اعلاميه ، اطلاعيه و پيامها

فراخوان برای مظاهره برضد نظامیگران پاکستانی در آلمان

Karzai_pakposter

اگر احساس دوستی مادر وطن هنوز هم در قلبت هست، اگر در رگهای تو خون رادمردان سرزمین مرد آفرین می جوشد، اگر به خاک و خون کشیدن خواهران، مادران و فرزاندان خود را در کندهار، هلمند، تخار، کندز، جلال آباد بلخ و سایر ولایات از یاد نبرده ای و اگر بخاطر حفظ شرف، عزت و نوامیس ملی خود هنوز هم پابند هستی، از همین لحظه فریاد اعتراض خود را علیه مداخلات بیشرمانۀ پاکستان بلند کن.

از آنجائیکه ملت زجر کشیدۀ افغانستان، از مداخلات روز افزون سازمان جهنمی استخبارات پاکستان، در حمایه از تروریزم، دهشت افگنی، تربیه و تسلیح انتحارکنندگان و اعزام آنها به کشور عزیز مان و اخیراً با پرتاب ششصد فیر راکت به ولایات ننگرهار، خوست و کنر، که باعث بخاک و خون کشیدن هموطنان مظلوم ما شده، به ستوه آمده اند.

بناً تصمیم اتخاذ گردیده، تا افغانهای برون مرزی، صدای اعتراض خود را با تظاهرات مسالمت آمیز علیه سیاستهای نابخردانۀ کشور های پاکستان و ایران بلند و جامعۀ جهانی را از درد و رنج و الم ملت خود آگاه سازند.

بدینوسیله به اطلاع هموطنان شریف رسانیده می شود، تا بتاریخ سوم جولای روز یکشنبه از ساعت دونیم بعداز ظهر الی 5 بعداز ظهر، به آدرس زیر، دراین تجمع شرکت و دین ملی و وطنی خود را ادأ نمایند.

قابل توجه:

مطابق به قانون رسمی تظاهرات اتریش، پولیس و ژورنالیستان در محل نیز حضور دارند، امید واریم تا نظم و دسپلین را جداً مراعات نمایند.

از هموطنان عزیز نهایت آرزو داریم تا بوقت معین همانا ساعت تعین شده یعنی قبل از ساعت 3 بجه بعداز ظهر در محل تشریف داشته باشند و ما میتوانیم الا ساعت 5 عصر در انجا حضور داشته باشیم.

از طریق خط دو و شش (اوبان) میتوانید با اشتراسنبان 38 به استقامت به ایستگاه

Grinzing

Silbergasse

Wien 1190

پیاده شویند

شما میتوانید بخاطر معلومات بیشتر به تلفونهای ذیل در تماس شوید.

غوث الدین میر

069917168648

کریمی استالفی

069910006654

جنرال حبیب الله حبیبی

0699181277354

طلا تاج محمد فعال

06803180249

محمد عزیز عیار

06763420484

محب مبارز

06764542153

 

___

قطعنامهء مشترک

تظاهرات و اعتراضات برضد نيات شوم نظاميگران پاکستان و استيلای فرهنگ آخندهای ايران 

شما که از همه رويداد های سه دهه اخير افغانستان آگاهی کامل داريد وميدانيد که حرکت ملی و وطندوستانه ما ناشی از تحليل وارزيابی وضعيت تحميلی کنونی  در قبال اوضاع افغانستان  وطن محبوب ما بوده و ميباشد!

نخست در مورد افشای نيات خصمانه نظاميگران پاکستان:

شعله های آتشی که مردم افغانستان را ميسوزاند از پاکستان برميخيزد!

رژيم های نظاميگر پاکستان ، درنيم قرن اخير با حمايت آشکار ازتروريزم ودهشت افگنی در تربيه وتسليح تروريستها، آموزش دهی و صدور آنان به خاک افغانستان نقش منفی را در رويارويی قدرتهای شرق وغرب در افغانستان اختيار و ملیارد ها دالر را از برکت ادامه جنگ در افغانستان نصيب شده است. حکومت پاکستان توسط (آی اس آی) با استفاده از اوضاع متشنج کنونی تلاش مينمايد  تا اهداف نظامی وسياسی منطقه يی خود را دررابطه به افغانستان وهند به شمول دستيابی به سلاح هسته يی را دنبال و بدان نايل آيد، هکذا با استفاده از موقعيت مناسبی  که در نتيجهء  عملکرد ضعيف و ناتوانايی های مشهود دولت نا کار آمد کنونی افغانستان رونما وبميان آمده است، ميخواهد سيستم اداره دولتی، قوای مسلح، تأسيسات اساسی وزيربناهای افغانستان را  تحت کنترول در آورده  ويا آنرا کاملاً منهدم نمايد.

يوسف رضا گيلانی صدراعظم پاکستان درسفراخيرخود به وضاحت کامل نيات شوم نظاميگران پاکستان در مورد افغانستان را آشکار ساخت، هرچند حکومت افغانستان جرأت افشای صريح آنرا نکرد، اما نسبت اينکه يکی از انگيزه های اساسی اعتراضات کنونی را چنين نيات شوم احتوا ميدارد، ناگزير فشرده مطالبات پاکستان را چنين نقل مينمايم:( سپردن نقش کليدی به پاکستان درگفتگوهای صلح  دولت افغانستان با طالبان، مشوره دربارهء گماشتن وزيران بخشهای امنيتی با کشور پاکستان، سهم پاکستان در استخراج معادن وپروژه های اقتصادی در افغانستان، عملی ساختن راهبرد های پاکستان در حکومت های بعدی افغانستان، نقش پاکستان در آموزش وپرورش ارتش وپوليس ملی، محدود ساختن فعاليت های قنسلگری های هند، استخدام کادر های حرفه يی پاکستان در نهاد های دولتی، جلوگيری از پروژه های که مانع جريان آب از افغانستان به پاکستان ميشود، آگاه ساختن پاکستان از هرگونه پيمان های نظامی با ناتو وايالات متحده امريکا)؛ با چنين نيات خصمانه  ديگر پرسشی  باقی نمی ماند که پاکستان نه تنها فعاليتهای دهشت افگنانه را سازماندهی مينمايد، بلکه چشم بد به  مادر وطن ما نيز دوخته  وميخواهد با پيشکش نمودن چنين خواسته ها ومطالبات آزادی و صيانت ملی افغانستان را نيز تحت سوال قرار دهد!

بعد ازکشته شدن رهبرالقاعده در ایبت آباد ، شهرک نظامی پاکستان ، بارک اوباما درنخستين واکنش پاکستان را غدهءسرطانی  در بدنهء جهان  خواند، به مصداق اين حرف  اکنون پاکستان به درد سری  به جامعه بين المللی مبدل شده و اعتبار وپرستيژ آن کاهش بی سابقه يافته است، چنانچه سنای امريکا به تجديد نظر به کمکهای امريکا به پاکستان رای داد وروابط ديپلوماتيک امريکا وجهان غرب به تيره گی گراييده وهر روز تعزيرات عليه اين کشور تحقق می يابد پاکستان ديگر نه آن دايه مهربانتر از مادر در افغانستان محسوب ميشود ونه آن فرزند نازدانه غرب وامريکا پنداشته ميشود.

جای تعجب است که اخيراً مقامات پاکستان نگرانی خود را به حکومت افغانستان از ناحيهء حمله شورشيان از داخل افغانستان برمنطقهء دير پاکستان ابراز کرده است، اين ديگر صاف وساده همان پلان ونيرنگ تازه پاکستان است که متل معروف( بگيرش که نگيرد) را بياد می آورد، زيرا در مقطع کنونی که جامعه بين المللی خواهان مجازات پاکستان ميباشد، نظاميگران اين کشور ميخواهند ذهنيت جهان را بسوی ديگری منحرف و معطوف سازد.

دوم

در مورد استيلای فرهنگ آخند ی ايران:

رژيم آخندی ايران از بدو تأسيس تاکنون  در صدد صدور انقلاب اسلامی تحت رهبری خویش به کشورهای همجوار واستيلای فرهنگ آخندی  درافغانستان وساير کشورهای منطقه بوده وميباشد.

در سياست خارجی ايران فاکتور های گوناگون ذيدخل است:

مداخله در کارزار انتخابات رياست جمهوری ومجلس نماينده گان ، حمايت از کانديدان مورد نظر، ممانعت در برابر پروژه بزرگ انتقال نفت از آسيای ميانه به کشور های آسيای جنوبی وعدم پابندی به قرارداد ها ونورمهای پذيرفته شده بين المللی را درقبال داشت ، توطئه دادن کیسه های پول اوپراتيفی به دفتر رياست جمهوری افغانستان واز آنطريق تأثير گذاری بالای افراد معين در دستگاه رياست جمهوری افغانستان ، اعدام وآزار و اذیت مهاجرین افغان .

هموطنان شرافتمند!

دوستان وجهانيان!

ما شرکت کننده گان اين همايش،مظاهره وپروتست برمبنای تحليل و فاکتهای ياد شده،  به حکم وجدان، حب وطن، رعايت مصالح ومنافع ملی افغانستان و بدون تنگنظری های ناسيوناليستی واحترام به استقلال، برابری کشور ها با رعايت فکتور عدم مداخله در امور داخلی همسايه ها و ارج گذاری به نورمهای همزيستی  مسالمت آميز، اعمال ، توطئه ها، دسايس ونيات شوم نظاميگران پاکستان وهکذا نيات استيلا گرانه رژيم اخندی ايران را تقبيح نموده و نکات آتی را بمثابه خطوط اين قطعنامه تصويب واعلام ميداريم:

1- نيات شوم زمامداران پاکستان و رژیم ایران در افغانستان را تقبيح نموده واز شورای امنيت سازمان ملل متحد ميخواهيم تا مراکز وپايگاههای تروريستان در پاکستان را محو ونابود کند.

2- شورای امنيت  سازمان ملل متحد بايد تحقيقات ويژه را از رهبران پاکستان در مورد اسامه آغاز وآنان را  افشاء  و به محاکمه بکشاند، همچنان پاکستان بايد  از لست متحدين مبارزه عليه تروريزم کشيده شود.

3- پاکستان باید حمایت خود را از طالبان و گروه های تروریستی گلبدین حکتمیار و حقانی قطع و آنهارا دستیگر و به محکمه بکشاند.

4- ازشورای امنيت ميخواهيم تا دستگاه نظامی واتمی پاکستان را تحت نظارت بين المللی قرار داده واينکه پاکستان منبع تهديد صلح درجهان ميباشد بررسی وبرملا شود.

5- از جامعه جهانی خاصتاً ايالات متحده امريکا ميخواهيم تا کمکهای نظامی ولوژستيکی خود به پاکستان را به تعويق انداخته وپيش شرط هايی را  که اقتضای مبارزه با بنياد گرايی  وتروريزم  ميباشد مطرح کنند .

6- از دولت افغانستان ميخواهيم که شورای صلح با طالبان را لغو و بر شاخصهای های مصالحه ملی  برمعيار های منافع ملی افغانستان تجديد نظر نماید!

7- ما استيلای فرهنگ رژيم آخندی ايران را تقبيح نموده و مساله صدور انقلاب اسلامی را از جانب آنان منکوب و از مردم با شهامت افغانستان ميخواهيم که در حفظ هويت  وميراث فرهنگی افغانستان که قدامت بيشتر از باور های تنگنظرانه دارد کوشا بوده وبه اجانب اجازه ندهند که فرهنگ آخندی را درسرزمين باستانی ما ترويج کنند.

8- از شورای امنيت سازمان ملل متحد مصرانه ميخواهيم تا با اقدامات  وفيصله های قانونی از ارسال اسلحه وتجهيزات ، صدور واعزام  جنگجويان مسلح، تروريستان، آدم کشان، دهشت افگنان، مبلغيين دينی مدارس پاکستانی در کشور مسلمان ومتدين افغانستان که از جانب پاکستان وايران در گذشته صورت گرفته وا دامه دارد، جلوگيری نموده ودر اعاده صلح وثبات واستقرار ملت رنجديده افغانستان را ياری ومساعدت نمايند.

9- جنرال حمید گل پاکستانی که در سه دهۀ اخیر با تلاش های پیهم خود در تسلیح و تجهیز تروریستان و اعزام آنها بخاک افغانستان مستقیماً دست داشت و دارد ، بمحکمه بین المللی کشانیده شود .

10- سکوت شرم آور حکومت افغانستان را ، در مقابل حملات راکتی پاکستان بخاک افغانستان ، یک خیانت ملی دانسته ، بحکومت افغانستان هوشدار می دهیم تا هر چه عاجلتر جلو این حملات تجاوزگرانه را بگیرند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا