده وزخم ها هم التیام نیافته باید دقیقا ریشه یابی میشد  تا قربانیهای بیشتری تحویل نمیدادیم.

حمله به هوتل کانتینیتال وسفارت انگلیس: از نظر من حمله کنندگان به هوتل کانتینینتال وسفارت انگلیس خانقاه ورهنمائی واحدی داشته اند که در سمت غرب شهر ویا کارته پروان ساز ماندهی وهمکاری میشده.در روز های نخسین حمله بر هوتل انتر کانتینیتال که جان چندین تن را گرفت فکر میشد مسئولین امنیتی وار گانهای کشفی عوامل اعناصر ذی ربط ومحل ساز ماندهی این عملیات را درست زیر نظر گرفته اند وآشیانه زنبور ویا محل فر ماندهی وأجرائی خشونت را که در زیر ریش شان قرار داشت کشف وعملیات بعدی را به سادگی خنثی میکنند اما بعد از حادثه سفارت انگلیس معلوم شد که گروه های تر رورسیتی به تبانی ورهنمائی همان افراد از همان محل دست به حمله دیگر زدند وبعد از کشتن مردم ملکی داخلی وخارجی إعتبار دولت وملت افغانستان را درسطح ملی وبین املللی صدمه زدند.حوادث که در پایتخت صورت میگیرئد بسیار با أهمیت است .دولتیکه محل خوابش امن نباشد بدا بحال ملت که از حمایت وعنایت حکومت مداران فرسخ ها فاصله دارند شما می بنید روزی صد ها جوان با دادن همه هستی به قاچاق چیان انسان کشور را ترک میکنند چون دیگر إعتماد کاملا از بین رفته است.

اما حادثه وعملیات ترورستان درچهار راهی عبالحق شهید:؟ هموطنان ما فکر میکنند که مسئولین امنیتی ونهاد های ذیربط  حین تکرار حادثه در یک قسمت شهر در مرحله بعدی حتما عناصر ذیربط را کشف وبه پنجه قانون سپرده اند .اما غافل ازینکه گروپ تر رورستی به رهبری شبکه های استخباراتی خود دولت تغییر محل داده اینبار بجای غرب شهر ویا غرب قصر ریاست جمهوری به سمت شرق قصر ریاست جمهوری سنگر گرفتند وبرگه دیگری را بر دیوان افتضاح حکومت علاوه کردند.دزدیکه ده قدم از پولیس جلو است همین گروه های فعال ترورستی در داخل کابل اند که عملیات خودرا در داخل شهر ساز ماندهی میکنند. وهیچ شکی وجود ندارد که این گروه از طرف افراد ماهر داخل نظام ویا مرتبط به ار گانهای مخصوص رهبری میشود.فردیکه منسوب به  سراج الدین حقانی ویا آنطرف مرز است چطور میتواند استوار ومطمئن گام بر دارد وراه ورودی هر مرکز مهم دولتی را باز کند.شخصیکه دو کلیمه دری ویا فارسی هم نمیداند واگر در بین شهر بیرون شود واز مردم پرسان کند هرکس میداند این شخص بیگانه ونا بلد است.اما افرادیکه با این هویت عملیات تر رورستی را انجام میدهند بدون شک از طرف کسانی رهنمائی وهمراهی میشوند که تمام حر کات وامکانات ار گانهای امینتی را زیر نظر دارند وخلاء هارا بهتر از هرکس میدانند.از نظر من همه عملیات از طرف یک گروپ ساز ماندهی شده ونیرو های امنیتی هیچکس را دستگیر نکرده است وحلقات خاصی با پخش اکاذب مردم را إغوا میسازند.

ارتباط به خارج چه معنی دارد؟

برخی از مسئولین وحاکمان ما ادعا دارند که تلیفونهای مهاجمین به تلیفونهای خارج از کشور ارتباط داشته واز خارج رهبری میشدند.این گریز غیر مسئولانه مردم مارا ضعیف تر ودشمن را قوی تر میسازد.چطور ممکن است از آنطرف دیورند عملیات اداره شود ودر داخل کابل با حضور داشت دو صد هزار نیروی امنیتی وسلاح های مدرن تا بیست ساعت شش نفر مقاومت کنند از طرف دیگر.تلیفون دلیل رهنمائی از خارج نیست چه تلیفونهای کشور های خارجی میتوانند در داخل افغانستان با هم تماس داشته باشند دو افغان که در داخل وزارت خانه ها کار مکینند میتوانند از سیم کارتهای خارجی استفاده کنند.نمیدانم حاکمان ما ازین مسئله آگاهی دارند ویا خیر که تلیفونهای اروپا هم میتواند در داخل افغانستان به هم تماس بگیرد واز همسایه ها هم دارائی این امکانات است.حالا فرض کنیم مهاجمین با افراد خارج از افغانستان تماس داشتند این درک از مسئولیت مسئولین می کاهد هر گز نه؟ اگر عالی جنابان دست شان به خارج از کشور نمی رسد با افراد داخل کشور که مصروف عملیات اند چگونه بر خورد میکنند که یک نفر میتواند بیست ساعت با وزارت دفاع وداخله وامنیت وناتو .اسپیشل فورس آمریکا مقابله کند.امید وارم مسئولین امنیتی از درون خودرا پاک سازند اگر کسی از خارج کشور با انتحاری ها ارتباط دارد از داخل دفاتر شما ارتباط دارد طرفه رفتن مسئولیت گریزی وبحران آفرینی است. در تعمیر های نیمه کاره غالبا پهره دار وجود دارد تا مواد آنرا کسی به سرقت نبرد اما چطور شد که درین تعمیر هیچکس نبود>.واگر کسی نبود انتقال توپ هشتاد ودو وراکت ومهمات کافی در بالای تعمیر توسط افرادیکه ازان طرف خط دیورند آمده باشند ممکن نیست. کار اپراسیون یک وزارت  ؟؟همه از داخل ساز ماندهی میشود وافراد توسط اشخاص اجیر مزدور ومعاش خوریکه در پهلوی شما نشسته اند به سنگر انتقال داده میشوند.

اگر شش نفر شصت نفر میبود چه میشد؟ خوب معلوم است که چه میشد: شش نفر انتحاری  بیست ساعت یک قسمت شهر را به کنترول خود داشتند سفارت ابر قدرت  جهان وقصر ریاست جمهوری در برد توپ وتفنگ شان قرار داشتاگر شصت نفر میبود همه شهر را به کنترول خویش در میاوردند آنجا بود که انتحاری ها تاریخ می آفریدند وما شاهد افتضاح بیشتر در تاریخ کشور میبودیم.بیائید ادارات را از جواسیس پاک و إعتماد ملت را جلب وقوت خودرا در برابر دشمن افزایش دهید…بدون جلب حمایت مردم و ایجاد روحیه مورال وانگیزه نمیتوانیم بر  دشمن قسم خورده افغانستان پیروز شویم. قبل از اساره کردن بخارج از مرز ها مهره های نفوذی زیر ریش خودرا پاک سازی کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا