خبر و دیدگاه

نامه سرگشاده خدمت آقاي معنوي

ahmad_saeedi

جناب عالي مي دانم احساس خوشنودي سر تا پاي  شما را فرا گرفته؛ گر چه از نگاه جسامت لاغر انداميد اما با اين لاغري  توانستيد دو فرد نيرومند و فربه  و با پشتيبانه حكومتي را نيكوت كنيد. حالا دست شما بالا است، ديگر آن خاموش و خارج رينگ قرار دارند.  جناب آقاي معنوي!  فرمان دیر هنگام آقاي كرزي در مورد دعوي  نتائج انتخابات و عکس العمل تقابلی و زود هنگام  ولسي جرگه و اپوزسيون “تغيیر و اميد” حکایت از پیش مایه یک تکانه  انفجاری در کشور دارد که میتواند فرایند دموکراسی را مفتضح و بحران سیاسی و امنیتی کشور را بیشتر از پیش دامنه دار سازد.

اینکه انگیزه تقابل و رویاروی اين هر دو قوه با اعلام نتائج انتخابات محكمه اختصاصي  از کجا ریشه میگیرد حدس و گمانهای تا سر حد نا رضائیتی شخص رئیس جمهور وتیم مربوط شان از نتائج کل انتخابات سال گذشته وجود دارد.اما مفید ترین رویکرد منطقی دربرابر تحولات جاری کشور این است تا بخاطر جلب إعتماد ملت، وسلامت ارزش های ملی ودموکراتیک  از خطر تصرفات شخصی وآفت تقلب وخیانت به تحمل وتعقل روی آوریم. تنها رویکرد که میتواند جلو آشوب وانارشی كه بعد از فيصله محكمه اختصاصي دامن گير كشور گرديده آنرا محار نمايد  همکاری مشترک همه نهاد ها بخاطر حفظ آبرو ملت بقاي نظام  وارزش های ملیست نه چيزي ديگري جناب آقاي معنوي.

 اگر به واقعیت ها، نیاز ها وخواستهای روز های أخیر دقت کرده باشید و فرمان رئيس جمهور را بار بار خوانده باشيد  سوال های زیاد وجود دارد که از شما  پاسخ  عقلانی ومنطقی میطلبد تا بتواند از هدر رفتن سر مایه های ملی، إعتبار ملی تا سطح پاشيدن حاكميت موجود   جلو گیری نماید شاید پرسش ها وفرضیه های زیاد باشد که پاسخ ویا ارائه پیشنهاد سالم بتواند قناعت مردم را جلب واز شکافهای به وجود آمده  ملی پیشگیری کند و اما قبلاً چند سوال ویا فرضیه را من حیث سهم خویش از ضرورت ها ونیاز های ملی برجسته میسازم  كه جناب شما بايد به زودي ها به آن جواب بدهيد اين سوالات را مربوط به فرد من ندانيد چنين پرسش ها نزد فرد فرد ملت وجود دارد:

اول: چرا کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی با وصف باطل ساختن آرای کلی برخی کاندیدان پیروز بجای بررسی شفاف وعلنی اوراق رأئی کاندیدان معترض، حق استئناف خواهی را از ایشان گرفت.واگر این فیصله بر بنیاد قانون صورت گرفت پس چرا این فیصله را متکی بر مواد قانون بیان نداشت وطور خشک جامد واستبدادی گفت راه استئناف وإعتراض مسدود (جری القلم وجفت الصحف ؟؟؟؟ برای حل بحران وجلب قناعت معترضین ورفع ابهام  کمیسیون شکایات انتخاباتی باید صندوق های دو ویا سه کاندید معترض را که آراء شان باطل اعلان شده بود جهت محاسبۀ پاک و شفاف  در محضر رسانه ها با ارائه اسناد تقلب ومشکوک به مردم نشان داده میشد. نمیشود کمیسیون شکایات انتخاباتی بدون ارائه اسناد حکم ابطال صادر کند وبعد فرمان دهد کسی حق استِناف وفرجام خواهی را هم ندارد.این روش خارج از حوزۀ دموکراسی وآزادی بیان بوده عقده های انباشته را منفجر وإعتماد ملت را از نهاد های ملی وارزشی سلب كرده است وهیچ نهاد بشمول کمیسیونهای انتخاباتی حق سلب آزادی بیان  را از مردم ندارد.

دوم: جناب معنوي چرا کمیسیون های مؤظف در روز دوم بر گزاری انتخابات در مورد واقعیت های تلخ چون عدم شرکت مناطق وسیع چون 12 ولسوالی غزنی که بر نتائج انتخابات وماهیت مجلس ملی اثر میگذارد از یک مرجع با صلاحیت مانند ریاست جمهوری، شورای ملی ویا ستره محکمه طالب هدایت، کمک ویا راه حل نشديد.

مسلما مشکلات امنیتی که منجر به عدم گزینش نمایندگان برخی مردم میشود در هیچ یکی از قوانین کشور درست پیشبینی نشده ولی این مشکلات است که قانون میسازد.در هر سر زیمنی که مشکل خارج از محدودۀ قانون پیش میاید مسئولین راه حل قانونی برایش جستجو میکنند لذا حوزه های قانونگذار مکلفیت دارند برای بیرون رفت از بحران و احیای حق مردم در هر شرائط الحاقیه ها وضمائم را در مواد قانون اضافه نماید.اگر وکیل ویا نمایندۀ که در شرائط امن وعادی بیشترین آراء را از آن خود کرده وحال امنیت مؤکلینش تأمین نمیشود تا بوی رأئی دهند مسئول کیست؟ بدون شک از لحاظ تأمین امنیت حکومت پاسخگو است واز لحاظ قانونی کمیسیون های انتخاباتی مسئولیت دارد نقیصه این کمبودرا بمراجع ذی ربط وحتی ملت بازگو کنند جناب آقاي معنوي  رئیس محترم کمیسیون مستقل انتخابات من خوب بياد دارم كه جناب شما در يكي از صحبت هاي خود  فرموده بوديد  که ما انتخابات مطابق  به معیارها افغانی وشرائط موجود در کشور بر گزار کرده ایم که نمیتوان آنرا با انتخابات کشور های دنیا مقایسه کرد.حرف معقولی است اما نه به آن حد كه باعث فلج شدن نظام و مردم  گردد  * سوال دیگر این است که معترضین علیه کدام نهاد انتخاباتی شکایت داشتند و دارند  ؟ علیه کمیسیون مستقل انتخابات ویا کمیسیون شکایات انتخاباتی باید به وقت و زمانش  مشخص مي شد تا مردم مي دانستند  شفافیت در بر رسی وحساب مجدد صندوق های رأئی شان اگر شما باور داريد كه كارمندان شما خيانت نكرده اند چه عيبي داشت يا دارد كه  در محضر نهاد های معدني  وحضور رسانه ها و معترضين حساب مي گرديد تا سیه رو شود آنکه دروغش باشد.اگر کاندیدان ادعای پر بودن صندوق ها وکمیسیونها از خالی بودن صحبت کنند.تشنج وتقابل اثر منفی بر اوضاع امنیتی اقتصادی اجتماعی و وروش های دموکراتیک میگذارد كه گذاشته.

عکس العمل زود هنگام رياست جمهوري و اجراعات محكمه اختصاصي سوال دیگر این است ایا اين محكمه  حق داشت و دارد نتائج انتخابات را جرح و یا نيمه كاره كند و یا هیچ مادۀ و قانون درین زمینه وجود ندارد.این مسئله روشن است که محكمه با درنظرداشت فرمان اخير رئيس جمهور  حق نداشته آنچه را كه انجام داده انجام دهد  آقاي معنوي مي دانم اجراعات و عملكرد هاي نا عاقبت انديشه مقامات ديگر شما را با چالش هاي سخت روبرو ساخته بر آمدن از اين بحران هم اسلاميت مي خواهد و هم انسانيت و هم صداقت و شفافيت  شما در گذشته تسليم زور گويي ها و قانون گريزي هاي ديگران نشده بوديد حالا در مورد شما حرف هاي وجود دارد كه گويا شما با مقام رياست جمهوري حتي معاونين توافق كرده ايد كه كمسيون شكايات انتخاباتي ماموريت آن ختم است و صلاحيت هاي آن مربوط به كمسيون انتخابات است فرصت غنيمت است كه نه آقاي شريفي وجود دارد و نه آقاي رفعت نه عاكفي بشمول خارجي ها  هفده ويا هجده نفر را كه كمسيون شكايات انتخاباتي بعد از پيروزي همه راي هاي شان را باطل اعلان كرد صداي اعتراض شان را نشنيد  دوباره به پارلمان مياورم و همين تعدا د را از پارلمان اخراج مي سازم  در ظاهر امر اين اجرعات  آسان است اينكه طي چند ماه گذشته شما در پيشگاه ملت چه گفتيد و چه نگفتيد هم خدا مي داند، هم ملت و هم شما با آوردن اين اشخاص به پارلمان كه گويا كمیسيون برسي شكايات آنها را ناحق اخراج نموده بود، سوال ايجاد مي شود: آيا  محاكمه اعضاي كمیسيون برسي شكايات را بعداً  شما انجام مي دهيد يا باز طي فرمان محكمه اختصاصي ديگري ايجاد مي شود تا اعضاي كميسيون برسي شكايت انتخاباتي را محاكمه كند يا آنها از عمل كه انجام داده اند بدون قيد و شرط معاف مي شوند  اگر در خانه كس است يك حرف بس است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا